Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn COVID-19 yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Mae llaw gloyw yn dal brechlyn COVID wedi'i farcio â ffiol.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y brechlyn COVID (coronafeirws) yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Tudalen wedi ei diweddaru ddiwethaf: 11.25am ar 13.05.22

Er mwyn rhoi rhywfaint o amser i ffwrdd i’n staff, sy’n gweithio’n mor galed, i dreulio gyda’u hanwyliaid, bydd ein Canolfannau Brechu Torfol ar gau ar y gwyliau banc canlynol: Dydd Llun, Mai 2il, Dydd Iau, Mehefin 2il ac Dydd Gwener, Mehefin 3ydd. Fodd bynnag, mae gennym ni apwyntiadau brechu Covid ar gael ar ddyddiadau eraill yn ein MVCs yn y Bae a Gorseinon. 12+ oed unrhyw ddos. Brechlyn Pfizer. Ffoniwch y ganolfan archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn.

Hepgor rhestr lleoliadau brechu.

Immbulance

Mae ein clinig brechu symudol Imbulance ar y ffordd, yr wythnos yn dechrau dydd Llun, Mai 16eg. Amserlen isod.

Ar agor ar gyfer sesiynau galw heibio am frechiadau Covid. Dim angen apwyntiad.

10am i 6pm

Unrhyw ddos ​​(cyntaf, ail, pigiad atgyfnerthu cyntaf ac atgyfnerthu gwanwyn), unrhyw un 12 oed a’n hŷn.

Yn unol ag argymhelliad JCVI, mae’r pigiad atgyfnerthu’r gwanwyn ar gael i pobl 75 a throsodd, pobl 12 a throsodd gyda gwrthimiwnedd a preswylwyr cartrefi gofal henach.

Dyma’r amserlen:

Dydd Llun, Mai 16eg – Maes parcio Asda, Glanyrafon, Godregraig, Abertawe, SA9 2DE. 10am i 6pm. Dim angen apwyntiad.

Dydd Iau, Mai 19eg - Tu allan i Theatr y Dywysoges Frenhinol, Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ. 10am i 6pm. Dim angen apwyntiad.

Dydd Gwener, Mai 20fed – Tu allan i Neuadd y Dref, Abertawe, SA1 4PE. 10am i 6pm. Dim angen apwyntiad.

 

Gwybodaeth ar gyfer pobl sy'n cyrraedd o Wcráin

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael taflenni brechu a gwybodaeth i'r rhai sy'n cyrraedd o'r Wcráin.

 

Neges bwysig

Cofiwch, os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn neu’n iau na 18 oed ac mewn mwy o berygl o salwch difrifol o ganlyniad i gyflwr meddygol sylfaenol, os ydych chi’n profi’n bositif am Covid rhaid i chi ohirio cael brechiad Covid am o leiaf 28 diwrnod.

Mae’r bwlch yn o leiaf 12 wythnos ar gyfer y rhai dan 18 oed nad ydynt mewn mwy o berygl o salwch difrifol oherwydd Covid.

Cysylltwch â'r tîm archebu ar 01792 200492 / 01639 862323, dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am i 5pm, os na allwch wneud eich apwyntiad.

 

Mae brechiadau ar gyfer plant rhwng pump ac 11 oed bellach ar gael

Ewch i'r dudalen hon am fwy o wybodaeth ac atebion i gwestiynau cyffredin.

Mae’r daflen hon yn egluro rhaglen frechu’r coronafeirws (COVID-19) ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng pump a 17 oed.

 
Brechlyn atgyfnerthu Covid y gwanwyn
Ewch i'r dudalen hon i ddarllen mwy am frechlyn atgyfnerthu Covid y gwanwyn.

 

Dilynwch y ddolen hon i Google Map sy'n dangos lleoliadau'r holl safleoedd brechu.

 

Lleoliadau brechu yn Abertawe

Canolfan Brechu Torfol y Bae, ger Amazon, SA1 8QB 

Mae problemau staffio yn golygu nad ydym yn gallu darparu brechiadau trwy alw i mewn ar hyn o bryd. Mae apwyntiadau yn mynd ymlaen fel arfer.

Ewch i'r dudalen hon am gyfarwyddiadau a manylion bysiau am ddim i MVC y Bae.

 

Lleoliadau brechu yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae problemau staffio yn golygu nad ydym yn gallu darparu brechiadau trwy alw i mewn ar hyn o bryd. Mae apwyntiadau yn mynd ymlaen fel arfer.

 

Dyma restr o fferyllfeydd cymunedol yn ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot a fydd yn cynnig brechiadau Covid-i-mewn i rai 18 oed a throsodd o Fai 1af ymlaen.
 • Brechlyn Pfizer
 • Atgyfnerthwyr y gwanwyn ar gael i'r rhai sy'n gymwys: pobl dros 75 oed, preswylwyr cartrefi gofal hŷn a'r rhai 12+ oed sy'n cael eu himiwnedd
 • Mae dosau atgyfnerthu 1af, 2il a cyntaf hefyd ar gael.

