Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Radiotherapi

Wedi'i ddiweddaru: 04.01.22

Ynglŷn â radiotherapi

Mae radiotherapi yn weithdrefn hynod arbenigol sy'n defnyddio pelydrau-x egni uchel i drin tiwmorau a allai fod yn ganseraidd neu beidio.

Mae radiotherapi yn gweithio drwy niweidio celloedd yn yr ardal rydym yn ei thrin, gan sicrhau nad ydynt yn tyfu ymhellach. Mae celloedd normal yn cael eu difrodi yn y broses, ond mae ganddynt y gallu i wella. Darperir triniaeth gan beiriannau o'r enw Cyflymyddion Llinol (Linacs) ac mae'n broses ddi-boen.

Mae Canolfan Radiotherapi Ysbyty Singleton yn cynnwys adrannau cynllunio a thriniaeth - ffiseg feddygol. Mae gennym y gallu i drin 135 o gleifion y dydd a mwy na 2,000 o gleifion yn flynyddol.

Mae'r adran driniaeth yn cynnwys 2 sganiwr CT o'r radd flaenaf, turio llydan, 1 gyda System Sentinel a 5 laser symudol. Mae yna hefyd 4 Cyflymydd Llinol Elekta, 1 Elekta Precise, 2 Elekta Agility Synergy ac 1 Elekta Synergy Versa HD gyda chyfleuster SGRT. Mae cyfleuster Elekta Synergy Versa HD arall gyda chyfleuster SGRT yn cael ei osod yn yr adran ar hyn o bryd.

Gelwir y staff sy'n perfformio'r sganiau ac yn rhoi'r driniaeth yn radiograffwyr. Mae radiograffwyr gwrywaidd a benywaidd yn gweithio yn yr adran radiotherapi yn ogystal â myfyrwyr radiograffwyr o Brifysgol Caerdydd.

Ynglŷn â'n hadran

Mae'r adran radiotherapi wedi'i lleoli yn y brif uned cleifion allanol oncoleg yng nghefn prif adeilad yr ysbyty.

Bydd hyd at 50% o gleifion canser yn cael radiotherapi fel rhan o'u triniaeth canser naill ai gyda chemotherapi neu hebddo.