Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Dosbarth 2 - Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario

Ar y dudalen hon rydym yn cysylltu â rhai gwefannau a ddarperir gan drydydd partïon lle mae'r cynnwys ar gael yn Saesneg yn unig. Mae hyn y tu hwnt i'n rheolaeth.

 • Datganiadau Ariannol, Cyllidebau ac Adroddiadau Amrywioldeb
  • Cyfrifon Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
  • Mae gwybodaeth am adroddiadau cyllideb ac amrywiant i'w gweld ym Mhapurau'r Bwrdd Iechyd.
  • Mae manylion eitemau o wariant dros £ 30,000, gan gynnwys costau, gwybodaeth am gyflenwyr a thrafodion (misol) ar gael ar gais.
 • Adroddiadau archwilio ariannol
  • Mae gwybodaeth am adroddiadau archwilio ariannol ar gael ym mhapurau'r Pwyllgor Archwilio Ariannol sy'n is-bwyllgor i'r Bwrdd Iechyd. Cyflwynir adroddiadau gan y Pwyllgor Archwilio yn rheolaidd i Gyfarfodydd y Bwrdd Iechyd . I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Bwrdd ym Mhencadlys Bae Abertawe ar (01639) 683323.
  • Mae Cylch Gorchwyl llawn y Pwyllgor Archwilio i'w weld yn y Rheolau Sefydlog a'r Cyfarwyddiadau Ariannol. 
 • Rhaglen Gyfalaf

Mae'r Bwrdd Iechyd yn dilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ynghylch rhaglenni cyfalaf. Mae'r Pwyllgor Strategaeth a Chynllunio yn cymeradwyo'r rhaglen gyfalaf ar gyfer symiau cyfalaf dibrisiol, yn argymell i'r bwrdd flaenoriaethu Cynlluniau Cyfalaf Cymru Gyfan, craffu ar gynlluniau busnes mawr cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru, sicrhau Terfyn Adnoddau Cyfalaf cytbwys a rhaglen gyfalaf, darparu dull cydgysylltiedig o ymdrin â chynlluniau cyfalaf y Bwrdd Iechyd a monitro darpariaeth y cynllun blynyddol a'r rhaglen gyfalaf tymor hwy. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Bwrdd ym Mhencadlys Bae Abertawe ar (01639) 683323. Mae Cynllun Tymor Canolig Integredig y Bwrdd Iechyd hefyd yn rhoi manylion cynlluniau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer y tair blynedd nesaf. (Rydym yn aros am y ddogfen hon yn Gymraeg .)

 • Lwfansau a threuliau aelodau staff ac aelodau bwrdd
  • Adroddiad Blynyddol
 • Strwythurau cyflog a graddio staff
  • Penderfynir ar y cyflogau a delir i staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn unol â'r Agenda ar gyfer Newid. 
  • Caiff cyflogau a delir i aelodau'r Bwrdd a Chyfarwyddwyr Gweithredol eu cyhoeddi yn Adroddiad Blynyddol  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe .
  • Mae 'lluosrif cyflog' y Bwrdd Iechyd - y gymhareb rhwng y cyflog â'r cyflog uchaf a chyflog cyfartalog canolrifol gweithlu cyfan y Bwrdd Iechyd yn cael ei gyhoeddi yn y cyfrifon blynyddo  dan yr adran 'Buddion gweithwyr a niferoedd staff'.
  • Staff yr Asiantaeth - y gwariant ar staff asiantaeth feddygol 2014/15
 • Cyllid
  • Mae gwybodaeth am ein cyfrifon ar gael yn Adroddiad Blynyddol  yr Ymddiriedolaeth.
 • Manylion y contractau sy'n cael eu tendro ar hyn o bryd.
  • Bydd y Bwrdd Iechyd yn hysbysebu tendrau am nwyddau neu wasanaethau gwerth dros £101,323 trwy weithdrefnau Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU). Y wefan ar gyfer OJEU yw  www.ojeu.com   . Mae rhagor o wybodaeth am y prosesau caffael a thendro ar gael yn y Rheolau Sefydlog a'r Cyfarwyddiadau Ariannol 
  • Manylion y contractau sy'n cael eu tendro ar hyn o bryd.
Noder, nid yw'r dogfennau a grybwyllir ar y dudalen hon ar gael ar wefan Cymraeg ar hyn o bryd. Cyfeiriwch at y dudalen Saesneg i weld nhw.