Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddi adolygiad annibynnol o wasanaethau Mamolaeth a Newyddenedigol ym Mae Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIP) wedi cyhoeddi heddiw (Dydd Mawrth 12fed Rhagfyr) ei fod wedi comisiynu adolygiad annibynnol o’i wasanaethau mamolaeth a newyddenedigol er mwyn cynnal hyder y cyhoedd yn y gofal sy’n cael ei ddarparu.

Fel llawer o Wasanaethau Mamolaeth a Newyddenedigol ledled Cymru a'r DU, mae Gwasanaethau Mamolaeth BIP Bae Abertawe wedi bod yn destun pwysau gwasanaeth parhaus y mae cynnal lefelau staffio bydwreigiaeth derbyniol wedi cyfrannu'n sylweddol at hyn.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf bu nifer o adolygiadau mewnol ac allanol o Wasanaethau Mamolaeth y Bwrdd Iechyd.

Er hyn, bu craffu cyson a sylwadau ar y gwasanaethau sydd yn y parth cyhoeddus ac mae hyn wedi achosi pryder ymhlith y cyhoedd ac wedi effeithio ar forâl y staff.

Mae’r Bwrdd Iechyd o’r farn y bydd adolygiad annibynnol yn helpu i fynd i’r afael â’r pryderon hyn a chynnal hyder yn y gwasanaeth, gan amlygu arfer da ac unrhyw wersi i’w dysgu wedi’u nodi’n glir a’u gweithredu. Am y rheswm hwnnw, dros y ddau fis diwethaf, mae wedi bod yn datblygu Cylch Gorchwyl ac wedi penodi tîm arbenigol a phrofiadol o glinigwyr mamolaeth a newyddenedigol o’r tu allan i Gymru a fydd yn cyflawni’r adolygiad.

Wrth wraidd yr adolygiad bydd dadansoddiad manwl o ffigurau marwolaethau a gyhoeddir fel rhan o adroddiad MBRRACE - llythrenw Saesneg (Mamau a Babanod: Lleihau Risg trwy Archwiliadau ac Ymholiadau Cyfrinachol ar draws y DU) ar gyfer 2021 yn ogystal â’u hadroddiad 2022 a ddisgwylir i'w gyhoeddi yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd data mewnol rhagarweiniol ar gyfer 2023 hefyd yn cael eu hadolygu.

Bydd yr adolygiad annibynnol yn cael ei oruchwylio gan Banel Goruchwylio, a gaiff ei gadeirio gan unigolyn sy’n annibynnol ar y Bwrdd Iechyd ac nad yw’n gysylltiedig ag ef.

Bydd y Cadeirydd annibynnol yn goruchwylio cynnydd yr adolygiad ac yn sicrhau bod cynlluniau priodol yn cael eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â’i ganfyddiadau, gan adrodd yn ôl yn uniongyrchol i brif Fwrdd y Bwrdd Iechyd.

Bydd defnyddwyr diweddar gwasanaethau mamolaeth a newyddenedigol Bae Abertawe yn cael eu gwahodd i rannu eu profiadau fel rhan o'r adolygiad yn ogystal â staff o fewn y gwasanaeth.

Daw’r cyhoeddiad hwn yn sgil recriwtio llwyddiannus sylweddol i’r gwasanaethau mamolaeth, gyda 23 o fydwragedd newydd ac 14 o gynorthwywyr gofal bydwreigiaeth newydd (gyda charfannau pellach i ddilyn) wedi’u recriwtio ers mis Hydref 2023 ac sydd bellach yn gweithio yn y gwasanaethau.

Yn 2021 rhybuddiodd y Bwrdd Iechyd Lywodraeth Cymru am bwysau staffio parhaus oherwydd prinder cenedlaethol o fydwragedd, salwch staff ac absenoldeb mamolaeth. Parhaodd y pwysau hyn drwy gydol 2023 ond mae’r ymgyrch recriwtio ddiweddar, gyda chefnogaeth buddsoddiad ychwanegol o £750k gan y Bwrdd Iechyd, wedi helpu i leddfu’r pwysau hwnnw, gan sicrhau bod y gwasanaeth yn ddiweddar wedi dychwelyd i lefelau staffio sy’n cydymffurfio â Birthrate Plus – mesur ansawdd pwysig.

