Neidio i'r prif gynnwy

Ehangu wardiau rhithwir i ddod â buddion i bawb eu gweld

Mae wardiau rhithwir sy'n darparu cefnogaeth i'r henoed eiddil, a'r rheini ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth, yn eu cartrefi eu hunain yn hytrach nag yn yr ysbyty i gael eu hehangu ar draws Bae Abertawe.

Mae ward rithwir yn gyfarfod tîm amlddisgyblaethol wythnosol, a gynhelir dros 'Teams', sy'n cynnwys gofal sylfaenol, gofal eilaidd a gwasanaethau gwirfoddol.

Maent yn cyfuno eu harbenigedd i drafod sut i reoli a chefnogi cleifion bregus a allai fod yn fregus yn eu cymuned eu hunain, gan helpu i dynnu'r straen oddi ar ysbytai Bae Abertawe.

Er nad yw'r cysyniad yn newydd, ar ôl profi eisoes i fod yn fuddiol mewn tri o wyth ardal clwstwr y bwrdd iechyd - a dod i'r amlwg yn ystod y pandemig - cytunwyd ar ei ehangu bellach.

Bydd y symudiad yn gweld rhith-wardiau gwell mewn pedair o wyth clwstwr gofal sylfaenol Bae Abertawe (Bae, Cwmtawe, Castell-nedd a Chymoedd Uchaf) gyda chynlluniau i'r pedair sy'n weddill fwynhau eu cyflwyno'n debyg y flwyddyn nesaf.

Mae recriwtio ar y gweill ar hyn o bryd i staffio'r rhith-wardiau sydd â rolau fel rheolwr clinigol rhithwir ward, geriatregydd, fferyllydd, therapydd galwedigaethol, meddyg teulu ac nyrsys clinigol arbenigol.

Anjula Dywedodd Dr Anjula Mehta (yn y llun ar y chwith), Cyfarwyddwr Meddygol Grŵp BIPBA ar gyfer Gofal Sylfaenol, Gwasanaethau Cymunedol a Therapïau: “Byddwn yn gofyn i bractisau meddygon teulu sy'n cymryd rhan nodi'r cleifion risg uchel hyn i'n galluogi i ddal y cleifion mwyaf agored i niwed o fewn y ward rithwir trwy atgyfeiriad uniongyrchol.

“Mae'n ddull integredig rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd.

“Harddwch y model hwn, nad yw weithiau i'w gael mewn rhith-wardiau arall, yw'r mynediad uniongyrchol a chyflym i'r timau aml-broffesiynol mwyaf priodol i helpu i sefydlogi a gwneud y gorau o'r cleifion hyn yn eu cartrefi.

“Mae'n dipyn o newid o'r model cyfredol a heb os, bydd yn gwella gofal cleifion yn agosach at adref.

“Byddwn yn darparu dull claf-ganolog iawn, gan dargedu ein hymdrechion tuag at anghenion iechyd a chymdeithasol unigol i sicrhau bod cleifion yn derbyn y mewnbwn cywir gan y clinigwr cywir ar yr adeg iawn.

“Bydd cysyniad y ward ar lein yn darparu llwybr di-dor i gleifion rhwng gofal eilaidd, sylfaenol a chymdeithasol er mwyn sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein cleifion ar bob cam o’u taith iechyd.

“Bydd hyn yn gwella eu canlyniadau ac yn sicrhau bod y claf yn aros yn dda am fwy o amser.”

Dywedodd Dr Mehta y byddai'r cysyniad yn darparu iechyd cyfannol a gofal cymdeithasol o ansawdd gwell yn nes at adref, lle'r oedd y claf eisiau bod, gan leihau'r angen am fynd i'r ysbyty.

Meddai: “Y prif fyrdwn fydd gwella gofal cleifion a chael y cysylltiad hwnnw â gofal eilaidd fel y gallwn hyd yn oed dynnu pobl yn ôl o ED neu'r drws ffrynt, os nad oes angen iddynt fod yno mewn gwirionedd, a chynnig a lle ar y ward rithwir a allai fod yn well iddynt na bod ar ward go iawn. Mae cleifion eisiau bod yn eu cartref eu hunain.

