Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio nyrs band 5

Recruitment Banner for Band 5 Nurse Positions 

Dewch i ymuno â ni fel nyrs Band 5

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn tyfu - ac mae angen mwy o nyrsys arnom. A allech chi fod yn un ohonyn nhw?

Mae ardal Bae Abertawe, sy'n cynnwys Abertawe a Castell-nedd Port Talbot, yn rhan amrywiol, gyfeillgar a syfrdanol o'r DU, sy'n cynnig cydbwysedd bywyd a gwaith gwych.

Mae gan y bwrdd rhostir sawl ysbyty mawr a phrysur sy'n cynnwys llawer o dimau medrus ac ymroddedig. Mae hefyd yn integreiddio llawer o'i ofal â gwasanaethau cymunedol a gofal sylfaenol, gan ganolbwyntio ar ddull cyfannol.

Yn gartref i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf y DU - Penrhyn Gŵyr - a llawer o draethau a mynyddoedd hardd i'w harchwilio, mae ymuno â ni yn golygu y cewch gyfleoedd gyrfa gwych ynghyd ag ansawdd bywyd rhyfeddol.

Pam ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe nid yn unig yn darparu gofal i boblogaeth Abertawe a Castell-nedd Port Talbot, ond mae'n cynnig ystod eang o wasanaethau trydyddol arbenigol i ardaloedd eraill, mor bell i ffwrdd â De Orllewin Lloegr.

Mae ymuno â ni yn golygu y byddwch chi'n dod i gysylltiad ag ystod eang o gyfleoedd gyrfa. Mae gennym dri phrif ysbyty ac rydym yn cyflogi dros 12,500 o staff sy'n gweithio'n galed i ddarparu ystod o wasanaethau clinigol rhagorol, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau rhanbarthol ar gyfer cardioleg, llawfeddygaeth gardiothorasig, plastigau, trawma, arennol, strôc a niwroleg
 • Gwasanaeth gwefus a thaflod hollt pediatreg cenedlaethol i boblogaeth o 2.3 miliwn
 • Sefydliad Llawfeddygaeth Metabolaidd a Gordewdra Cymru
 • Canolfan Cymru a Llawfeddygaeth Blastig Cymru, sy'n darparu gwasanaeth ar gyfer De a Chanolbarth Cymru a De-orllewin Lloegr
 • Mae Canolfan Ganser De Orllewin Cymru yn cyd-fynd â Chanolfan Maggie newydd wych wedi'i hadeiladu ar ei thiroedd
 • Gwasanaeth Adsefydlu Niwro Rhanbarthol
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fforensig (ar gyfer De Cymru gyfan)
 • Gwasanaethau Anabledd Dysgu (o Abertawe i Gaerdydd).
 • Gofal dwys newyddenedigol rhanbarthol.
 • Mae gan Ysbyty Singleton obstetreg dan arweiniad ymgynghorydd hefyd sy'n delio â'r achosion mwyaf cymhleth o bob rhan o Dde Orllewin Cymru
 • Mae SBU HB yn rheoli gwasanaeth GIG IVF ar gyfer De Cymru.
 • Mae Ysbyty Morriston hefyd yn cynnal llawfeddygaeth y galon agored yn ei Ganolfan Cardiaidd, un o ddim ond dau ysbyty yng Nghymru sy'n darparu'r gwasanaeth hwn; (y llall yw Caerdydd).

Rydym yn anelu at dyfu ein rhai ein hunain, ac mae gennym gyfleoedd hyfforddi a datblygu parhaus â thâl rhagorol. Gallai ymuno â ni ar y wardiau meddygol neu lawfeddygol fod y cam cyntaf i yrfa nyrsio gyffrous.

Mae popeth a wnawn yn cael ei danategu gan ein gwerthoedd craidd o “ofalu am ein gilydd”, “cydweithio” a “gwella bob amser.”

