Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol

Pwy ydyn ni a beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol Bae Abertawe (GDC) yn ymroddedig i ddarparu gofal deintyddol i oedolion bregus a phlant a allai gael anawsterau wrth geisio a derbyn triniaeth ddeintyddol ledled ardaloedd Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Pa wasanaethau mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn eu darparu?

Rydym yn darparu gwasanaethau clinigol i oedolion a phlant sy'n fregus trwy glinigau sefydlog ar draws ardaloedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot sy'n darparu ystod lawn o driniaeth ddeintyddol.

Rydym yn darparu gwasanaethau tawelu ymwybodol fel anadlu a thawelu mewnwythiennol. Rydym hefyd yn ymwneud â'r gwasanaethau anesthetig cyffredinol (AC) ar gyfer cleifion pediatreg trwy'r llwybr atgyfeirio brysbennu AC a hefyd gwasanaethau anesthesia cyffredinol rhanbarthol ar gyfer cleifion pediatreg a cleifion gofal arbennig oedolion.

Yn ogystal, rydym yn darparu gofal cartref yn gweithio ochr yn ochr â meddygon deintyddol cyffredinol trwy lwybr ar y cyd i ddarparu gofal deintyddol yng nghartrefi cleifion eu hunain, cartrefi gofal nyrsio a phreswyl, unedau adsefydlu ac ysbytai arhosiad hir yr henoed. Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer y rhai sy'n gaeth i'w tŷ a/neu na ellir disgwyl iddynt deithio at ddeintydd i dderbyn triniaeth ddeintyddol.

Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi rhaglenni hybu iechyd y geg a mentrau ataliol yn y gymuned fel Dyluniwyd i Wenu, Gwen Am Byth, a chymryd rhan yn y rhaglen trawsnewid clwstwr. Rydym hefyd yn helpu i gynnal astudiaethau epidemioleg ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Deintyddol Cymru.

Pwy all elwa o'n gofal?

 • Plant ac oedolion sydd ag anableddau dysgu
 • Plant ac oedolion sydd mewn perygl meddygol
 • Pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl
 • Plant ac oedolion sydd ag anableddau corfforol
 • Plant ac oedolion sy'n profi pryder deintyddol anghymesur
 • Pobl sydd â phroblemau cymdeithasol cymhleth ac na allant gael gofal deintyddol, fel y digartref, ffoaduriaid, a phlant a gefnogir gan y gwasanaethau cymdeithasol
 • Pobl na allant dderbyn gofal deintyddol oherwydd arwahanrwydd daearyddol
 • Pobl sy'n methu â gadael eu cartrefi i geisio gofal
 • Pobl sy'n ailsefydlu gyda chamddefnyddio sylweddau a chleifion mewn unedau diogel
 • Cleifion sy'n bariatreg hy pwysau dros 21 stôn neu 130kg (rydym yn derbyn atgyfeiriadau o ardaloedd Bae Abertawe a Cwm Taf)
 • Pobl â chyfuniad o'r ffactorau hyn

Ble mae'r GDC yn darparu triniaeth ddeintyddol?

Mae gennym saith safle sefydlog yn ardal Porthladd Castell-nedd Abertawe;

Clinig Canolog, Orchard Street yng Nghanol Dinas Abertawe
Canolfan Adnoddau Port Talbot
Canolfan Gofal Sylfaenol Pontardawe
Canolfan Iechyd Ffordd Dyfed yng Nghastell-nedd
Canolfan Iechyd Sway Road yn Treforys, Abertawe
Tŷ Einon yn Gorseinon, Abertawe
Cymmer yng Nghwm Afan

Ein prif safleoedd a ddefnyddir yw'r Clinig Canolog yn Abertawe a Chanolfan Adnoddau Port Talbot lle gellir rhoi gofal mwy arbenigol pan fo angen. Mae clinigau lloeren eraill yn chwarae rhan bwysig wrth gynnig lleoliadau agosach i'r rheini sy'n llai abl i gyrraedd ein prif safleoedd. Rydym yn cynnig gofal cartref i gleifion nad ydynt yn gallu mynychu ein clinigau deintyddol.

Sut allwch chi gael mynediad i'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol?