Abertawe:

Dinas

 • Well - Pentref Trefol, Uned 4, Pentref Trefol, 215 Stryd Fawr, Abertawe, SA1 1NW. Dydd Llun a dydd Mercher, 9.30am i 1pm ac yna 2pm i 4.30pm. Wythnos yn dechrau are dydd Llun yr 16eg, bydd yna ddim mwy o clinigau tan diwedd Mis Mai.

Gorseinon

 • Fferyllfa Welchem ​​Ty’r Felin, Heol Cecil, Gorseinon, Abertawe, SA4 4BY. Dydd Mawrth yn unig, 9am i 1pm.
 • Well - Gorseinon, 2 Alexandra Rd, Gorseinon, Abertawe SA4 4NW. Dydd Mawrth a dydd Mercher 9.30am i 1pm ac yna 2pm i 4.30pm.

Mayhill

 • Fferyllfa Welchem ​​Mountain View, 53 Heol Mayhill, Mayhill, Abertawe, SA1 6TD. Dydd Llun yn unig, 9am i 1pm.

Mwmbwls

 • Fferyllfa Newbury, 35-37 Heol Newton, Y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4BD, dydd Iau a dydd Gwener 9.30am i 1.30pm. (Galw heibio o Fai 16eg.)
 • Fferyllfa Castell Welchem, 44 Heol y Frenhines, Y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4AN. Dydd Iau yn unig, 9am i 1pm.
 • Fferyllfa Kevin Thomas (Feryllfa'r Mwmbwls), 12 Heol Newton, Y Mwmbwls, Abertawe SA3 4AU, dydd Llun a dydd Mercher 9.30am i 1pm ac yna 2pm i 5pm.

Penclawdd

 • Penclawdd M Rees, Sea View, Penclawdd, Abertawe, SA4 3YF. Dydd Mercher a dydd Gwener, 9am i 1pm ac yna 2pm i 6pm.

West Cross

 • Well – West Cross, 8 Heol Alderwood, West Cross, Abertawe, SA3 5JD. Dydd Mercher 9.30am i 1pm ac yna 2pm i 4.30pm.

Gendros

 • Well - Gendros, 118 Ravenhill Rd, Ravenhill, Gendros, Abertawe SA5 5AA. Dydd Mawrth a dydd Mercher 9.30am i 1pm ac yna 2pm i 4.30pm.

(Sylwer bod y gwasanaeth galw heibio yn dechrau yn y fferyllfa hon ar Fai 9fed)

Treforys

 • Well - Treforys Woodfield, 103 Stryd Woodfield, Treforys, Abertawe SA6 8AS. Dydd Mawrth 9.30am i 1pm ac yna 2pm i 4.30pm.

Castell-nedd Port Talbot:

 • Well - Port Talbot Heol yr Orsaf, 127 Heol yr Orsaf, Port Talbot, SA13 1NR, dydd Mawrth a dydd Iau 9.30am i 1pm ac yna 2pm i 4.30pm. Wythnos yn dechrau 16eg Mai - apwyntiadau ar gael ar y dydd Mawrth a sesiynau cerdded i mewn ar gael ar ddydd Iau.

(Sylwer, bydd brechiad yn y fferyllfa hon trwy apwyntiad yn unig am bythefnos cyntaf mis Mai)

Glynnedd

 • Fferyllfa Cwm Nedd, Cwm Nedd, Heol y Gadwyn, Glyn-nedd, Castell-nedd, SA11 5HP. Dydd Llun a dydd Iau 9.30am tan 1.30pm ac yna 2.30pm tan 5pm.
 
Cymhwysedd ac amserlenni dosio:

2il dos

Os cawsoch eich dos 1af ychydig yn ôl a heb fynd o gwmpas i gael eich ail, nid oes angen ailddechrau'r cwrs. Dewch i mewn am eich ail ddos cyn gynted â phosibl.

12-17 ddim yn agored i niwed: O leiaf bwlch o 12 wythnos rhwng y 1af a'r 2il dos.

18+: O leiaf bwlch o 8 wythnos rhwng y 1af a'r 2il dos.

Atgyfnerthiad: Rhaid bod bwlch o 13 wythnos neu fwy rhwng 2 il neu 3ydd dos cynradd ac atgyfnerthiad.

 

Angen eich dos cyntaf neu i newid eich apwyntiad? Cysylltwch â’r tîm archebu ar 01792 200492 / 01639 862323 neu e-bostiwch: Sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Yr holl newyddion diweddaraf am frechu Covid mewn un lle

Ewch i'r dudalen hon i ddarllen y cylchlythyr brechu diweddaraf.

Profi, ynysu, ymweld ag ysbytai, teithio a thocynnau Covid

Ewch i'r dudalen hon i ddarganfod mwy am brofion, gan gynnwys profion llif ochrol, ymweld, pasiau Covid a mwy.