Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol Abertawe

Mae Therapi Galwedigaethol yn darparu cymorth ymarferol i rymuso pobl i hwyluso adferiad a goresgyn y rhwystrau sy'n eu hatal rhag gwneud y gweithgareddau (neu alwedigaethau) sydd bwysicaf iddynt. Gall y cymorth hwn gynyddu annibyniaeth a boddhad pobl ym mhob agwedd ar fywyd gan gynnwys:

 • Hunanofal (e.e. ymolchi, gwisgo, paratoi prydau bwyd)
 • Cynhyrchiant (cyfrifoldebau gwaith a gofalu)
 • Hamdden (cyswllt cymdeithasol, hobïau a diddordebau)

Mae Therapyddion Galwedigaethol, yn ardal Abertawe, yn gweithio gydag oedolion i'w galluogi i wella eu lles trwy oresgyn effeithiau anabledd a achosir gan salwch, heneiddio neu ddamwain fel y gallant gyflawni tasgau bob dydd.

Rydym yn cydnabod bod amgylchiadau personol pawb yn unigryw. Rhai o amcanion ein Cymuned

Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yw:

 • Caniatáu i bobl fyw gartref yn ddiogel yn hirach
 • Lleihau'r angen am dderbyniadau i'r ysbyty
 • Cefnogi pobl i ddychwelyd adref yn dilyn arhosiad yn yr ysbyty

Gall eich profiad o’n gwasanaeth gynnwys:

 • Defnyddio’r adnoddau a’r syniadau yn y wefan hon i’ch helpu chi neu’ch teulu, ffrindiau a gofalwyr i gyflawni’r canlyniadau yr hoffech chi.
 • Cyngor am offer sylfaenol a newidiadau i'ch cartref y gallwch eu trefnu a phwy all helpu gyda hyn.
 • Therapydd sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chi i:
 • Dewch o hyd i ffyrdd newydd o sicrhau bod y tasgau rydych chi eisiau neu angen eu gwneud yn fwy cyraeddadwy.
 • Ailddysgu sgiliau a galluoedd, er enghraifft yn dilyn salwch neu dderbyniad i'r ysbyty.
 • Darparwch offer arbenigol i chi, eich gofalwyr neu aelodau o'ch teulu eu defnyddio.
 • Rhowch gyngor ar addasiadau posibl i'ch cartref i'ch helpu i gael mynediad haws / diogel i rai rhannau o'ch cartref.
Dilynwch y ddolen hon am fwy o wybodaeth ac adnoddau therapi galwedigaethol

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.