Neidio i'r prif gynnwy

Deintyddion

Person yn cael ei dannedd wedi

Gwybodaeth gyffredinol

Mae pob practis deintyddol yn parhau i fod ar agor i blant ac oedolion ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Fodd bynnag, mae COVID-19 yn parhau i fod yn gyffredin yn ein cymunedau a thra bod Cymru yn parhau yn y cyfnod ambr o’r broses adfer, mae’r rhai sydd â phroblem ddeintyddol frys neu y rhoddwyd terfyn ar eu triniaeth oherwydd y pandemig yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer gofal deintyddol.

Gall hyn olygu y bydd eich archwiliad sgrinio iechyd y geg rheolaidd disgwyliedig yn cael ei ohirio. Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â'ch deintydd arferol am gyngor.

Ledled Cymru ar hyn o bryd mae galw mawr gan gleifion sy'n chwilio am ddeintydd GIG. Nid yw'r bwrdd iechyd yn cadw rhestr o bractisau sy'n cymryd cleifion y GIG ymlaen gan fod y sefyllfa'n newid yn barhaus.

Byddem felly'n cynghori unrhyw glaf sy'n chwilio am ddeintydd GIG i gysylltu â nifer o bractisau yn eu hardal leol ac os na ellir cynnig apwyntiad iddynt, i ofyn am gael eu rhoi ar restr aros y practis. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y rhestrau aros y gall cleifion ymuno â nhw.

I ddod o hyd i bractis deintyddol y GIG yn eich ardal, gallwch ddefnyddio'r offeryn Dod o Hyd i'ch Deintydd Lleol isod.

Cael cymorth gyda materion brys

Os oes gennych ddeintydd rheolaidd a'ch bod yn dioddef poen dannedd, dylech gysylltu â'ch practis deintyddol i gael cyngor ar sut i reoli'ch problemau a, lle bo'n briodol, dylech gael apwyntiad brys.

Os nad oes gennych ddeintydd rheolaidd neu os oes gennych broblem ddeintyddol frys y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 am gyngor a chymorth i ddod o hyd i apwyntiad deintyddol brys os oes angen.

Mae'n bwysig bod pobl yn parhau i gysylltu â'u deintydd arferol os oes ganddynt broblemau fel chwydd, poen nad yw'n lleddfu poen yn syml o fewn 24-48 awr neu os oes ganddynt wlserau nad ydynt wedi gwella o fewn saith diwrnod.

Ni ddylai neb fod yn dioddef o ddannoedd, haint deintyddol neu broblemau yn eu ceg - mae eich deintydd arferol yn gallu darparu gofal a chyngor yn gyflym ac mae deintyddion brys ar gael.

Os byddwch yn derbyn triniaeth ddeintyddol frys, y tâl fydd £14.70 oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag talu taliadau'r GIG. Os nad oes rhaid i chi dalu am driniaeth, gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn pan fyddwch yn mynychu'r practis.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Llywodraeth Cymru os nad ydych yn siŵr a ydych wedi’ch eithrio neu os oes angen rhagor o gyngor arnoch ynghylch taliadau cleifion am wasanaethau deintyddol.

Ceir rhagor o wybodaeth am ofal deintyddol brys ar ein tudalen Gwasanaethau Deintyddol Brys isod.

 
Collage o bobl yn gwenu
Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol
Gwraig mewn cadair deintydd wrth ymyl deintydd
Gwasanaeth Deintyddol Brys
Dyn yn brwsio ei ddannedd yn y drych
Cyngor ar sut i ofalu am eich dannedd a'ch deintgig
Gwraig a bachgen ifanc yn fflio eu dannedd
Rheoli problemau deintyddol
Menyw mewn cadair deintydd yn cael archwilio ei dannedd
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml
Plentyn yn cael ei  dannedd ei frwsio
Cynllun Gwên

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.