“Rydyn ni'n cadw cleifion gartref lle maen nhw'n gallu derbyn gofal yn eu hamgylchedd eu hunain, trwy leihau derbyniadau i'r ysbyty y gellir eu hosgoi, a hefyd byrhau hyd arosiadau ysbyty.

“Cyflawnir hyn trwy eu tynnu allan o’r ysbyty ychydig yn gynharach trwy ddarparu’r gefnogaeth cofleidiol sydd ei hangen arnynt.”

Mae Clwstwr Castell-nedd wedi bod yn defnyddio ward rithwir dros y flwyddyn ddiwethaf ac er gwaethaf rhywfaint o amheuaeth gychwynnol mae'n gweld ei werth tuag at wella gofal cleifion.

Deborah Burge-Jones Dywedodd arweinydd y clwstwr, Dr Deborah Burge-Jones: “Pan drafodwyd cysyniad y ward rithwir i ddechrau, nid oeddwn yn gwbl argyhoeddedig y byddai’n gweithio.

“Fodd bynnag, rwy’n credu bod Covid wedi helpu i gyflymu model rhithwir gwahanol sydd wedi mynd o nerth i nerth.

“Rydw i'n mor ddiolchgar am yr ymroddiad a’r gefnogaeth a ddangoswyd gan holl aelodau’r tîm amlddisgyblaethol.

“Maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth mor enfawr i gymaint o bobl. Ac fel y dangosir yn y data, mae hyn wedi cael effaith enfawr ar wella gofal cleifion ac arbed derbyniadau i'r ysbyty. ”

Mae therapydd galwedigaethol Clwstwr Cwmtawe, Katy Silcox, yn un arall sy'n argymell rhith-wardiau.

Meddai: “Mae'n dal i fod yn gysyniad eithaf newydd yng Nghlwstwr Cwmtawe ac rydym wrth ein bodd ac yn hynod ddiolchgar am yr ystod o arbenigedd sy'n gysylltiedig â'r ward rithwir sy'n cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles cleifion.

“Mae'r cleifion a'r rhai sy'n rhoi gofal yn ei werthfawrogi, maen nhw'n teimlo bod rhywun yn gwrando arnyn nhw ac yn gwerthfawrogi mewnbwn ystod ehangach o weithwyr proffesiynol. ''

Dywedodd Dr Sue Morgan, ymgynghorydd mewn gofal lliniarol arbenigol yng nghymuned Castell-nedd Port Talbot: “Mae lefel y wybodaeth yn yr ystafell rithwir mor ddefnyddiol, gan gwmpasu cwmpas anghenion o glinigol acíwt, iechyd meddwl, ail-alluogi, gwaith cymdeithasol. , nyrsio ardal, rheoli meddygaeth, fferylliaeth a meddygon teulu.

“Er bod llawer o bobl gyda’i gilydd am yr awr honno, faint o amser y mae’n ei arbed yn gyffredinol, trwy gael y bobl iawn i siarad am elfennau perthnasol i’r claf a’r rhai sy’n gofalu amdano.

“Mae cael y mynediad neu'r cyfleuster i drafod yr anghenion gyda'r tîm amlddisgyblaethol ehangach, ac yna aelodau o'r tîm i fod mewn sefyllfa i weithredu yn dibynnu ar yr anghenion, yn anhygoel.”

Dywedodd merch un claf sydd wedi elwa o’r ward rithwir: “Mae’r gefnogaeth a ddarparwyd ers yr atgyfeiriad i’r ward wedi bod yn amhrisiadwy. Mae hi wedi cael y gallu i gael yr hyn yr oedd mam a minnau ei angen ac mae hi wedi bod mor dda gwybod nad ydym ar ein pennau ein hunain.

“Mae gennym ni bob hyder yn y gwasanaeth gan ei fod wedi bod yn amhrisiadwy i ni wrth helpu mam i aros adref yn ddiogel.”