Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Cefnogaeth yn y Gymuned

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws ein hardal bellach yn fwy integredig nag erioed.

Mae staff o'r bwrdd iechyd a chynghorau lleol - gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol, nyrsys ardal a gweithwyr gofal cartref - yn gweithio'n agos gyda'i gilydd i helpu cleifion i aros yn iach ac yn ddiogel yn yr amgylchedd o'u dewis eu hunain cyhyd â phosibl.

Byddant yn gweithio'n agos gyda phob unigolyn i nodi'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw a'r ffordd orau o nodi'r gefnogaeth i gyflawni eu canlyniadau dymunol.

Gall y timau nyrsio ardal ddarparu gofal cymhleth yn y cartref i'r rhai na allant gyrraedd eu meddygfa neu glinig. Gall cleifion a'u teuluoedd gael gafael arnynt drwy un pwynt cyswllt:

Abertawe 01792 343360

Castell-nedd Port Talbot 01639 862826

Gellir cael mynediad at bob tîm iechyd a gofal cymdeithasol arall trwy un cyswllt ffôn â'r Pwynt Mynediad Cyffredin.

Abertawe 01792 636519

Castell-nedd Port Talbot 01639 686802