Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Meddygon Teulu

Dau ddyn yn eistedd wrth ddesg, un yn profi pwysedd gwaed y llall

Mae meddygon teulu bellach yn gweithio ochr yn ochr ag ystod eang o weithwyr iechyd proffesiynol mewn meddygfeydd lleol a chanolfannau iechyd pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys nyrsys practis a rhanbarth, gwasanaethau plant, fferyllwyr a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol.

Nid oes angen i chi weld eich meddyg teulu bob amser. Efallai y bydd eich llawdriniaeth yn argymell i chi weld gweithiwr iechyd arall sy'n fwy addas i ddelio â'ch problem.

Ein nod yw eich helpu i aros yn eich cartref eich hun ac yn eich cymuned am gyn hired â phosibl oherwydd ein bod yn gwybod bod hyn nid yn unig yn well i'ch iechyd corfforol, yn enwedig os ydych chi'n oedrannus, ond hefyd eich lles meddyliol.

Cedwir yr ysbyty yn rhywle lle mae cleifion ond yn mynd pan fo hynny'n gwbl angenrheidiol.

Y tu allan i oriau agor y feddygfa, cysylltwch 111 ar gyfer y gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau.

Gall fferyllfeydd / fferyllwyr hefyd ddarparu rhai triniaethau presgripsiwn-yn-unig o dan y Cynllun Anhwylderau Cyffredin. Gweler y dudalen hon am fwy o fanylion.