Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth Gydag Iechyd Meddwl

Menyw yn eistedd yn coedwig yn edrych i lawr at y llawr

Gan weithio'n agos gyda'n partneriaid, rydym yn cynnig cefnogaeth, gofal a thriniaeth iechyd meddwl i oedolion 18-65 oed a phobl hŷn dros 65 oed o'n hysbytai, clinigau cymunedol ac weithiau yng nghartrefi cleifion.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau rhanbarthol, ac rydym yn gyfrifol am wasanaethau iechyd meddwl fforensig ar gyfer de, canolbarth a gorllewin Cymru.

Darperir gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc (CAMHS) yn rhanbarthol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar ran nifer o fyrddau iechyd de Cymru, gan gynnwys ein hunain.

 

Trefniadau CAMHS COVID-19

Mae apwyntiadau clinig cleifion allanol CAMHS arferol wedi dod i ben ac yn lle hynny mae ein clinigwyr yn darparu ymgynghoriadau ffôn i gael cyngor, cefnogaeth therapiwtig a monitro meddyginiaeth. Mae apwyntiadau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnig yn unigol yn ôl yr angen i reoli angen clinigol a risg.

Rydym yn gobeithio cyfyngu ar effaith ein gwasanaeth clinig wyneb yn wyneb llai a darparu cyngor a chefnogaeth uniongyrchol i blant / pobl ifanc a theuluoedd gartref gyda'n Llinell Pwynt Cyswllt Sengl / Cyfeirio Ffôn CAMHS gwell. Gwasanaeth mynediad agored yw hwn ar gyfer plant / pobl ifanc a theuluoedd (yn ogystal ag ar gyfer gweithwyr proffesiynol / asiantaethau partner), sy'n darparu cyngor ffôn, cefnogaeth a brysbennu atgyfeirio. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Cysylltwch â 01639 862744.

Pecyn cymorth ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed

Ydych chi'n berson ifanc sy'n cael amser anodd yn ystod y pandemig? Gan gydnabod bod llawer o bobl ifanc yn gweld y sefyllfa bresennol yn heriol mae Llywodraeth Cymru wedi creu adnodd ar-lein sy'n hyrwyddo'r nifer o offer digidol sydd wedi'u cynllunio'n benodol i gefnogi pobl ifanc â'u hiechyd meddwl a'u lles emosiynol eu hunain.

Mae Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl i Berson Ifanc yn cysylltu pobl ifanc, rhwng 11 a 25 oed, â gwefannau, apiau, llinellau cymorth, a mwy i adeiladu gwytnwch a’u cefnogi trwy bandemig Coronavirus a thu hwnt. Mae'r dyluniad syml yn galluogi defnyddwyr i reoli eu hiechyd meddwl trwy gyfrwng sy'n addas iddyn nhw, gyda gwybodaeth, hunangymorth, a chyngor ar sut i geisio cefnogaeth bellach wedi'i hymgorffori drwyddi draw.

Gallwch gyrchu'r pecyn cymorth trwy glicio yma.

Pobl ifanc 11-18 oed

Ym mis Mai, 2021, lansiwyd gwasanaeth cwnsela rhithwir peilot newydd ar gyfer pobl ifanc Bae Abertawe, o'r enw Kooth.

Wedi'i gynllunio fel cymuned wedi'i diogelu'n llawn a'i chymedroli ymlaen llaw, bydd gwasanaeth achrededig Cymdeithas Seicotherapi a Chwnsela Prydain yn cynnig sesiynau cwnsela dienw un i un gyda chwnselwyr hyfforddedig a chymwysedig, profiadol ac ymarferwyr lles emosiynol.

Ar ôl mewngofnodi, gall defnyddwyr hefyd ymweld â llyfrgell o gynnwys arddull cylchgrawn hunangymorth, a grëwyd gan eu cyfoedion ac arbenigwyr iechyd meddwl, a mwynhau mynediad at hysbysfyrddau.

Nid oes trothwyon ar gyfer cefnogaeth a dim rhestrau aros.

Ewch yma i ddarganfod mwy am Kooth.

Oedolion 18+

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau arbenigol eraill a byrddau iechyd cyfagos i wella'r gofal y mae cleifion yn ei dderbyn.

