Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Profion Covid

Tudalen wedi'i diweddaru: 03.11.22

Gwybodaeth gyhoeddus

Cymhwyster ar gyfer profion am ddim

Gallwch archebu profion am ddim os:

  • mae meddyg neu arbenigwr wedi dweud eich bod yn gymwys ar gyfer triniaethau COVID-19 newydd
  • mae eich meddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol yn gofyn i chi gymryd prawf

Gallwch archebu profion ar-lein ar gyfer danfoniad cartref (ar GOV.UK) neu drwy ffonio 119.

Os dymunwch brofi ond nad ydych yn gymwys i gael profion llif ochrol am ddim (LFTs) gallwch eu prynu gan wahanol fanwerthwyr.

Dilynwch y ddolen hon i archebu profion ar-lein, i'w dosbarthu gartref, ar wefan GOV.UK.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen mwy am driniaethau coronafeirws.

Profion prynu gan ddarparwr preifat

Mae manwerthwyr fel fferyllfeydd y stryd fawr yn gwerthu LFTs yn y siop ac ar-lein. Nid yw pob un ohonynt yn cynnig yr un gwasanaethau profi. Cyn i chi chwilio am ddarparwr preifat, bydd angen i chi feddwl pa wasanaeth profi sydd ei angen arnoch. Er enghraifft, os ydych chi'n ceisio prawf teithio cyn gadael ('ffit i hedfan'), mae'r gofynion profi yn cael eu pennu gan y wlad rydych chi'n teithio iddi, ac weithiau'r cwmni hedfan rydych chi'n hedfan gyda hi.

Dilynwch y ddolen hon i restr o ddarparwyr a chanllawiau ar yr hyn y dylech ei ystyried wrth ddewis darparwr i archebu profion (GOV.UK).

Adrodd canlyniadau o LFTs a brynwyd yn breifat

Os prynwch brawf preifat ni ddylech roi gwybod am eich canlyniad ar wefan GOV.UK.

Efallai y bydd gan rai darparwyr preifat eu systemau eu hunain i adrodd ar ganlyniadau. Os gwnaethoch dalu am brawf, gwiriwch gyfarwyddiadau'r pecyn prawf i weld a ddylech adrodd eich canlyniadau i ddarparwr y prawf preifat.

Os oes angen cyngor meddygol arnoch am eich symptomau

Cysylltwch â gwasanaeth Coronafeirws ar-lein 111 neu eich Meddyg Teulu os ydych chi’n teimlo nad yw eich symptomau’n gwella neu os oes angen cyngor arnoch chi. Os nad oes gennych chi fynediad i’r rhyngrwyd, ffoniwch 111.

Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch 999 a rhowch wybod i’r sawl sy’n delio â’r alwad neu’r gweithredwr bod gennych chi neu’ch perthynas symptomau COVID-19.

Dilynwch y ddolen hon i wasanaeth Coronafeirws 111 ar-lein.

 

Dolenni defnyddiol

Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ac arweiniad ar gyfer cartrefi gofal.

Dilynwch y ddolen hon i'r dudalen 'Cael prawf am y coronafeirws' ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dilynwch y ddolen hon i'r dudalen 'Profi ar gyfer coronafeirws' ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Canllawiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer profion COVID-19 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cyfeiriwch at y canllawiau presennol isod, i benderfynu pa lwybr i'w ddilyn.

Dilynwch y ddolen hon i dudalen 'Profi COVID-19 ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol' ar wefan Llywodraeth Cymru.

Sylwch, os yw LFT eisoes wedi'i gynnal a chanlyniad cadarnhaol wedi'i ddarparu, ni fydd angen PCR . Dim ond i'r rhai sy'n symptomatig y mae PCR yn berthnasol.

Os penderfynir bod angen PCR ar gyfer eich lleoliad penodol, bydd y manylion cyswllt canlynol yn berthnasol;

Staff Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ffoniwch y tîm Canlyniadau ac Atgyfeiriadau COVID-19:

  • 01639 862757

Preswylwyr cartrefi gofal, carcharorion ac ysgolion arbennig preswyl, y rheolwr/person â gofal, anfonwch e-bost at dîm Canlyniadau ac Atgyfeiriadau COVID-19:

  • Sbu.neathpch@wales.nhs.uk
  • Cynhwyswch fanylion y claf, symptomau a chanlyniad llif ochrol os caiff ei gymryd.
  • Sylwch mai dim ond 3 preswylydd y byddwn yn eu profi fesul achos.

 

Olrhain cysylltiadau

Mae ein timau profi ac olrhain cysylltiadau yn canolbwyntio ar amddiffyn mwy o bobl agored i niwed, gan helpu gyda gwyliadwriaeth, a chefnogi unrhyw achosion yn y dyfodol. I ddarllen cynllun iechyd cyhoeddus llawn Cymru ar gyfer rheoli firysau anadlol yr hydref a’r gaeaf hwn, cyfeiriwch at yr ail ddolen o dan Dolenni Defnyddiol isod.

Gellir cysylltu â thîm olrhain cyswllt Castell-nedd Port Talbot ac achosion o COVID (mewn cartrefi gofal a gweithleoedd) drwy e-bostio - healthprotection@npt.gov.uk

Dolenni Defnyddiol

Dilynwch y ddolen hon i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen canllawiau i bobl â symptomau haint anadlol, gan gynnwys COVID-19.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen y dull iechyd cyhoeddus llawn o ymdrin â firysau anadlol gan gynnwys COVID-19, 2022 i 2023.