Neidio i'r prif gynnwy

Cael eich brechu mewn pryd ar gyfer y Nadolig, mae penaethiaid iechyd yn annog

Mae pobl nad ydyn nhw wedi cael eu brechiad Covid-19 cyntaf eto yn cael eu hannog i gael y pigiad nawr i baratoi ar gyfer y cyfnod cyn tymor y Nadolig.

Bu’n rhaid canslo llawer o’r dathliadau ar gyfer y Nadolig diwethaf oherwydd y firws, ac eleni gall y pobl nad ydyn nhw wedi’u brechu’n ddwbl erbyn i’r tymor ddechrau ym mis Tachwedd mewn golli allan.

Dywedodd Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd ym Mae Abertawe, er bod 70% o oedolion ifanc yr ardal wedi cael eu pigiad cyntaf, anogodd y lleill i gael eu brechiad nawr.

Meddai: “Roedd llawer o dymor yr ŵyl yn 2020 yn siomedig oherwydd y cyfyngiadau angenrheidiol i gadw pobl yn ddiogel ac amddiffyn y GIG. Eleni mae'n edrych yn debygol y bydd tafarndai a chlybiau nos yn gweithredu mewn ffordd fwy traddodiadol.

“Ond mae nifer y bobl sy’n cael y firws ym Mae Abertawe nawr yn cynyddu'n eithriadol. Mae'n dangos bod y firws yn dal gyda ni ac mae angen i ni i gyd chwarae ein rhan i atal y lledaeniad.

“Mae angen i’r rhai sy’n gymwys ac sydd heb gael eu pigiad cyntaf frysio oherwydd mae o leiaf wyth wythnos rhwng y dos cyntaf a’r ail ddos, ynghyd â phythefnos ar ôl yr ail ddos i ganiatáu iddo weithio.

“Felly os nad oes gennych chi'r un cyntaf yn fuan efallai na fyddwch chi'n cael pigiad dwbl mewn pryd ar gyfer y nosweithiau mawr allan yng nghyfnod y Nadolig.

“Mae'n hawdd cael ein brechu, nid yw'n cymryd llawer o amser ac mae'n helpu i'n cadw ni a'n hanwyliaid yn ddiogel.”

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi sefydlu sesiynau galw heibio mewn lleoliadau o amgylch yr ardal fel y gall pobl droi i fyny a chael y pigiad. Ewch yma i gael mwy o fanylion am sesiynau galw heibio.

Dangoswyd bod brechu dwbl yn un o'r amddiffynfeydd gorau yn erbyn lledaeniad y firws. Mae tystiolaeth wedi dangos bod pobl sydd wedi cael eu brechu dwbl yn llai tebygol o gael y firws os ydyn nhw'n dod i gysylltiad â rhywun sydd â Covid-19 ac os ydyn nhw'n gwneud hynny, mae'r effaith ar eu hiechyd yn llai niweidiol.

Mantais arall o gael eich brechu dwbl ar hyn o bryd yw na fydd yn rhaid i chi hunan-ynysu am 10 diwrnod mwyach os nodir eich bod yn gyswllt agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am y firws a heb ddangos symptomau Covid-19.

Dywedodd Dr Reid: “Os ydych yn bwriadu bod yn fywyd ac enaid y Nadolig yn cymdeithasu ac yn gwneud iawn am amser clybiau coll y llynedd, yna ceisiwch eich pigiad cyntaf nawr fel y gallwch gael eich brechu ddwywaith mewn pryd ar gyfer tymor y parti.

“Mae brechu dwbl hefyd ymhlith y ffyrdd gorau y gall pobl amddiffyn eu hunain, eu teuluoedd a’u perthnasau rhag y firws adeg y Nadolig.

“Y llynedd, nid oedd pobl yn gallu gwneud llawer o'r pethau traddodiadol fel cyfarfod teuluol mawr oherwydd bod y risgiau mor fawr.

“Eleni peidiwch â rhedeg y risg o orfod hunan-ynysu adeg y Nadolig i amddiffyn eich teulu. Yn lle, lleihau'r siawns y bydd hynny'n digwydd trwy gael pigiad dwbl. "

Dywedodd y Cynghorydd Leanne Jones, dirprwy arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot: “Mae cael ein brechu yn un o’r pethau mwyaf effeithiol y gall unrhyw un ohonom ei wneud i gadw ein hunain yn ddiogel, ein teuluoedd yn ddiogel ac amddiffyn ein GIG.

“Y gwir yw nad yw’r firws wedi diflannu. Mae angen i ni barhau i wneud y pethau iawn fel cadw ein pellter oddi wrth eraill lle gallwn ni a gwisgo masgiau mewn siopau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus. ”

Ychwanegodd David Hopkins, cyd-ddirprwy Arweinydd Cyngor Abertawe: “Dros y 18 mis diwethaf mae cymaint o bobl wedi gwneud gwaith mor anhygoel yn cadw ein cymunedau’n ddiogel.

“Mae pob un ohonom wedi gorfod addasu i ffyrdd newydd o wneud pethau. Diolch i ymdrech ein cymunedau a gefnogir gan iechyd, gofal cymdeithasol a chymaint o rai eraill, gwnaed cynnydd mawr. Mae derbyn brechiad dwbwl yn o'r pethau symlaf i'w wneud yw ein bod ni i gyd yn mynd i'r cyfeiriad cywir. ”

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.