Nid yw'n ymwneud â gofal yn yr ysbyty chwaith. Os ydych chi am fod yn rhan o sefydliad arloesol sy'n gyrru gwasanaethau ymlaen, Bae Abertawe yw'r lle i fod. Er enghraifft, rydym ar hyn o bryd yn cyflwyno rhith-wardiau yn y gymuned, gyda thimau amlddisgyblaethol ar wahân yn targedu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol penodol y boblogaeth glwstwr y maent yn ei gwasanaethu.Ewch yma i ddarllen mwy am y cysyniad arloesol hwn gyda'r nod o ddarparu gofal cyfannol, sy'n canolbwyntio ar y claf ac o ansawdd uchel .

Rydym hefyd yn rhan o Gydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH), partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Abertawe. Mae ARCH yn brosiect cydweithredu unigryw gyda'r nod o wella iechyd, cyfoeth a lles De Orllewin Cymru, felly mae'n amser cyffrous i ymuno â'r sefydliad.

Ymhlith y buddion pellach o weithio i Fae Abertawe mae:

 • Parcio am ddim ym mhob un o safleoedd ein hysbytai
 • Absenoldeb Blynyddol - Byddwch yn derbyn lwfans gwyliau blynyddol hael o 27 diwrnod o wyliau'r flwyddyn ynghyd â gwyliau banc, gan godi i 29 diwrnod ar ôl pum mlynedd a 33 diwrnod ar ôl deng mlynedd o wasanaeth.
 • Iechyd a Lles - Mae mentrau iechyd a lles ar gael ar draws y Bwrdd Iechyd, gan gynnwys aelodaeth ostyngedig mewn campfa mewn nifer helaeth o ganolfannau ledled Cymru.
 • Iechyd Galwedigaethol - Mae gan bob gweithiwr fynediad i'n gwasanaethau iechyd galwedigaethol: gall y gwasanaeth gefnogi staff gyda rheoli straen, cwnsela cyfrinachol a brechiadau tymhorol.
 • Cynllun Pensiwn Cyfrannol hael
 • Gostyngiadau GIG - mynediad at ystod o gynlluniau disgownt gan gynnwys Cerdyn Golau Glas a chynlluniau eraill.
 • Datblygu - Cyfleoedd hyfforddi a datblygu parhaus rhagorol rhagorol, gan gynnwys mynediad at hyfforddi a mentora.

 

Felly beth ydych chi'n aros amdano? Dewch i ymuno â ni!

Mae gweithio mewn Bwrdd Iechyd gyda chymaint o wasanaethau trydyddol yn dod â llawer iawn o gyfle a phrofiad i ymgorffori yn eich gyrfa nyrsio. Cymerwch y cam nesaf yn yr yrfa honno heddiw trwy gysylltu i ddarganfod beth allai eich cam nesaf fod.

Ewch yma i weld swyddi gwag byw a gwneud cais am swyddi nyrsio

Ar hyn o bryd mae ein prif ymgyrch yn cynnig swydd wag gyffredinol 'Nyrs Staff Band 5 yr ydym yn eich annog i wneud cais iddi - gellir trafod adrannau, wardiau a lleoliadau mewn cyfweliad.

Er ein bod yn cyflogi i swyddi nyrsio meddygol a llawfeddygol cyffredinol, mae digon o gyfle o fewn y bwrdd iechyd i symud i'n gwasanaethau arbenigol.

Os na allwch weld hysbyseb Band 5 generig byw, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bostio SBU.ResourcingTeam@Wales.nhs.uk. Gallwn eich ychwanegu at ein rhestr diddordebau a chysylltu â chi cyn gynted ag y bydd hysbyseb yn mynd yn fyw.

Nyrsys tramor: Os ydych yn nyrs gymwysedig dramor ac yr hoffech ddod i weithio gyda ni, rhaid i chi fod yn barod ar gyfer OSCE (Objective Structured Clinical Examination - Arholiad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol). Os ydych, cysylltwch â'n metron recriwtio melanie.joseph@wales.nhs.uk

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.