Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gwasanaeth Ffisiotherapi Cymunedol

Mae'r gwasanaeth ffisiotherapi cymunedol yn darparu ymyrraeth i bobl 18 oed a hŷn, sy'n byw yn Abertawe ac sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu.

Mae'r tîm wedi'i leoli rhwng y Ganolfan Ddinesig ac Ysbyty Gorseinon. Cylch gwaith y tîm ffisiotherapi yw atal derbyniadau i'r ysbyty a hwyluso rhyddhau.

Mae ail-alluogi tymor byr hefyd yn cael ei ddarparu naill ai mewn dosbarthiadau ymarfer corff cymunedol, cartrefi gofal, ward ailalluogi neu, os yw'n briodol, yng nghartref y person.

Mae'r tîm hefyd yn darparu cyngor a chyfeiriadau at wasanaethau arbenigol eraill.

Mae'r tîm yn cydweithio â'r unigolyn i sefydlu nodau realistig ac amserol a chynlluniau triniaeth priodol. Mae'r tîm yn gweithio mewn partneriaeth ag aelodau eraill y tîm amlddisgyblaethol (tîm amlddisgyblaethol).