Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Dosbarth 1 - Pwy ydym ni, a beth rydym yn ei wneud.

  • Cyhoeddir strwythurau'r sefydliad wrth iddynt ddod ar gael.
  • Strwythur sefydliadol
  • Sefydliadau bod yr awdurdod yn gweithio gyda mewn partneriaeth. Mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau'r GIG a sefydliadau nad ydynt yn rhan o'r GIG sy'n cynnwys ysbytai lleol, darparwyr iechyd arbenigol, meddygon teulu ac ymarferwyr iechyd teuluol eraill, awdurdodau lleol, sefydliadau gwirfoddol a'r gymuned gyfan. Mae'r Bwrdd Iechyd yn rhan o'r Byrddau Gwasanaethau Lleol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y dolenni canlynol:
  • Bwrdd Gwasanaethau Lleol Castell Nedd Port Talbot
  • Bwrdd Gwasanaethau Lleol Abertawe
  • Cyfarfodydd gyda Chwmnïau Fferyllol a Chyflenwyr Meddygol eraill i'w cyhoeddi cyn bo hir. Noder, mae'r ddogfen yma yn Saesneg yn unig.
  • Lleoliad a manylion cyswllt ar gyfer Adrannau sy'n Wynebu'r Cyhoedd:
Noder, nid yw'r dogfennau a grybwyllir ar y dudalen hon ar gael ar wefan Cymraeg ar hyn o bryd. Cyfeiriwch at y dudalen Saesneg i weld nhw