Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Amlygwyd gwasanaethau gofal brys arloesol Bae Abertawe mewn gynhadledd

Mae dau wasanaeth gofal brys blaengar newydd sy'n darparu gofal drws ffrynt dwys i gleifion ac yn eu hatal rhag cael eu derbyn i'r ysbyty yn ddiangen yn cael eu dal i fyny fel enghreifftiau o arfer da yng Nghymru.

Bydd arweinwyr clinigol o'r Uned Meddygon Teulu Acíwt (AGPU) a'r gwasanaethau Gofal Integredig i Bobl Hŷn (iCOP) yn Ysbyty Singleton, Abertawe, yn cyflwyno yn y Gynhadledd Gofal Brys Symudol yng Nghaerdydd ar 25 Medi.

Mae'r Dr Steve Greenfield a Rhodri Edwards yn arwain timau sy'n cael effaith fawr ar ofal cleifion yn ardal Bae Abertawe sydd angen cymorth ar frys (ond nid argyfwng 999).

Dr Chris Hudson

Dywedodd Dr Chris Hudson, Cyfarwyddwr Clinigol Meddygaeth yn Ysbyty Singleton:

"Ysbyty Singleton yw'r lleoliad derbyn ar gyfer yr holl gleifion a atgyfeirir gan eu meddygon teulu ar gyfer derbyniad meddygol acíwt o Abertawe a Castell-nedd Port Talbot, felly mae'n uned brysur.

"Rydyn ni'n cael cefnogaeth gref gan ein Huned Aciwt Meddygon Teulu, sydd wedi'i lleoli drws nesaf i'n Huned Derbyn Meddygol ac maen nhw'n cefnogi rhan o'n gwasanaeth.

"Maent yn cefnogi eu cydweithwyr yn gryf mewn gofal sylfaenol craidd, yn asesu cleifion ac yn ymchwilio iddynt, ac yn y mwyafrif helaeth o achosion yn gallu rheoli'r cleifion hynny heb dderbyniad meddygol. Felly mae hynny'n well i gleifion yn gyffredinol allu cyrraedd adref ar yr un diwrnod. .

"Elfen arall o'n gwasanaeth yw'r Gwasanaeth Gofal Integredig i Bobl Hŷn a ddatblygwyd dros y 18 mis diwethaf. Mae hwn yn wasanaeth amlddisgyblaethol dan arweiniad ymgynghorydd sy'n canolbwyntio'n arbennig ar y salwch acíwt mewn cleifion hŷn bregus.

"Gwneir asesiad cynhwysfawr o bob agwedd ar eu hachos, mae cynllun yn cael ei lunio ac mae hyn naill ai'n caniatáu i'r claf gael ei reoli heb dderbyniad i'r ysbyty. Neu os oes angen ei dderbyn, yna mae'n gynllun a all arwain ei ofal tra ei fod yn fel claf mewnol, ac fel arfer yn lleihau hyd eu harhosiad. "

Darllenwch fwy am y ddau wasanaeth isod:

AGPU - meddygon teulu ar flaen y gad ym maes gofal arloesol

Mae'r ffordd arloesol o helpu cleifion sydd â salwch sy'n bygwth bywyd ond sy'n dal i fod angen gofal brys, heb ei gynllunio, yn gwneud gwahaniaeth mawr i gannoedd o bobl bob mis.

Dr Stephen Greenfield, arweinydd clinigol ar gyfer yr Uned Meddygon Teulu Acíwt yn Ysbyty Singleton

Mae rhoi mynediad i feddygon teulu profiadol i offer diagnostig ysbyty arbenigol, gyda chydweithwyr ysbyty yn gweithio ochr yn ochr â nhw, yn gyfuniad buddugol.

Mae'r meddygon teulu hyn yn treulio peth o'u hamser i ffwrdd o'u meddygfeydd cymunedol i weithio mewn uned arbennig yn Ysbyty Singleton. Maent yn gweithio'n agos gyda staff clinigol ysbytai, ac yn gallu cyflymu cleifion, profion a thriniaethau ymyrraeth gynnar sydd eu hangen arnynt.

Mae hyn yn golygu bod hanner y cleifion yn dod trwy'r Uned Meddygon Teulu Acíwt (AGPU) neu fod angen eu derbyn yn hwy i ward i gael profion a thriniaethau. Yn lle, gyda chymorth y meddygon teulu, maen nhw'n mynd adref yr un diwrnod neu'n cyfeirio at wasanaeth arall sy'n gweddu'n well i'w hanghenion. Ac i'r cleifion hynny sydd angen gwely ysbyty, mae eu harhosiad yn aml yn llawer byrrach oherwydd bod y profion eisoes wedi'u gwneud gan y meddygon teulu.

