Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio staff ward rhithwir

Croeso i'r dudalen we bwrpasol ar gyfer recriwtio staff ward rhithwir Bae Abertawe

Helo, Dr Anjula Mehta ydw i. Rwy'n feddyg teulu a chyfarwyddwr meddygol grŵp ar gyfer Grŵp Gofal Sylfaenol, Gwasanaethau Cymunedol a Therapïau. Rwy'n falch iawn o siarad â chi am y cysyniad ward rhithwir ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Anjula Efallai eich bod wedi clywed am y cysyniad gan y bu llawer o rith-wardiau dros y pum mlynedd diwethaf. Yr hyn yr ydym yn gobeithio ei gyflawni ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw cyflwyno pedair ward rithwir clwstwr a fydd i gyd yn rhedeg yn gyfochrog ond sydd â thimau amlddisgyblaethol ar wahân i dargedu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol penodol y boblogaeth glwstwr y maent yn ei gwasanaethu.

Yr holl syniad yw ein bod yn creu platfform rhithwir i adnabod y cleifion bregus mwyaf agored i niwed, ac yn y bôn, eu dal cyn iddynt fynd yn sâl neu fod angen eu derbyn i'r ysbyty.

Mae hyn yn ymwneud â gofal cofleidiol yn nes at adref lle mae cleifion wir eisiau bod.

Y nod yw darparu gofal cyfannol, sy'n canolbwyntio ar y claf, o ansawdd uchel trwy asesiad cyflym a chynnwys tîm amlddisgyblaethol cyfan a chydweithio effeithiol rhwng gofal sylfaenol, gofal eilaidd, gofal cymdeithasol a'n cydweithwyr yn y trydydd sector.

Gobeithio y bydd hyn yn sicrhau gostyngiad mewn derbyniadau i'r ysbyty y gellir eu hosgoi ac yn hwyluso rhyddhau cleifion yn gynharach o'r sector acíwt.

Fel y gallwch ddychmygu, er mwyn cyflawni hyn mae gwir angen tîm aml-broffesiynol ymroddedig, llawn cymhelliant a brwdfrydig i weithio yn ein rhith-wardiau.

Bydd y wardiau rhithwir yn cynnwys:

  • rheolwyr prosiect,
  • rheolwyr ward clinigol,
  • gweithwyr cymdeithasol,
  • fferyllwyr clinigol,
  • therapyddion galwedigaethol,
  • arbenigwyr nyrsio clinigol ar gyfer rheoli cyflyrau cronig,
  • gweithwyr cymorth gofal iechyd,
  • sesiynau meddygol gan ofal ymgynghorol yr ymgynghorwyr oedrannus,
  • ymgynghorwyr gofal lliniarol arbenigol
  • a meddygon teulu ynghyd â'n holl dimau cymunedol ehangach.

Mae ein gwasanaeth Gofal yr Henoed yn ehangu’n gyffredinol, gyda chynlluniau i benodi pedwar ymgynghorydd Gofal yr Henoed newydd. Ewch yma i ddarganfod mwy.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni ond ddim yn byw yn lleol efallai eich bod yn pendroni sut brofiad ym Mae Abertawe. Mae'n lle gwych i fyw. Mae gennym draethau syfrdanol, a'n Penrhyn Gŵyr syfrdanol oedd Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf y DU. Gallwch chi fwynhau holl fuddion bywyd dinas, ond gyda'r cefnfor - a mynyddoedd mawreddog Brecon Beacon - reit ar stepen eich drws.

Hefyd, mae byw yma mor fforddiadwy. Mae pris cartref pedair ystafell wely ar gyfartaledd o dan £300,000, ac mae digon o gartrefi a fflatiau llai ar gael am £ 150,000 neu lai.

Rydym yn gyffrous iawn i gyflawni'r rhaglen hon o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac rydym yn gwir obeithio y byddwch yn ystyried ymuno â ni ar ein taith i wella gofal cleifion yn agosach at adref i'n cleifion.

Archwiliwch ein tudalen we, sy'n cynnwys fideos a datganiadau cyfryngau pwrpasol i'ch helpu i gael darlun cliriach o'n cynlluniau, ac ardal hyfryd Bae Abertawe.

Os ydych chi am gysylltu â ni i ddarganfod mwy:

Emily Davies, Uwch Nyrs Gofal Sylfaenol

Emily.davies13@wales.nhs.uk

01639 684553

Ruth George, Partner Busnes AD

Ruth.george@wales.nhs.uk

01639 687299

Dr Anjula Mehta, Cyfarwyddwr Meddygol Grŵp PCTG

Anjula.mehta3@wales.nhs.uk

Ymgeisiwch nawr

Mae'r dolenni i wneud cais ar-lein am y swyddi isod, ac yn cael eu diweddaru'n rheolaidd - felly cadwch lygad:

Nyrs Cyswllt Rhyddhau : https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/916670855

Band Therapydd Galwedigaethol 6: https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/916685802

Band Therapydd Galwedigaethol Arbenigol 7: https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/916689813

Band Therapydd Galwedigaethol Arweiniol Clinigol 8a: https://www.jobs.nhs.uk/xi/vacancy/916684386