Neidio i'r prif gynnwy

Nyrsio Ardal

Grŵp mawr o nyrsys ardal mewn lifrai.

Beth yw nyrsio ardal?

Mae nyrsio ardal yn gangen o’r proffesiwn nyrsio sy’n cynnwys nyrsys ardal arbenigol, nyrsys staff cymunedol, ymarferwyr cynorthwyol, gweithwyr cymorth gofal iechyd a staff gweinyddol ag ystod eang o sgiliau arbenigol. Mae ein nyrsys ardal yn darparu gwasanaeth gofal iechyd i bobl ar draws Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Mae'r gwasanaeth nyrsio ardal yn gweithio'n rhagweithiol i hyrwyddo dewis, rheolaeth, urddas, cydraddoldeb, cyfle a chyfranogiad unigol er mwyn rhagweld, cydlynu a darparu gofal sy'n diwallu anghenion cleifion, eu gofalwyr a'u teuluoedd orau. Mae’r dull hwn yn helpu i alluogi’r unigolyn a’i ofalwyr i reoli eu cyflwr eu hunain ac aros yn annibynnol yn eu cartref eu hunain a’u cymuned leol. Mae'r gwasanaeth wedi ymrwymo i nodi a chael gwared ar unrhyw rwystrau i sicrhau bod cleifion ag anghenion gofal cymhleth yn cael eu hwyluso a'u rheoli trwy lwybr gofal integredig, di-dor.

 

Nodau allweddol y gwasanaeth nyrsio ardal

 • Gweithio bob amser yn unol â gwerthoedd y bwrdd iechyd, gan ddarparu gwasanaeth sy’n gofalu am ein gilydd, yn cydweithio ac yn ymdrechu i wella bob amser.
 • Cefnogi darpariaeth gofal aml-broffesiynol, di-dor a ddarperir mor agos at gartref claf â phosibl, a thrwy hynny leihau derbyniadau i'r ysbyty y gellir eu hosgoi a hwyluso rhyddhau diogel a chyflymach.

 • Darparu gwasanaeth sy'n gweithredu 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

 • Darparu gwasanaeth nyrsio ardal cynhwysfawr a hygyrch o ansawdd uchel i gleifion 18 oed a hŷn, sydd naill ai’n gaeth i’r tŷ dros dro neu’n barhaol.

 • Gweithio gyda chleifion i'w galluogi i aros yn eu cartrefi eu hunain, i wneud y mwyaf o'u hannibyniaeth, i gyflawni eu canlyniadau iechyd a gwella ansawdd eu bywyd. Elfen sylfaenol y gwasanaeth yw y bydd yn gweithio mewn ffordd integredig gyda thimau gofal sylfaenol, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol eraill a sefydliadau trydydd sector i sicrhau gwaith amlddisgyblaethol a dulliau sy’n canolbwyntio ar y claf i leihau dyblygu a gwella parhad gofal.

 • Er mwyn cefnogi cleifion i gyflawni eu dymuniadau o farw yn eu lle dewisol, a thrwy hynny gefnogi darparu dewis ar Ddiwedd Oes (DO). Bydd yr opsiynau dewis yn cael eu cefnogi gan ddefnyddio blaenoriaethau gofal diwedd oes priodol a fabwysiadwyd i'w defnyddio ar adeg y gofal. Bydd cefnogaeth a galluogi hefyd yn ymestyn i deuluoedd a gofalwyr cleifion.

 • Bydd y gwasanaeth yn gwrando ar gleifion, teuluoedd a gofalwyr gan ymdrechu i sicrhau eu bod yn teimlo bod eu barn, eu pryderon neu eu hymholiadau yn cael eu cymryd o ddifrif. Bydd y gwasanaeth yn sicrhau bod gwersi a ddysgwyd yn cael eu rhannu i wella profiad cleifion a chanlyniadau gwasanaeth.

 • Bydd y gwasanaeth yn hybu iechyd a lles ac yn lleihau anghydraddoldebau iechyd trwy gynnig cyngor a gwybodaeth berthnasol i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill, a hyrwyddo mynediad cyfartal.

 • Bydd y gwasanaeth yn darparu rôl cydgysylltydd gofal ar gyfer y cleifion hynny ag anghenion iechyd cymhleth i'w cefnogi i lywio llwybrau iechyd a gofal cymdeithasol.

 • Bydd cleifion o dan ofal y gwasanaeth nyrsio ardal yn cael adolygiadau amserol o’u gofal a’u cynnydd, a bydd amlder hyn yn dibynnu ar lefel yr angen a aseswyd.

 • Gwella taith y person gydag integreiddio gofal trwy ffurfio cysylltiadau gwaith agos gyda gwasanaethau sylfaenol, eilaidd, awdurdod lleol, cymunedol a thrydydd sector.

 • Cyfeirio cleifion a gofalwyr yn briodol at ac ar draws y sector iechyd, gofal cymdeithasol a’r sector gwirfoddol.

 • Darparu adnodd addysg arbenigol i gydweithwyr yn y tîm amlddisgyblaethol ehangach gan gynnwys myfyrwyr.

 

Gwneud atgyfeiriad i'r tîm nyrsio ardal

Gall cleifion, perthnasau a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i gyd wneud atgyfeiriad i'r gwasanaeth nyrsio ardal.

Gwneir cyfeiriadau drwy un pwynt mynediad, lle bydd aelod priodol o staff yn brysbennu’r cais.

Manylion cyswllt un pwynt mynediad yw:

Ffôn: 01792 343360

E-bost: SBU.DistrictNursesSPOA@wales.nhs.uk

Nid yw'r gwasanaeth nyrsio ardal yn wasanaeth brys. Mewn argyfwng, cysylltwch â 999.

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.