Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Bae'r Gorllewin

Amdanom ni

Mae'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (IAS) yn cefnogi oedolion awtistig a rhieni / gofalwyr plant awtistig, pobl ifanc ac oedolion ym Mae y Gorllewin. Mae Bae'r Gorllewin yn cynnwys Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Bydd oedolion, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn gallu cyfeirio at y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig.

Mae'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn darparu cefnogaeth uniongyrchol i oedolion awtistig. Rydym hefyd yn darparu cyngor, cefnogaeth a chyfeiriadau ar gyfer rhieni gofalwyr plant awtistig, pobl ifanc ac oedolion.

Gall unrhyw oedolyn ofyn am asesiad os yw'n credu bod ganddo awtistiaeth.

Gall oedolion awtistig gyrchu'r gwasanaeth ar gyfer:

 • cefnogaeth i ddeall Awtistiaeth
 • cwrs ôl-ddiagnostig
 • cefnogaeth uniongyrchol tymor byr
 • cefnogaeth i gael mynediad at wasanaethau eraill a allai gynnwys cyflogaeth, addysg, iechyd, hamdden a gweithgareddau hamdden.

Gall gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau eraill gysylltu â'r IAS i gael:

 • ymgynghori, cyngor a chefnogaeth, er enghraifft, gyda meddygon teulu, prifysgolion, colegau, cyflogwyr a gwasanaethau hamdden.

Ni fydd y gwasanaeth yn darparu:

 • gwaith uniongyrchol gyda phlant
 • ymyrraeth frys neu argyfwng
 • gofal seibiant
 • ymateb cyflym
 • asesiadau diagnostig ar gyfer pobl o dan 17 a 9 mis oed
 • meddyginiaeth ar bresgripsiwn neu fonitro
 • mewnbwn neu reoli gofal tymor hir.

Mae gwasanaethau eraill ar gael i helpu gyda'r materion hyn.

Ni all y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig ddarparu cefnogaeth uniongyrchol i'r rheini sydd eisoes yn derbyn gofal a chefnogaeth gan wasanaethau sy'n cynnwys Iechyd Meddwl Eilaidd, Anabledd Dysgu a Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn yr achosion hyn bydd yr IAS yn cefnogi'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y meysydd hyn.

Ymhlith y staff yn y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig mae:
 • Rheolwr Gwasanaeth
 • Seicolegydd Clinigol
 • Therapydd Galwedigaethol
 • Therapydd Lleferydd ac Iaith
 • Ymarferydd Awtistiaeth Arbenigol
 • 4 Gweithiwr Cymorth Llesiant
 • Gweinyddwr

Mae'r ddolen hon yn mynd â chi i daflen ar gyfer y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwasanaeth neu os ydych am ofyn am ffurflen atgyfeirio, cysylltwch â:

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig, Ysbyty Tonna, Tonna, Castell-nedd, SA11 3LX

E-bost: SBU.WBIAS@wales.nhs.uk

Ffôn: 01639 862 936. Mae peiriant ateb ar gael.

Atgyfeirio

Mae'r ddolen hon yn mynd â chi at ffurflen ar gyfer hunan-atgyfeirio ar gyfer asesiad diagnostig o awtistiaeth.

Mae'r ddolen hon yn mynd â chi i ffurflen am gydsyniad ar gyfer atgyfeirio.

Mae'r ddolen hon yn mynd â chi i ffurflen i ofyn am gefnogaeth.