Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyhoeddi

Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy'n gyfrifol am fonitro a gorfodi cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, wedi llunio'r hyn a elwir yn Gynllun Cyhoeddi Enghreifftiol y mae'r Bwrdd Iechyd wedi ei fabwysiadu ac y mae wedi'i ymrwymo'n ffurfiol iddo. Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth hefyd wedi cyhoeddi Dogfen Diffinio ar gyfer Sefydliadau GIG sy'n nodi, mewn cryn fanylder, beth yw ei ddisgwyliadau lleiaf o ran y Bwrdd Iechyd.

(Yn anfoddus, nid yw dogfennau a ddarparwyd gan swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael yn Gymraeg.) 

Mae'r Cynllun Cyhoeddi yn ganllaw cyflawn i'r wybodaeth a gyhoeddir fel mater o drefn gan y Bwrdd Iechyd, sut y cyhoeddir y wybodaeth hon ac a oes unrhyw ffi yn daladwy am fynediad. Mae'n ddisgrifiad o'r wybodaeth am ein Bwrdd Iechyd, yr ydym ar gael i'r cyhoedd. Byddwn yn adolygu'r Cynllun Cyhoeddi yn rheolaidd ac yn monitro sut mae'n gweithredu.

Er mwyn ei gwneud yn haws, mae'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys mewn Cynllun Cyhoeddi wedi'i rhannu'n 7 adran. Cliciwch ar y dolenni ar gyfer pob dosbarth i gael dadansoddiad manylach o'r wybodaeth.

Dosbarthiadau Gwybodaeth:
1. Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Gwybodaeth sefydliadol, lleoliadau a chysylltiadau, llywodraethu cyfansoddiadol a chyfreithiol.

2. Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario

Gwybodaeth ariannol yn ymwneud ag incwm a gwariant amcanol a gwirioneddol, tendro, caffael a chontractau.

3. Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym yn gwneud

Gwybodaeth strategaeth a pherfformiad, cynlluniau, asesiadau, arolygiadau ac adolygiadau.

4. Sut rydym yn gwneud ein penderfyniadau

Cynigion a phenderfyniadau polisi. Prosesau gwneud penderfyniadau, meini prawf a gweithdrefnau mewnol ac ymgynghoriadau.

5. Ein Polisïau a'n Gweithdrefnau

Protocolau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau a'n cyfrifoldebau.

6. Rhestrau a Chofrestrau

Gwybodaeth a gedwir mewn cofrestri sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith a rhestrau a chofrestrau eraill sy'n ymwneud â swyddogaethau'r awdurdod.

7. Y gwasanaethau a gynigiwn

Cyngor ac arweiniad, llyfrynnau a thaflenni, trafodion a datganiadau i'r cyfryngau. Disgrifiad o'r gwasanaethau a gynigir.