Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Triniaethau gwrthfeirysol a gwrthgorff COVID-19

Mae brechu yn parhau i fod y llinell amddiffyn orau yn erbyn Covid-19, ond a oeddech chi'n gwybod bod triniaethau ar gael hefyd i helpu pobl mewn perygl sy'n profi'n bositif ac sydd â symptomau?

Mae dau fath o driniaeth:

  • Arllwysiadau o feddyginiaethau gwrthgorff sy'n cefnogi'r ymateb imiwn (dim ond ar gyfer pobl hynod agored i niwed yn glinigol)
  • Cwrs o dabledi geneuol, y gellir ei gynnig hefyd i bobl nad ydynt efallai y mwyaf agored i niwed yn glinigol, ond sy’n dal i fod mewn mwy o berygl o fynd yn sâl iawn – y rhai dros 50 oed, ac oedolion iau sydd â chyflwr iechyd sylfaenol.

Trwythau

Ym Mae Abertawe rydym yn cynnig arllwysiadau i bobl hynod agored i niwed glinigol mewn clinig yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot. Y bobl sy'n gallu cyrchu'r gwasanaeth hwn, a elwir yn driniaeth Niwtraleiddio Gwrthgyrff Monoclonaidd, yw'r rhai sydd fwyaf mewn perygl o afiechyd difrifol, mynd i'r ysbyty neu farwolaeth o Covid-19.

Mae'r arllwysiadau hyn yn lleihau faint o firws yn y corff, ac yn helpu'r claf i frwydro yn erbyn y symptomau gwaethaf. I ddarganfod mwy am bwy all gael mynediad at driniaeth trwyth, a mwy o fanylion am y driniaeth ei hun, ewch yma .

Cysylltir â’r rhan fwyaf o bobl sy’n gymwys ar gyfer y driniaeth hon unwaith y byddant wedi cael prawf PCR positif yn cadarnhau Covid-19 ac wedi cael cynnig y driniaeth.

Fodd bynnag, os ydych yn hynod agored i niwed glinigol, yn cael prawf PCR positif ac na chysylltir â chi ar unwaith, neu os ydych wedi cael prawf LFT positif, gallwch gael mynediad at y gwasanaeth o hyd. Ewch yma i drefnu siarad ag aelod o Raglen Triniaeth COVID-19 GIG Cymru.

Treial PANORAMIC

Mae'r treial hwn ar gael i bobl sydd â risg ehangach o salwch difrifol o Covid-19 naill ai oherwydd

  • eu bod dros 50 oed, neu
  • maent rhwng 18 a 49 oed gyda chyflyrau iechyd sylfaenol. (Bydd llawer o’r bobl hyn yn gymwys i gael pigiadau ffliw blynyddol am ddim.)

Er mwyn cymryd rhan mae angen i bobl ddisgyn i un o'r grwpiau sydd mewn perygl, wedi profi'n bositif am Covid-19 naill ai trwy brawf PCR neu LFT, a chael symptomau.

Mae'r treial PANORAMIC yn cynnwys cwrs o dabledi llafar. Mae'r tabledi hyn eisoes yn cael eu defnyddio i drin rhai pobl sy'n ddigon sâl â Covid i fod yn yr ysbyty. Mae'r treial nawr yn edrych ar ba mor effeithiol yw'r driniaeth ar gyfer pobl sy'n dal i fod gartref sy'n profi'n bositif am Covid, ac sydd â symptomau.

Mae’n astudiaeth DU gyfan a gall unrhyw un sydd yn y categorïau agored i niwed wneud cais i gymryd rhan, p’un a ydynt wedi cael eu brechu ai peidio. Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys dolen i wneud cais, ar wefan PANORAMIC www.panoramictrial.org. Neu, ffoniwch 08081 560017 (mae galwadau am ddim.)

Unwaith y cânt eu derbyn ar y treial, caiff y tabledi eu postio atoch ar unwaith gan y dylid eu cymryd o fewn pum diwrnod. Bydd gofyn i chi ateb cwestiynau dilynol ar-lein neu dros y ffôn, ond nid oes angen ymweliadau wyneb yn wyneb.

Ewch yma i ddarganfod a ydych yn gymwys ar gyfer triniaethau COVID-19 neu gymryd rhan mewn astudiaeth gwrthfeirysol ledled y DU.

Siart llif a luniwyd i ddangos cymhwysedd ar gyfer triniaeth gwrthgyrff

Gwyliwch ein fideo