Rhan allweddol o waith y meddygon teulu yw cefnogi gofal eu cleifion, gan weithredu fel pont rhwng gofal sylfaenol (cymunedol) ac eilaidd (ysbyty). Fe'u cyfeirir yn aml at gleifion sydd wedi'u cyfeirio i'r ysbyty a dylent gael gofal amgen.

Dywedodd y meddyg teulu Stephen Greenfield (yn y llun), sy'n arwain y gwasanaeth AGPU:

“O feddygon teulu sy'n gweithio yn AGPU rydym yn ffurfio'r rhyngwyneb rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd. Opsiynau ar gyfer ymchwilio a thriniaeth mewn lleoliadau cymunedol ac ysbytai.

“Fel uned mae gennym fynediad at ymchwiliadau radioleg. Mae hyn yn golygu y gallwn droi cleifion o gwmpas yn gyflym o fewn y system. ”

Mae meddygon teulu AGPU yn gweithio'n agos gyda pharafeddygon a nyrsys arbenigol.

Mae'r gwasanaeth yn ffordd arloesol o helpu i ateb y galw cynyddol am 'ofal heb ei drefnu'. Mae hwn yn angen brys am bobl, yn hytrach nag apwyntiadau llawfeddygaeth neu gleifion allanol a gynlluniwyd ymlaen llaw.

Yn draddodiadol, darparwyd gofal ysbyty heb ei drefnu i raddau helaeth gan adrannau brys (damweiniau ac achosion brys) neu unedau mân anafiadau. Fodd bynnag, mae ysbytai dan straen ac mae angen derbyn rhai cleifion i'r ysbyty.

Mae Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys (ED) yn llawn cleifion sy'n aros am wely ar ward.

Gall gwasanaethau fel AGPU, sy'n atal derbyniadau diangen, nid yn unig helpu cleifion sydd eu hangen, ond gallant hefyd gael eu profion a'u triniaethau yn gyflymach heb gael eu derbyn.

Mae hyn yn golygu bod gan gleifion sydd wedi cael eu derbyn i Treforys adran achosion brys ac yna eu bod wedi cael eu derbyn i wasanaeth AGPU ledled y ddinas yn Singleton. Mae ysbytai Bae Abertawe yn gweithio gyda'i gilydd, a chydag anghenion gofal heb eu trefnu.

Mae mwy hefyd y gall Meddygion Teulu AGPU ei wneud. Maent yn gweithio gyda chydweithwyr yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru i frysbennu (gwirio brys / cyflwr) cleifion ambiwlans. Mae hyn hefyd yn lleihau nifer y cleifion sy'n dod i'r ysbyty, sy'n rhyddhau ambiwlansys ar gyfer galwadau eraill.

Esboniodd Dr Greenfield:

“Rydyn ni'n helpu gyda galwadau 'israddio 999'. Dyma lle mae parafeddygon yn mynychu galwad 999, ond mae'n ymddangos nad oes angen i Adran Achosion Brys Treforys wneud hynny.

“Weithiau, unwaith y byddwn yn adolygu’r cleifion hyn, gallwn eu rhyddhau yn y fan a’r lle.

“Weithiau, mae’r parafeddyg yn ein galw am gyngor a sicrwydd meddygol. Gallwn eu cynghori y gallai fod angen derbyn y claf i Uned Asesu Singleton (SAU), sydd nesaf at AGPU yn hytrach na chael ef yn yr ED am oriau ar ben. ”

Dros un cyfnod o chwe wythnos lle bu meddygon teulu yn cynorthwyo galwadau israddio 999, derbyniwyd un o bob pedwar claf i'r ysbyty ac aeth dros hanner i Singleton yn lle Treforys, gan leddfu'r straen ar yr ED yn Nhreforys.

Tynnodd Dr Greenfield sylw bod “Dim ond yr israddiadau 999 oedd y rhain lle gwnaeth parafeddygon ein galw am gyngor.”

Nawr mae'r meddygon teulu wedi mynd gam ymhellach ac wedi dechrau treialu rhai cleifion ambiwlans hyd yn oed cyn i'r parafeddygon gyrraedd.

“Yn yr achosion hyn, galwadau gan y claf / cyhoedd am ambiwlans 999 yw’r rhain ac maen nhw wedi siarad â’r cynghorydd galwadau, ond nid yw’r parafeddyg wedi mynychu’r lleoliad eto. Mae'r manylion a roddir i'r rheolaeth ambiwlans yn dangos nad yw'n argyfwng 999, er gwaethaf y cais am ambiwlans brys. Yn yr achosion hyn rydym yn adolygu'r galwadau ac yn gallu siarad yn uniongyrchol â chleifion dros y ffôn. "

Mewn cyfnod o bythefnos yn ddiweddar, deliodd y meddygon teulu â 77 o'r galwadau hyn, a siarad yn uniongyrchol â 55 o gleifion. Canslodd 34 o’r rhain (71%) yr ambiwlans ac nid oedd angen i 33% ddod i’r ysbyty. O'r rhai a ganslodd yr ambiwlans, fe wnaethant ddefnyddio dulliau cludo mwy priodol i gyrraedd yr ysbyty, fel eu car eu hunain neu dacsi. Nid oedd angen gwasanaethau ysbyty ar draean, yn lle hynny roedd angen iddynt weld eu meddyg teulu neu wasanaethau cymunedol eraill.

