Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gwasanaeth Maeth A Dieteteg

Nod y gwasanaeth maeth a dieteteg yw gwella maeth cyffredinol pobl leol trwy ddarparu cyngor arbenigol yn y gymuned, gan ganiatáu i gleifion dderbyn gofal gartref, a lleihau derbyniadau i'r ysbyty.

Cynhelir asesiad deietegol cychwynnol a datblygir cynllun triniaeth.

Gofynnir am bresgripsiynau ar fwydydd arbenigol a chynhyrchion dietegol yn ôl y gofyn.

Yn ogystal â rhoi mewnbwn i gleientiaid unigol, mae'r adran ddeieteg yn darparu cyngor a hyfforddiant i aelodau eraill o'r tîm, i'w galluogi i sgrinio cleientiaid am ddiffyg maeth, darparu cyngor llinell gyntaf a nodi'r rhai sydd angen atgyfeiriad dietetig.