Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Dosbarth 5 - Ein Polisïau a'n Gweithdrefnau

 • Polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â chynnal busnes a darparu gwasanaethau, adnoddau dynol a recriwtio a chyflogaeth
  • Mae gan y Bwrdd Iechyd nifer fawr o bolisïau sy'n ymwneud ag adnoddau dynol, cynnal busnes, ac ati. Gellir cael rhagor o fanylion ar gais gan Ysgrifennydd y Bwrdd ym Mhencadlys Bae Abertawe ar (01639) 683323.
 • Cynllun Strategol Cydraddoldeb
 • Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb
 • Cynllun Iaith Gymraeg yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993
 • Rheolau Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol  
 • Cwynion a pholisïau a gweithdrefnau gwasanaethau cwsmeriaid eraill
  • Mae adran ar y wefan o dan Cwynion a Phryderon  ar sut i wneud cwyn, sylw neu ganmoliaeth. Polisïau i'w cyhoeddi'n fuan.
 • Gwarchod Data / Rheoli Cofnodion / Gwarcheidwad Caldicott
  • Llywodraethu Gwybodaeth Egwyddorion Caldicott ar Waith
 • Rheoli Ystadau
  • Mae Cynlluniau a Datblygiadau yn y Dyfodol i'w gweld yn yr Adran newyddion ar y wefan.
 • Trefniadau Codi Tâl
  • Gellir lawrlwytho'r rhan fwyaf o wybodaeth yn rhad ac am ddim o wefan y Bwrdd Iechyd. Darperir gwybodaeth mewn fformatau amgen ar gais er mwyn cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995.
  • Fodd bynnag, efallai y codir tâl am geisiadau am allbrintiau lluosog, am gopïau wedi'u harchifo o ddogfennau nad ydynt bellach ar gael neu sydd ar gael ar y wefan neu ar gyfer dogfennau mewn cyfryngau eraill (ee CD Rom) i dalu am y cynhyrchiad a'r postio. Bydd y Bwrdd Iechyd yn eich hysbysu o'r gost a'r taliadau i'w talu ymlaen llaw.
Noder, nid yw'r dogfennau a grybwyllir ar y dudalen hon ar gael ar wefan Cymraeg ar hyn o bryd. Cyfeiriwch at y dudalen Saesneg i weld nhw.