Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Gofal yr Henoed - Dewch i ymuno â'r tîm

Llun o Fae Langland

Pennawd: Bae Langland, Abertawe

Croeso i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe, a'n tudalen we bwrpasol ar gyfer recriwtio ymgynghorwyr Gofal yr Henoed

Mae gennym gynlluniau cyffrous ac uchelgeisiol ar gyfer ein gwasanaethau Gofal yr Henoed, sy'n rhychwantu ystod eang o wasanaethau ysbyty a chymunedol, a'r cyfan wedi'u hanelu at ddarparu gofal tosturiol o ansawdd uchel. Rydyn ni'n falch iawn eich bod chi wedi dod i'r dudalen hon i ddarganfod mwy am ein cynlluniau. Cadwch sgrolio i ddarganfod mwy.

Ewch yma i wneud cais ar-lein nawr (Saesneg)

Darllenwch y Disgrifiad Swydd/Manyleb Person (Saesneg)

Cefndir

Mae'r boblogaeth a wasanaethir gan Fae Abertawe yn heneiddio ac mae nifer yr eiddilwch yn cynyddu. Mae'r galw hwn sydd yn cael eu rhoi ar y system iechyd a gofal cymdeithasol yn un o'n heriau mwyaf, ond yn un rydym yn benderfynol o'i ateb. Mae angen y safon gywir o bobl i ymuno â'n tîm i helpu i wneud hyn.

Fel bwrdd iechyd yng Nghymru, mae gwasanaethau cynradd, cymunedol ac ysbytai i gyd o fewn ein un sefydliad ac mae hyn yn gwneud datblygu a darparu gwasanaethau gymaint yn well.

Rydym yn adeiladu Adran Feddygaeth Integredig ar gyfer Pobl Hŷn sy'n anelu at:

  • Cefnogi pobl hŷn i fyw'n dda yn y gymuned, gan gynnwys rheoli cyd-afiachusrwydd cymhleth, dementia ac eiddilwch
  • Darparu cefnogaeth gyflym yn agos at adref ar adegau o argyfwng
  • Darparu gofal ysbyty acíwt da pan fo angen
  • Cynnig adsefydlu ac ail-alluogi o ansawdd uchel ar ôl salwch neu anaf acíwt gan gynnwys cynllunio a chefnogi rhyddhau da
  • Cynnig dewis, rheolaeth a chefnogaeth tuag at ddiwedd oes

Sut ydyn ni'n bwriadu gwneud hyn?

Asesiad geriatreg cynhwysfawr yw'r safon aur ar gyfer asesu pobl hŷn sy'n byw gydag eiddilwch ac mae'n arwain at ganlyniadau gwell i gleifion.

Dim ond pan fydd gwasanaethau iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol a systemau ysbytai wedi'u halinio'n llawn, eu cydgysylltu'n dda a'u hintegreiddio'n llawn y cyflawnir y canlyniadau gorau posibl, ac mae hyn wrth wraidd ein gwasanaeth sy'n tyfu.

Llun o fenyw hen

Mae gofal yn y gymuned yn allweddol, ac rydym yn gweithio ar y cyd â gofal sylfaenol a gwasanaethau cymunedol i gynorthwyo pobl hŷn i fyw'n dda yn eu cartrefi eu hunain, ac mae hynny'n golygu ehangu wardiau rhithwir.

Mae gennym Glystyrau Gofal Sylfaenol - grwpiau o feddygfeydd teulu agos yn ddaearyddol sy'n gweithio mewn timau â gwasanaethau gofal sylfaenol arall. Byddant yn cydlynu ystod o wasanaethau i gynorthwyo eu cleifion hŷn i fwynhau gwell iechyd a lles, lleihau'r risg y cânt eu derbyn i'r ysbyty a chefnogi eu rhyddhau o'r ysbyty yn gynnar os byddant yn mynd i mewn.

Dylai pobl hŷn osgoi derbyniadau acíwt i'r ysbyty lle bo hynny'n bosibl ac mae ein Gofal Brys yr Un Diwrnod trwy ein Timau Clinigol Acíwt, a'n Huned Gofal Brys Symudol wedi'u cynllunio i gefnogi hyn.

Rydym hefyd wedi sefydlu:

  • Gwasanaethau Eiddilwch Acíwt wedi'u lleoli yn yr Adran Achosion Brys ac ar yr Uned Feddygol Acíwt
  • Meddygaeth Geriatreg Cleifion Mewnol
  • Ortho-geriatreg a meddygaeth Cydweithredol ar gyfer Pobl Hŷn sy'n cael llawdriniaeth frys

Dyma ragflas cyflym o'r hyn rydyn ni'n ei wneud, ond os mai chi yw'r ffit iawn ar gyfer ein tîm, byddwch chi'n cydnabod ein bod ni'n anelu at y safon aur o ofalu am bobl hŷn.

Mae Bae Abertawe hefyd yn lle gwych i fyw. Mae gennym draethau syfrdanol, a'n Penrhyn Gŵyr syfrdanol oedd Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf y DU. Gallwch chi fwynhau holl fuddion bywyd dinas, ond gyda'r cefnfor - a mynyddoedd mawreddog Brecon Beacon - reit ar stepen eich drws. Ond peidiwch â chymryd ein gair amdano: Ewch yma i ddarllen adolygiad y Guardian "gallwn i fod wrth ymyl y Med" (Saesneg)

Hefyd, mae byw yma mor fforddiadwy. Mae pris cartref pedair ystafell wely ar gyfartaledd o dan £300,000.

Felly mae hwn yn amser cyffrous iawn i fod yn ymuno â gwasanaeth Gofal yr Henoed Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Os ydych chi am ddarganfod mwy, archwiliwch weddill y cynnwys ar y dudalen, gan gynnwys ein cyfres o fideos a datganiadau i'r cyfryngau (cadwch sgrolio.)

Cwestiynau? Dyma sut i gysylltu â ni:

Rhodri Edwards, Cyfarwyddwr Clinigol, Gofal Canolradd a Strategaeth Pobl Hŷn:

E-bost: Rhodri.edwards2@wales.nhs.uk

Ffôn: 01792 2855910

Fiona Hughes, Cyfarwyddwr Grŵp Cyswllt Castell-nedd Port Talbot a Grŵp Singleton:

E-bost: Fiona.hughes@wales.nhs.uk

Ffôn: 07514 420148

Ewch yma i wneud cais ar-lein nawr

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.