Neidio i'r prif gynnwy

Mae cyflwyno brechiad COVID-19 yn cychwyn

Delwedd o nyrs yn paratoi'r brechlyn

Mae'r brechiadau COVID-19 cyntaf wedi'u rhoi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Dechreuodd y rhaglen yn Ysbyty Treforys fore Mawrth ar ôl cyflwyno'r swp cyntaf o 975 o frechiadau Pfizer / BioNTech.

Gan fod angen storio'r brechlyn ar dymheredd isel iawn ac na ellir ei gludo'n hawdd, bydd staff rheng flaen yn yr ysbyty yn ei dderbyn gyntaf.

Mae Geraint Jenkins yn derbyn y brechlyn gan nyrs Roedd y cardiolegydd ymgynghorol Geraint Jenkins (chwith) ymhlith y 10 aelod staff cyntaf i gael eu brechu.

Meddai: “Mae’n dipyn o fraint a dweud y gwir. Rydyn ni wedi bod yn aros yn hir am hyn ac mae'n ingol, yr un diwrnod inni gael y brechlyn, mae achos mawr o COVID a lefelau uchel iawn yn Abertawe a Chastell-nedd. "

Gan na fyddwn yn gweld effaith y brechlyn am rai misoedd ac mae'r pwysau ar y GIG yn cynyddu, anogodd Dr Jenkins i'r cyhoedd i barhau i weithredu i atal coronafeirws rhag lledaenu.

“Byddwch yn gall, cyn lleied o gyswllt â phobl eraill ag y gallwch o bosibl a chofiwch, waeth beth mae'r rheolau yn ei ddweud, does dim rheswm i gymryd unrhyw risgiau nad oes angen i chi eu cymryd."

Cafodd derbynnydd yr adran achosion brys, Emma Rohman, y brechiad hefyd.

Meddai: “Rwy’n falch. Rwy'n edrych ymlaen at weld pethau i ddod nawr.

“I'r cyhoedd byddwn i'n dweud: cadwch at y rheolau. Nid yw'n ofyniad mawr i gadw pawb yn ddiogel. Mae'n peri gofid gweld pobl yn dioddef o COVID. ”

Dywedodd y brif nyrs Cath Watts, arweinydd imiwneiddio a brechu, y bydd y brechiad yn cael ei gyflwyno i'n hysbytai eraill yn ystod yr wythnosau nesaf, ac yna i dair canolfan frechu.

Mae Vanda Robbins yn derbyn y brechlyn gan nyrs Meddai: “Rydyn ni'n mynd i fod yn Nhreforys drwy'r wythnos cyn cyflwyno'r rhaglen yn gyffredinol.

“Rydym yn gweithredu system wahanol o ran sut y byddem fel arfer yn trefnu brechiadau ffliw. Rydym yn gweithredu dwy system pod. Ymhob pod mae gennym 10 cadair i ddarparu ar gyfer 10 aelod o staff rheng flaen ar y tro.

“Maen nhw'n gweithredu ar amser ychydig yn wahanol oherwydd mae angen i ni fod yn ymwybodol o bellter cymdeithasol ac i gynnal y llif.”

Ychwanegodd: “Mae’n fraint enfawr cael bod yn rhan o hyn heddiw ac rwyf am ddweud diolch enfawr i’r tîm sy’n gweithio y tu ôl i’r llenni ar y prosiect hwn dros yr ychydig fisoedd diwethaf.”

I'r dde: mae Cath Watts yn rhoi'r brechlyn i'r gweithiwr cymorth gofal iechyd Vanda Robbins, un o'r cyntaf yn yr ysbyty i'w dderbyn.

Mae mwy o'r brechlyn Pfizer / BioNTech a'r ail frechlyn yn debygol o gael eu darparu yn ystod yr wythnosau nesaf.

Byddan nhw’n cael eu cynnig i’r rhai sydd eu hangen mwyaf, gan gynnwys gweithwyr gofal iechyd, staff a phreswylwyr cartrefi gofal, a’r rhai dros 80 oed, mewn ysbytai, canolfannau brechu, a gwasanaeth mewngymorth symudol.

Anogir y cyhoedd i beidio â chysylltu â'u meddygfa meddyg teulu neu wasanaethau eraill y GIG i ofyn pryd y byddan nhw'n cael y brechlyn, ond aros i gael eu gwahodd.

Nid ein meddygon a’n nyrsys sy’n penderfynu pwy sy’n cael y brechlyn yn gyntaf. Mae’r blaenoriaethau yn cael eu penderfynu gan Lywodraethau Cymru a’r DU ar sail argymhellion y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI).

Wrth i fwy o frechlynnau ddod ar gael, byddwn ni’n eu cynnig i oedolion o fandiau oedran eraill. Gall gymryd amser i frechu pawb. I helpu’r GIG, arhoswch am wahoddiad, os gwelwch yn dda.

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael mwy o wybodaeth am y brechlyn COVID a'i gymhwysedd.

Sylwir, os gwelwch yn dda, mae’r fideo hon ar gael yn Saesneg yn unig.