Neidio i'r prif gynnwy

Dydd Mercher, Rhagfyr 15fed, 2021 - Diweddariad atgyfnerthu

Rydyn ni nawr mewn sefyllfa i roi mwy o fanylion i chi ar sut y bydd y rhaglen atgyfnerthu cyflym yn gweithio yma ym Mae Abertawe dros y pythefnos nesaf.

Byddwn yn eich tywys trwy'r broses isod.

Mae yna ychydig o bethau y mae'n rhaid i ni ddweud wrthych amdanynt yn gyntaf.

BRECHLYN ATGYFNERTHU GAN FUDDSODDI YN UNIG

Arhoswch i gael eich gwahodd am eich brechlyn atgyfnerthu. Nid oes angen gwirio i weld a ydych wedi cael eich colli. Ni allwch archebu atgyfnerthu neu alw heibio ar gyfer un.

Yn unol â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru, ein nod yw CYNNIG atgyfnerthiad i bob oedolyn cymwys erbyn diwedd y flwyddyn.

POBL YN GAETH I'R TŶ

Rydym yn parhau i ymweld â phobl sydd ar ein rhestr rhwymo tai yn unigol i roi atgyfnerthiad iddynt. Ond mae mynd i bob cartref yn cymryd amser, felly allwn ni ddim brechu ar unrhyw beth fel y cyflymder rydyn ni'n ei wneud yn ein canolfannau brechu torfol. Rydyn ni'n gwybod bod pobl yn aros.

Gyda thua 3,000 yn dal ar ein rhestr yn gaeth i'r tŷ, gallwn nawr gynnig cyfle i rai pobl ar y rhestr - ond sy'n ddigon da i adael eu cartrefi yn fyr - gael eu hwb mewn fferyllfa gymunedol leol. Mae manylion ar sut y gellir cyrchu hwn wedi'u nodi ymhellach i lawr yn y diweddariad hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • Rydym yn parhau i roi atgyfnerthiad ond mae ein gwthiad mawr yn cychwyn ddydd Sul hwn, Rhagfyr 19 eg.
 • Anfonir apwyntiadau trwy neges destun. Bydd ein testunau yn cynnwys dyddiad, lleoliad ac amser ar gyfer eich apwyntiad atgyfnerthu. Ni fyddwn byth yn gofyn ichi glicio ar ddolen na rhoi manylion eich cyfrif banc. Negeseuon testun yw'r ffordd gyflymaf inni gyhoeddi apwyntiadau.
 • Anfonir llythyrau at y nifer fach o bobl nad oes ganddynt rif ffôn symudol wedi'u cofrestru â'u meddyg teulu.

Ble a pha amser y rhoddir yr atgyfnerthiadau?

 • Bydd eich apwyntiad atgyfnerthu naill ai yn un o'n canolfannau brechu torfol (MVC) yn y Bae (mae bysiau am ddim ar gael i Ysbyty Maes y Bae, am ragor o wybodaeth dilynwch y ddolen hon i dudalen Cyrraedd ein Canolfannau Brechu Torfol. ), Yr Orendy ym Mharc Margam, Canolfan Gorseinon neu mewn fferyllfa gymunedol.
 • Rydym yn edrych ar wefannau ychwanegol hefyd a byddwn yn eich diweddaru.
 • Gwnewch yn siŵr bod mynychu'r apwyntiad hwn yn flaenoriaeth, hyd yn oed os ydych chi'n gweithio'n llawn amser. Mae sefydliadau busnes gan gynnwys y CBI a'r FSB yn cynghori busnesau i flaenoriaethu caniatáu i weithwyr fod yn bresennol. Os na allwch ddod i gael eich brechu yn eich apwyntiad a drefnwyd ni fyddwch yn gallu derbyn apwyntiad arall tan Ionawr 2022.
 • Bydd pob un o'n tri CBT ar agor o 8am ac, ac eithrio'r Orendy, byddant yn cau am 10pm.

Oes angen i mi gyrraedd yn gynnar?

 • Cadwch at eich apwyntiad ddydd ac amser oherwydd mae hyn yn ein helpu i reoli llif pobl trwy ein canolfannau. Ond rydym hefyd yn disgwyl ciwiau yn ein CBTs oherwydd y nifer fawr o bobl y mae angen i ni eu brechu mewn cyn lleied o amser. Byddwch yn barod am hyn. Mae cadeiriau olwyn ar gael yn ein CBTs.

Pa frechlyn sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y pigiad atgyfnerthu?

 • Yn unol ag argymhelliad JCVI rydym yn defnyddio brechlynnau mRNA - Moderna yn bennaf, sy'n rhoi hwb hynod effeithiol, a Pfizer. Nid oes dewis brechlyn. Os na allwch gael y brechlynnau hyn am resymau meddygol yna ni chewch eich galw i'r CBTs.

A all gofalwyr gael eu hwb ar yr un pryd â'r rhai y maen nhw'n dod â nhw ar gyfer eu hapwyntiad?

 • Efallai y gallwn wneud hyn ond mae'n dibynnu ar ba mor brysur ydym. Mae'r un peth yn berthnasol i gyplau a allai fod eisiau mynychu gyda'i gilydd.

Rydw i neu fy mherthynas ar y rhestr sy'n gaeth i'r tŷ ac wedi cael llond bol ar aros. Beth yw'r dewis arall?

 • Mae'r rhestr sy'n gaeth i'r tŷ ar gyfer y rhai sy'n methu â gadael eu cartref yn gorfforol. Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod yna rai a allai uniaethu fel rhai sy'n gaeth i'r tŷ oherwydd mae'n well ganddyn nhw beidio â mynd allan neu eu bod yn bryderus ynghylch mynychu CBT gorlawn.

Os gallwch chi neu'ch perthynas adael cartref o bryd i'w gilydd - efallai eich bod wedi arfer casglu presgripsiwn - ond mae'n well gennych beidio, ystyriwch gael eich atgyfnerthu mewn fferyllfa gymunedol. Bydd yn llawer cyflymach ac yn caniatáu i'n nyrsys ganolbwyntio ar y rhai sy'n sownd gartref.

Defnyddiwch y ffurflen hon i gofrestru naill ai'ch hun neu rywun annwyl ar gyfer fferyllfa gymunedol fel dewis arall yn lle'r rhestr sy'n gaeth i'r tŷ.

Mae'r ffurflen yn gofyn ichi ddewis y fferyllfa gymunedol agosaf.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.