Mae ein gwasanaethau yn wahanol i bractisau deintyddol y Stryd Fawr. Nid ydym yn derbyn hunangyfeiriadau gan gleifion yn uniongyrchol. Mae'n wasanaeth atgyfeirio yn unig

Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn derbyn atgyfeiriadau gan ystod eang o weithwyr proffesiynol gofal iechyd gan gynnwys Deintyddion Teulu Cyffredinol, Meddygon Teulu Cyffredinol (Meddygon Teulu), staff ysbytai, ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr proffesiynol pobl anabl.

Mae pob atgyfeiriad am driniaeth yn cael ei sgrinio a bydd angen i gleifion fodloni ein meini prawf llym i sicrhau eu bod yn briodol ar gyfer ein gwasanaeth. Yna dyrennir cleifion i'r clinig mwyaf priodol ar gyfer eu hanghenion, ac efallai nad dyna'r un agosaf o reidrwydd.

Dylech gysylltu â'ch gweithiwr iechyd proffesiynol i ofyn am atgyfeiriad.

Pa gyfleusterau sydd gan y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol?

Rydym yn darparu ystod o driniaeth a chyfleusterau ar draws ein clinigau, sy'n cynnwys:

 • Tawelydd - anadlu a thawelydd mewnwythiennol yn ddefnyddiol i'r rheini â ffobia deintyddol a chleifion gofal arbennig
 • Cleifion bariatreg - mae cadair bariatreg arbenigol wedi'i lleoli yng Nghanolfan Adnoddau Port Talbot (rydym yn derbyn atgyfeiriadau o ardaloedd Bae Abertawe a Cwm Taf.)
 • Tip / platfformau cadair olwyn - gellir trin cleifion sy'n methu â throsglwyddo i gadair ddeintyddol yn eu cadair olwyn eu hunain heb ddefnyddio teclyn codi
 • Uned synhwyraidd Rhino - uned gludadwy unigryw sy'n cynhyrchu goleuadau tawelu, synau a thaflunio delweddau ymhlith nodweddion eraill i dawelu synhwyrau cleifion mewn clinigau. Yn ddefnyddiol i gleifion gofal arbennig ddarparu amgylchedd deintyddol hamddenol
 • WAND (system anesthetig leol) - defnyddio dyfais â chymorth cyfrifiadur i helpu i roi anesthesia / pigiad lleol di-boen, sy'n ddefnyddiol i'r rheini sydd â ffobia nodwydd

Mae gan y mwyafrif o'n clinigau fynediad hawdd i'r llawr gwaelod neu lifft, gyda pharcio hygyrch ar y safle. Mae gennym hefyd wasanaethau dehongli trwy linell iaith os oes angen. Rydym hefyd yn gallu cysylltu â chyfieithwyr iaith arwyddion os yw'r claf angen y gwasanaeth hwnnw. Rydym yn gallu cynnig mwy o amser gyda phob claf er mwyn helpu gyda'u pryder.

Pwy sy'n gweithio yma?

Mae gennym dîm profiadol sydd wedi'i hyfforddi'n dda, sy'n cynnwys:

Ymgynghorydd mewn Deintyddiaeth Gofal Arbennig

Dau Arbenigwr mewn Deintyddiaeth Bediatreg

Deintyddion sydd â hyfforddiant mewn tawelydd a gofal arbennig

DCT a StR mewn Deintyddiaeth Bediatreg a Deintyddiaeth Gofal Arbennig

Therapyddion, hefyd gyda hyfforddiant ychwanegol

Nyrsys deintyddol â chymwysterau ychwanegol mewn tawelydd, gofal arbennig, radioleg, orthodonteg ac addysg iechyd y geg

Ein manylion cyswllt

Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Clinig Canolog, 21 Orchard Street, Abertawe, SA1 5AT

Rhif ffôn cyswllt: 01792 517838 (Cofiwch fod y gwasanaeth trwy atgyfeiriad yn unig. Gweler yr adran 'sut i gael mynediad i'r gwasanaeth' uchod am ragor o fanylion.)

Arweinwyr Gwasanaeth

Dr Rohini Mohan - Arweinydd Clinigol

Mandy Silva - Uwch Reolwr Gwella Gwasanaeth

Helen Symmons - Rheolwr Gweithrediadau