O ganlyniad, yr wythnos diwethaf cymerodd y Bwrdd Iechyd y cam sylweddol a groesawyd o ostwng y sgôr risg ar gyfer ei bwysau staffio ar ei gofrestr risg gyffredinol.

Cyhoeddodd y Bwrdd Iechyd hefyd ym mis Hydref 2023 gynlluniau i adfer ei Ganolfan Geni yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot a’r gwasanaeth Geni yn y Cartref yn y gymuned (roedd y ddau wedi’u hatal yn 2021 oherwydd pwysau), gan alluogi’r Bwrdd Iechyd i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth diogel yn Singleton. Bydd union amseriad ailddechrau’r ddau wasanaeth yn amodol ar ddiwydrwydd dyladwy o ran ansawdd a diogelwch, ond, pan gaiff ei roi ar waith, bydd yr ailddechrau’n darparu opsiwn geni mwy priodol i famau risg isel, yn gwella dewis ac yn lleddfu’r pwysau ymhellach ar wasanaethau Mamolaeth yn Ysbyty Singleton.

Wrth wneud sylwadau ar yr adolygiad annibynnol, dywedodd Emma Woollett, Cadeirydd y Bwrdd Iechyd:

“Mae ein gwasanaethau mamolaeth a newyddenedigol wedi bod yn destun nifer o adolygiadau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac mae pob un ohonynt wedi bod yn gadarnhaol ynghyd â nodi rhai meysydd i’w gwella, yn enwedig o ran canlyniadau peidio â chael digon o staff.

“Mae ein timau o feddygon, bydwragedd, nyrsys a staff cymorth ymroddedig i gyd yn frwd dros ddarparu’r gofal gorau posibl i’n menywod a’n babanod ond dros y blynyddoedd diwethaf, nid oes amheuaeth bod eu gwaith wedi bod yn fwy heriol o ganlyniad. prinder bydwragedd a staff cofrestredig eraill ledled y DU.

“Dyna pam rydyn ni’n credu bod yr amser yn iawn ar gyfer adolygiad annibynnol diffiniol, wedi’i oruchwylio gan banel goruchwylio a fydd yn cael ei gadeirio gan unigolyn nad yw’n gysylltiedig â’r Bwrdd Iechyd. Bydd hyn yn sicrhau bod ein gwasanaethau’n cael eu hadolygu’n drylwyr, ar y cyd â defnyddwyr gwasanaeth a’n staff, heb unrhyw garreg ar ôl heb ei throi, wrth i ni geisio cadarnhau hyder y cyhoedd yn y gwasanaeth a sicrhau gwelliant parhaus.”

Wrth wneud sylw pellach, dywedodd Dr Richard Evans, Prif Weithredwr Dros Dro y Bwrdd Iechyd:

“Er nad oes amheuaeth bod ein gwasanaethau mamolaeth wedi profi pwysau sylweddol yn ddiweddar oherwydd prinder staff, rydym yn hyderus bod ein gweithgarwch recriwtio ar raddfa fawr a llwyddiannus yn ddiweddar wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ddefnyddwyr gwasanaethau a’n staff gweithgar.

“Wedi dweud hynny, does dim amheuaeth bod craffu diweddar a sylwadau ar y gwasanaethau cyhoeddus wedi effeithio ar lefelau hyder ac mae hynny’n bryder mawr i ni ac yn rhywbeth sydd wedi ychwanegu at y pwysau mae ein timau wedi’i wynebu. Dyna pam yr ydym wedi gwahodd y tîm adolygu annibynnol profiadol hwn i gael mynediad i bob maes a heb ofn na ffafr, sefydlu'r ffeithiau.

“A bydd y panel goruchwylio, a fydd yn cael ei gadeirio’n annibynnol gan rywun heb unrhyw gysylltiadau â’r Bwrdd Iechyd, yn sicrhau bod gan y tîm adolygu’r holl adnoddau a mynediad sydd eu hangen arno i wneud ei waith yn iawn.