“Mae ychydig o gleifion wedi dweud wrthym eu bod yn dawel eu meddwl i siarad yn uniongyrchol â meddyg. Roedd yn alwad gysur go iawn iddyn nhw, ac rydyn ni'n credu bod rôl i ni yma. Mae'n beth synhwyrol i'w wneud, ” ychwanegodd Dr Greenfield.

“Mae hefyd yn golygu bod ambiwlansys yn cael eu rhyddhau i fynychu galwadau mwy brys.”

Dywedodd Dr Greenfield fod meddygon teulu yn ei chael hi'n ddiddorol gweithio yn AGPU.

“Weithiau gallwn droi cleifion o gwmpas mewn hanner awr y byddwn yn ymchwilio iddynt am gyflyrau fel thrombosis gwythiennau dwfn posibl (DVT). Mae rhai pobl rydyn ni'n eu gweld ni'n eu hanfon i SAU drws nesaf, ond byddan nhw eisoes wedi cael rhai o'r profion cychwynnol gennym ni. Mae hyn yn rhyddhau'r cofrestryddion i fod ar y wardiau gyda'u cleifion.

“Rydyn ni’n gweld y ddau fyd. Oherwydd profiad sydd gennym fel meddygon teulu, pan fyddwn yn siarad â meddygon teulu yn y gymuned maent yn aml yn fwy tebygol o ofyn am gyngor gennym ni nag y byddent yn feddyg ysbyty iau â chymhwyster diweddar.

“Fel meddygon teulu AGPU mae gennym weithiau fwy o ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau sydd ar gael i sicrhau bod cleifion yn cael eu cadw gartref, ac mae hyn wedi helpu rhai cleifion lliniarol i aros gartref a chael eu trin, yn hytrach na mynychu ysbyty.”

Mae Dr Greenfield yn obeithiol y bydd AGPU yn esblygu tuag at gynnig system ofal hyd yn oed yn fwy cydgysylltiedig yn y dyfodol. Dwedodd ef:

“Hoffem weithio gydag ymarferwyr gofal iechyd eraill fel nyrsys arbenigol, fferyllwyr a mwy o barafeddygon. Rydym yn meithrin cysylltiadau cryfach â gwasanaethau fel y Tîm Clinigol Acíwt (ACT) i ddarparu mwy o opsiynau i bobl weld yr ymarferydd gofal iechyd cywir yn y lleoliad cywir. "

 

Mwy am AGPU:
C: Sut gall cleifion gael mynediad at AGPU?

A: Yn wahanol i Adrannau Brys ac unedau mân anafiadau, ni all cleifion AGPU atgyfeirio eu hunain. Daw atgyfeiriadau gan ymarferwyr gofal iechyd gan gynnwys meddygon teulu, nyrsys arbenigol, parafeddygon cymunedol, parafeddygon gwasanaeth ambiwlans a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

C: Faint o gleifion sy'n cael eu gwasanaethu gan AGPU mewn wythnos - yn bersonol a thrwy gyngor meddygon teulu a ddarperir dros y ffôn i staff clinigol eraill?

A: Y nifer cyfartalog o gysylltiadau cleifion yr wythnos yn AGPU yw 272.

C: Pa fath o gyflyrau meddygol y gall meddygon teulu AGPU helpu gyda?

A: Gall y rhain gynnwys thrombosis gwythiennau dwfn (DVT), cellulitis heintiau, gwaedu gastroberfeddol, rheoli warfarin. Gall hefyd ddarparu gwrthfiotigau IV a chael mynediad at sganiau uwchsain a CT, profion gwaed ac ati.

C: Sut gall gwasanaeth yn Ysbyty Singleton gefnogi Ysbyty Treforys sydd filltiroedd i ffwrdd?

A: Mae UHB Bae Abertawe yn rheoli gofal heb ei drefnu mewn ffordd gynyddol gydlynol, gyda'n hysbytai'n cefnogi ei gilydd, ac mae gwasanaethau cymunedol hefyd yn rhan allweddol o'r hafaliad. Mae meddygon teulu AGPU yn helpu i leihau derbyniadau diangen i'r ysbyty o bob rhan o'r clwt, sy'n golygu bod llai o gleifion yn mynd trwy'r Adran Achosion Brys Treforys fel y byddent o'r blaen.

