Neidio i'r prif gynnwy

Poen yng ngwaelod y cefn

Mae poen yng ngwaelod y cefn yn gyffredin iawn ac mae'n debygol o effeithio ar fwyafrif y boblogaeth ar ryw adeg yn eu bywydau. Gall poen ledaenu i fyny'r cefn ac yn aml i'r pen-ôl neu i lawr y goes. Yn ffodus, mae poen cefn yn tueddu o ddyddiau, i ychydig wythnosau, i ychydig fisoedd ac felly cyfeirir at y cyfnod byr hwn fel "poen acíwt yng ngwaelod y cefn". Mae sawl rheswm y gall godi a sawl peth y gellir ei wneud i helpu.

Ar gyfer poen sy'n parhau am fwy na thri mis; ystyried edrych yma.

Mae poen cefn yn aml yn amhenodol sy'n golygu nad oes o reidrwydd un strwythur penodol sy'n gyfrifol am eich poen. Yn yr un modd, mae annormaleddau fel "disgiau chwyddedig" i'w cael yn aml mewn pobl heb boen ac felly nid ydynt bob amser yn achosi problem. O ganlyniad, nid yw sganio asgwrn cefn yn arferol. Heb y cyflwyniad clinigol a'r asesiad gallent fod yn gamarweiniol ac felly fe'i defnyddir yn amlach i gefnogi pryder clinigol.

Rhybudd: Os oes gennych symptomau newydd sy'n cyfeirio i lawr y ddwy goes, unrhyw broblemau gyda'ch pledren/coluddyn, colli pŵer yn eich coesau, neu golli teimlad yn ac o gwmpas y rhanbarth cyfrwy, dylech fynd i'ch Adran Damweiniau ac Achosion Brys leol.

Mae'r ffactorau sy'n cyfrannu at ddatblygiad a pharhad poen yng ngwaelod y cefn yn cynnwys;

 • Newid neu gynnydd mewn gwaith/ymarfer corff corfforol
 • Ansawdd cwsg
 • Cynnydd mewn straen/pryderon
 • Agweddau a chredoau am boen cefn/iechyd cefn.

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd (NICE) yn gosod canllawiau ar y dulliau/pethau gorau y gallwch eu gwneud i helpu'ch poen cefn. Mae hyn yn cynnwys;

 • Ymarfer Corff - Nid yw eich cefn yn fregus ac mae'n bwysig ei gadw i symud er eich bod mewn poen. Nid oes angen i chi orfodi eich hun trwy ymarferion gyda dull "dim poen, dim ennill". Dylai ddechrau ychydig ac ysgafn ac adeiladu'n raddol dros amser. Am enghreifftiau o ymarferion y gellir eu gwneud yn y modd hwn, gweler y fideo ar waelod y dudalen hon.
 • Ailgydio yn eich gweithgaredd arferol - Er y gall fod yn anodd, ceisiwch ailafael yn eich gweithgareddau dyddiol arferol a/neu weithio os yn bosibl.
 • Meddyginiaeth poen - Ni ddylid defnyddio meddyginiaeth poen fel "atgyweiriad" ond gall helpu i setlo rhywfaint o boen i'ch galluogi i wneud ymarfer corff ac ailddechrau eich gweithgareddau dyddiol arferol.
 • "Dad-straen" - Er bod straen yn ymateb arferol mewn bywyd, mae'n bwysig bod yn ymwybodol y bydd hyn yn cyfrannu at eich sensitifrwydd a lefel y boen a ganfyddir. Gall technegau fel ymwybyddiaeth ofalgar a sicrhau cwsg o ansawdd da helpu i leihau effaith straen. Yn aml ni ellir osgoi straen. Fodd bynnag, gall eich ymateb a'ch dealltwriaeth o straen gael eu newid a fydd yn helpu.

  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/mindfulness/

 • Gwres/rhew - Mae'r defnydd o driniaethau poeth neu oer yn aml yn tueddu i leihau poen. Rhowch gynnig ar y ddau a gweld beth sy'n gweithio i chi!
 • Therapi llaw / "triniaeth ymarferol" - Mae ymarferwyr iechyd yn aml yn defnyddio "technegau ymarferol" amrywiol i helpu i leihau poen a rhoi mwy o hyder i chi wrth ddychwelyd i'ch bywyd normal. Er y gallant helpu, dylid eu defnyddio fel atodiad i therapi seiliedig ar ymarfer corff ac nid dibynnu arnynt yn unig. Nid yw eich cefn yn fregus ac nid oes "rhoi yn ôl yn ei le" fel y credir yn gyffredin, er y gall technegau amrywiol eich helpu i symud yn fwy a mwy cyfforddus. Credir mai'r symudiad gwell hwn sy'n helpu'ch cefn i ddatrys, nid y dechneg ei hun ac yn aml nid oes ei angen.

 

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol am boen cefn gyda phoen yn y goes a gyfeiriwyd yma: Cymdeithas Llawfeddygon Asgwrn Cefn Prydain - Poen Gwreiddiau Nerfau a Rhai o'r Opsiynau Triniaeth .

 

 

Rydym yn y broses o ddiweddaru ein gwefan. Mae’r Gymraeg yn bwysig i ni ac rydym yn cyfieithu ein cynnwys ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd.

Ry'n ni'n y broses o adolygu ein gwefan. Mae'r Gymraeg yn bwysig i ni ac ry'n ni ar hyn o bryd yn cyfieithu ein cynnwys. Diolch i chi am fod yn amyneddgar.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.