“Fe fyddwn ni hefyd yn gweithio’n agos iawn gyda Llywodraeth Cymru yn y misoedd i ddod, gan sicrhau bod ganddyn nhw’r sicrwydd sydd ei angen arnyn nhw a gwneud yn siŵr eu bod nhw’n gallu ein cefnogi ni lle bynnag y bo angen.

Nodiadau i olygyddion:

  1. Mae’r tîm adolygu’n cynnwys Obstetrydd Ymgynghorol, Arweinydd Bydwreigiaeth, Arweinydd Nyrsio Newyddenedigol, Arweinydd Neonatolegydd ac arweinydd ymgysylltu.
  2. Bydd y panel goruchwylio yn cael ei gadeirio’n annibynnol gan unigolyn nad oes ganddo unrhyw gysylltiadau â’r Bwrdd Iechyd. Cyhoeddir enw'r Cadeirydd yn y Flwyddyn Newydd.
  3. Mae disgwyl i'r adolygiad gymryd 10 mis i'w gwblhau
  4. Bydd copi llawn o Gylch Gorchwyl yr Adolygiad yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan. Yn anffodus, mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg yn unig.
  5. Ddydd Gwener 15fed Rhagfyr, bydd AGIC yn cyhoeddi ei hadroddiad ar ymweliad dirybudd ar 5-7 Medi 2023. Yn ogystal â chyflwyno ei chanfyddiadau, bydd yr adroddiad yn cynnwys y Cynllun Gwella a gyflwynwyd gan y Bwrdd Iechyd ac a dderbyniwyd gan AGIC.

Cwestiynau Cyffredin

C   Pam fod y Bwrdd Iechyd wedi comisiynu adolygiad allanol o'i wasanaethau mamolaeth a newyddenedigol?

A   Mae’r adolygiad hwn wedi’i gomisiynu o ganlyniad i graffu cyhoeddus parhaus ar ein gwasanaethau mamolaeth a newyddenedigol a sylwadau arnynt, y mae llawer ohono wedi cael effaith andwyol ar ddefnyddwyr gwasanaethau a staff.

C   A yw hyn yn gyfaddefiad ei fod yn wasanaeth sy'n methu a bod adolygiadau allanol blaenorol wedi bod yn anghywir?

A   Na. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi canfod bod yr holl adolygiadau a gwblhawyd eisoes – yn fewnol ac yn allanol – yn gyson ac yn ddefnyddiol ac mae wedi cymhwyso'r hyn a ddysgwyd yn ddiwyd. Mae'r adolygiad hwn wedi'i gomisiynu ar adeg pan fo'r gwasanaeth wedi newid yn sylweddol yn sgil gweithgarwch recriwtio ar raddfa fawr a llwyddiannus, gan hybu lefelau staffio a sicrhau cydymffurfiaeth â safonau staffio Birthrate Plus. Bydd, felly, yn darparu'r asesiad mwyaf diweddar o'r gwasanaeth.

C   A yw'r gwasanaeth yn ddiogel ar hyn o bryd?

A   Ydy, ein hasesiad ni yw bod y gwasanaeth yn ddiogel ar hyn o bryd. Mae hyn yn seiliedig ar ganlyniadau'r adolygiadau mewnol ac allanol a gynhaliwyd hyd yma, ac nid oedd yr un ohonynt yn cyfeirio at unrhyw fethiannau difrifol a arweiniodd at niwed i fenywod neu fabanod.

C   Beth yw eich neges i fenywod a allai fod yn defnyddio'r gwasanaethau ar hyn o bryd neu ar fin eu defnyddio?

A   Rwy'n siŵr y bydd y rhai sy'n defnyddio'r gwasanaeth ar hyn o bryd eisoes wedi gweld drostynt eu hunain angerdd ein staff ac wedi profi'r gofal rhagorol y maent yn ei ddarparu. I’r rhai nad ydynt wedi dod i’n gofal eto, gallaf eu sicrhau y byddant yn cael gofal o safon uchel gan wasanaeth sydd wedi goresgyn llawer o’r heriau staffio y mae wedi’u hwynebu dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

C  Sut gallwch chi sicrhau'r cyhoedd bod yr adolygiad yn wirioneddol annibynnol?