Mae hyn yn golygu bod mwy nag un tîm - fel therapïau seicolegol; timau iechyd meddwl cymunedol; staff allgymorth pendant, datrysiadau argyfwng a gwasanaethau cyswllt gofal iechyd sylfaenol / timau gweithwyr porthol - yn cydweithio i ddatblygu cynlluniau gofal a thriniaeth unigol.

Mae menywod beichiog a mamau newydd yn cael cynnig gofal a thriniaeth gan ein gwasanaeth amenedigol.

Mae gennym wardiau asesu a derbyn yn ysbytai cymunedol Cefn Coed, Castell-nedd Port Talbot, Tonna ac Ystradgynlais.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos iawn gyda staff y ddalfa a charchardai. Mae tîm iechyd meddwl mewngymorth y carchar wedi'i leoli yng Ngharchardai Parc ac Abertawe ac mae tîm mewngymorth yn gweithio gyda staff dalfa'r heddlu.

65+ oed

Gellir datblygu'r gwasanaethau hyn ar gyfer pobl dros 65 oed, ond maent yn canolbwyntio ar anghenion unigol unigolyn. Felly mae hyn yn golygu bod pobl iau ag afiechydon sydd fel arfer yn effeithio ar bobl hŷn, fel dementia, hefyd yn cael cynnig cymorth arbenigol.

Unwaith eto, rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill. Mae ein timau iechyd meddwl cymunedol pobl hŷn yn gweithio gydag asiantaethau arbenigol a sefydliadau gwirfoddol. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu gofal a thriniaeth wedi'i deilwra. Mae gwasanaethau'n cynnwys triniaeth / cefnogaeth ac arhosiad yn y cartref; cymorth cartref dwys; gofal rhannu cyswllt seiciatrig; clinigau cof; addysg gofal sylfaenol a chyffuriau ar gyfer clybiau lloeren clinigau dementia.

Gall cleifion hefyd dreulio amser gyda ni yn un o'n hysbytai i gael asesiad a mynediad neu ofal parhaus a seibiant.

Ysbytai dydd

Mae ysbytai dydd fel arfer yn glinigau cleifion allanol sy'n cynnig gofal a thriniaeth ar gyfer ystod o broblemau iechyd meddwl ac yn cefnogi ein cleifion i gynnal annibyniaeth.

Rydym yn rhedeg ysbytai dydd ar gyfer pobl sydd â pherfformiad meddwl is oherwydd clefydau fel dementia neu wedi cael anaf neu salwch yr ymennydd, a gyfeirir yn aml gan feddygon fel anhwylder meddwl organig. Mae gennym hefyd ysbytai dydd ar gyfer y rhai sydd â mwy o broblemau seicolegol fel iselder, sgitsoffrenia, anhwylderau hwyliau a phryder. Efallai y byddwch yn ein clywed yn ei alw'n salwch meddwl ymarferol o bryd i'w gilydd.

Os oes angen ei gefnogaeth i gadw at dasgau o ddydd i ddydd, neu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am feddyginiaeth, mae gan ein staff arbenigol yr arbenigedd i helpu cleifion i gynnal y sgiliau i fyw gartref ac atal derbyniad i'r ysbyty neu leoliad gofal.

Gwasanaeth camddefnyddio sylweddau

Mae ein timau cyffuriau ac alcohol cymunedol (CDATs) yn darparu cefnogaeth a thriniaeth mewn cymunedau, neu o'n clinigau ac ysbytai. Wedi'i leoli yng Nghwmbwrla, Abertawe, mae'r tîm yn cefnogi pobl sy'n cael trafferth gyda phroblemau cyffuriau neu alcohol. Mae'r tîm wedi cael hyfforddiant arbenigol a gall helpu gyda mynediad at wasanaethau cyfnewid nodwyddau, y rhaglen dadwenwyno cartref a chefnogaeth gan Ward F, Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Maent hefyd yn cynnig ystod o ymyriadau seicolegol a seicogymdeithasol.

Gwasanaethau iechyd meddwl fforensig

Mae uned diogelwch canolig Clinig Caswell yn darparu pob gwasanaeth iechyd meddwl fforensig ar gyfer de, gorllewin a chanolbarth Cymru. Mae gennym wasanaethau arbenigol a gwelyau cleifion mewnol ar gyfer mwy na 60 o ddynion a menywod sydd â phroblem iechyd meddwl sydd wedi troseddu, neu sydd mewn perygl o droseddu, mewn partneriaeth ag asiantaethau cyfiawnder troseddol.