Neidio i'r prif gynnwy

Gwirfoddoli

Mae gennym dîm o wirfoddolwyr ymroddedig sy'n darparu cefnogaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol yn ein gwasanaethau cleifion mewnol, cleifion allanol a chanolfannau dydd ledled ysbytai Castell-nedd Port Talbot, Treforys a Singleton. Gallech ymuno â'r tîm anhygoel hwn.

Pa effaith mae gwirfoddolwyr yn ei wneud?

Mae pob gwirfoddolwr yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflwyno ein gwasanaethau. Fel gwirfoddolwr byddech chi'n darparu'r cymorth ychwanegol hwnnw sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i'n cleifion, ein teuluoedd a'n staff. Mae gwirfoddolwyr yn ychwanegu gwerth ac yn dod â safon wahanol i'r gwasanaethau a ddarperir.

Nid yw gwirfoddolwyr yn disodli staff cyflogedig, ond maent yn darparu gwasanaeth amhrisiadwy wrth wella profiad ein cleifion a'n teuluoedd a'r gofal y maent yn ei dderbyn.

Pam gwirfoddoli gyda ni?

Mae pobl yn gwirfoddoli am sawl rheswm gwahanol. Mae rhai gwirfoddolwyr eisiau ennill profiad, mae eraill eisiau rhoi rhywbeth yn ôl a rhannu eu sgiliau. Mae rhai gwirfoddolwyr eisiau cwrdd â phobl eraill, tra bod llawer eisiau bod yn ddinesydd gweithgar yn eu cymuned leol. Mae gwirfoddoli yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles. Beth bynnag yw'ch cymhelliant, rydym eisiau clywed gennych chi.

Beth mae ein gwirfoddolwyr yn ei wneud?

Dyma rai o'r rolau gwirfoddol sydd ar gael:

Gwirfoddolwyr ward

Gwirfoddolwyr Cyfarfod a Chyfarch

Gwirfoddolwyr bar te

Gwirfoddolwyr y Gaplaniaeth

Gyrrwr gwirfoddol

Garddwr gwirfoddol

Gwirfoddolwr gwasanaeth profiad a chyngor i gleifion

Pwy all wirfoddoli?

Ar gyfer y rhan fwyaf o'n rolau mae angen i wirfoddolwyr fod yn 16 oed neu'n hŷn. Mae rhai rolau yn gofyn i wirfoddolwyr fod yn 18 oed.

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed, efallai y byddwch am gymryd rhan gyda'n panel Cynghori Ieuenctid.

Nid oes angen unrhyw sgiliau na phrofiad penodol arnoch. Yr ansawdd pwysicaf yw eich ymrwymiad i enghreifftio gwerthoedd ein Bwrdd Iechyd, sef Gofalu am ein gilydd, Gweithio gyda'n gilydd a gwella bob amser, ym mhob agwedd ar eich gwirfoddoli.

Sut ydw i'n cymryd rhan?

Cyswlltwch 01792 703290  e-bost volunteer.centre@wales.nhs.uk

Proses recriwtio gwirfoddolwyr

Os hoffech wybod mwy am wirfoddoli neu gymryd y camau nesaf wrth wneud cais i wirfoddoli, cysylltwch â'n Hadran Gwasanaethau Gwirfoddolwyr drwy'r manylion uchod. Yna byddwch yn:

1) Mynd i sesiwn wybodaeth fer i gael gwybod am y rolau a'r cyfleoedd presennol sydd ar gael a'r broses recriwtio a hyfforddi. Ar ddiwedd y sesiwn, bydd cyfle i chi ofyn i ffurflen gais gael ei hanfon atoch naill ai drwy e-bost neu drwy'r post.

2) Ar ôl derbyn eich ffurflen gais wedi'i llenwi byddwn yn eich gwahodd i fynychu cyfweliad anffurfiol i ddeall eich diddordebau a'ch cymhellion a thrafod pa opsiynau addas sydd ar gael.

3) Yn dilyn hynny, byddwn yn gofyn am y gwiriadau recriwtio canlynol:

Mae gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), os oes angen ar gyfer y rôl. (Mae hyn yn gwirio a oes gan ddarpar wirfoddolwyr gofnod troseddol.)

Cyfeiriadau

Archwiliad iechyd galwedigaethol

4) Bydd angen cwblhau cwrs sefydlu gwirfoddol undydd cyn i chi ddechrau. Bydd hyn yn rhoi cyflwyniad i'r bwrdd iechyd ac yn eich paratoi i fod yn ddiogel ac yn hyderus yn eich rôl. Bydd rhai hyfforddiant yn gofyn am hyfforddiant maes / rôl pellach.

5) Ar ôl cwblhau'r holl wiriadau, sefydlu a chyhoeddi gwisg a bathodyn adnabod, byddwch yn barod i ddechrau gwirfoddoli. Croeso ar fwrdd!

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.