A   Mae'r tîm adolygu yn dîm annibynnol profiadol a sefydledig sydd wedi cwblhau nifer o adolygiadau arwyddocaol o wasanaethau mamolaeth a newyddenedigol ledled y DU. Nid oes gan y tîm adolygu unrhyw gysylltiadau â'r Bwrdd Iechyd a bydd ei waith yn cael ei oruchwylio gan Banel Goruchwylio a gadeirir yn annibynnol, gan ddarparu haen ychwanegol o annibyniaeth i'r broses.

C   Pwy fydd yn cadeirio'r Panel Goruchwylio?

A   Byddwn yn cyhoeddi pwy yw'r Cadeirydd yn y Flwyddyn Newydd.

C   Pa mor hir fydd yr adolygiad yn ei gymryd i'w gwblhau?

A   Tua deg mis.

C   Beth fydd yn digwydd i'r canfyddiadau – beth fydd yn digwydd nesaf?

A   Bydd canfyddiadau'r adolygiad yn cael eu hystyried gan y Panel Goruchwylio a fydd wedyn yn datblygu cynllun gweithredu y bydd yn ei gyflwyno i'r Bwrdd Iechyd i'w weithredu.

C   A fydd achosion unigol yn cael eu hystyried fel rhan o'r adolygiad?

A   Edrychir ar achosion unigol fel rhan o’r adolygiad i’r graddau y maent naill ai’n ymwneud â data MBRRACE 2021 a 2022, data marwolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2023 neu eu bod yn ymwneud â phrofiad y claf.

C   A fydd y tîm adolygu'n siarad â theuluoedd sydd wedi defnyddio'r gwasanaeth yn ddiweddar?

A   Ydy. Bydd galwad gyhoeddus am gyfraniadau gan ddefnyddwyr gwasanaeth diweddar yn cael ei wneud o'r cychwyn cyntaf a bydd unigolion yn cael dewis ysgrifennu at yr adolygwyr neu, mewn rhai achosion, cyfarfod â'r tîm adolygu ar sail un i un.

C   Pam ei bod wedi cymryd cymaint o amser i gomisiynu'r adolygiad hwn o ystyried bod y materion y mae'n ymdrin â nhw yn dyddio'n ôl i 2021?

A   Mae'r adolygiad hwn yn dilyn nifer o adolygiadau eraill, mewnol ac allanol, sydd wedi'u cwblhau ers 2021. Fodd bynnag, cyhoeddir data MBRRACE 2021 ym mis Mai 2023 a chyhoeddiad data MBRRACE 2022 yn ddiweddarach y mis hwn, ynghyd â'n data mewnol ei hun sy’n cwmpasu cyfraddau marwolaethau yn 2023, yn golygu bod corff newydd o dystiolaeth ar gael i’w chraffu a’i brofi.

C   Drwy gyhoeddi'r adolygiad hwn yn awr, a ydych yn achub y blaen ar yr hyn a allai fod yn adroddiad arolygu negyddol iawn gan AGIC ar ddiwedd yr wythnos?

A   Ddim o gwbl. Ni allwn wneud sylwadau ar Adroddiad Arolygu AGIC hyd nes y byddwn yn ei dderbyn yn ffurfiol ac y caiff ei gyhoeddi ar 15fed Rhagfyr. Mae'r adroddiad yn ymwneud ag ymweliad dirybudd a gynhaliwyd ganddynt rhwng 5-7 Medi. Bydd yr adroddiad yn cynnwys y Cynllun Gwella a gyflwynwyd gennym – Cynllun Gwella y mae AGIC wedi'i werthuso a'i dderbyn fel un sy'n rhoi sicrwydd digonol. Yn ogystal, mae nifer o gamau gwella uniongyrchol eisoes wedi'u cwblhau a'u derbyn gan AGIC.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.