C: Os yw meddygon teulu yn Ysbyty Singleton, a yw hynny'n golygu ei bod hi'n anoddach i gleifion gael apwyntiad meddygfa?

A: Mae meddygon teulu AGPU yn dal i fod yn feddygon teulu ac yn gweithio rhai sifftiau yn AGPU yn unig, felly maent yn dal i fod yn hygyrch i'w cleifion eu hunain. Pan fydd y meddygon teulu yn AGPU, maent yn cymryd galwadau gan feddygon teulu yn y gymuned bob dydd ac yn eu cynorthwyo i reoli cleifion, sy'n cynnwys eu trefnu i ddod i'r uned i gael profion neu driniaethau troi cyflym. Mae'r gefnogaeth hon yn helpu meddygon teulu ar draws ardal Bae Abertawe i ddarparu gwasanaeth gwell yn gyffredinol i rai o'u cleifion sâl.

iCOP - canolbwyntio ar ofal brys cyfannol i bobl hŷn

Gydag oedran cyfartalog cleifion ysbyty bellach yn 85+, mae ein gwasanaethau yn esblygu i ddiwallu anghenion gofal iechyd brys pobl hŷn mewn ffordd fwy cyfannol a chyfannol - ac yn gyflymach nag o'r blaen.

Trwy ddarparu gofal a phrofion arbenigol cyn gynted ag y bydd y cleifion bregus hŷn hyn yn cyrraedd yr ysbyty, nid oes angen derbyn llawer ohonynt, neu os gwnânt, maent yn mynd adref yn gynt nag o'r blaen.

Pam mae hyn yn bwysig? Mae osgoi aros yn yr ysbyty yn gyfan gwbl - neu ei gadw mor fyr â phosibl - yn allweddol ar gyfer eu lles cyffredinol.

Gall arosiadau diangen yn yr ysbyty arwain at rai pobl hŷn yn colli llawer o'u cryfder cyhyrau, eu symudedd a'u gallu cyffredinol i fyw'n annibynnol. Neu gallant godi haint ar y ward, gan fod eu system imiwnedd yn wannach na phan oeddent yn iau. Y ffaith drist yw bod rhy hir mewn gwely ysbyty yn arwain at rai cleifion byth yn dychwelyd i'w cartref eu hunain; yn lle symud o'r ysbyty i gartref gofal neu nyrsio yn lle.

Ond does dim rhaid iddo fod felly. Mae newidiadau i’r ffordd y mae cleifion bregus hŷn yn derbyn eu gofal ysbyty ‘drws ffrynt’ cychwynnol yn golygu bod mwy a mwy o’r cleifion hŷn hyn bellach yn cael cynnig gofal wedi’i dargedu a’i bersonoli yn gynnar, sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i’w canlyniadau.

Yn Ysbyty Singleton, mae'r tîm Gofal Integredig i Bobl Hŷn (iCOP) yn dîm amlddisgyblaethol sy'n canolbwyntio ar ddarparu asesiadau cyfannol cynnar i bobl hŷn sy'n cyrraedd fel cleifion “gofal heb ei drefnu”.

Gofal heb ei drefnu yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio gofal a roddir i gleifion sydd â phroblemau sydyn, brys - yn hytrach na gofal a ddarperir trwy lawdriniaethau wedi'u cynllunio neu apwyntiadau cleifion allanol.

Mae gan lawer o'r cleifion eiddil sy'n cael eu gweld gan dîm iCOP gyflyrau neu afiechydon lluosog, felly mae'n bwysig bod eu hiechyd yn gyffredinol yn cael ei asesu, ac nid dim ond y symptomau a ddaeth â nhw i'r ysbyty.

Arweinir y tîm gan y geriatregydd ymgynghorol Rhodri Edwards ac mae'n cynnwys therapydd alwedigaethol, ffisiotherapydd, ymarferydd nyrsio uwch, cyswllt meddyg, a thechnegydd therapi. Mae'r tîm bwrdd iechyd hefyd wedi buddsoddi yn eu gweithiwr cymdeithasol eu hunain er mwyn cryfhau mynediad at ofal cymdeithasol wrth ddrws ffrynt yr ysbyty.

Mae'n gweithio'n agos gydag Uned Asesu Singleton (SAU) a'r Uned Acíwt Meddygon Teulu, a wardiau pobl hŷn yn yr ysbyty.

Dros y 12 mis diwethaf mae'r gwasanaeth wedi gweld dros 830 o gleifion. Rhyddhawyd 350 (41.87%) yn uniongyrchol o SAU ac nid oedd angen gwely arnynt ar ward.

Nid yn unig y mae hyn yn dda i gleifion, ond mae'n rhyddhau gwelyau ysbyty i gleifion eraill, ac yn cefnogi'r gwasanaethau gofal heb eu trefnu ehangach ar draws ardal y bwrdd iechyd - Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.