Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth noddi

Mae Fframwaith Polisi'r DU ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2017) yn ei gwneud yn ofynnol bod gan bob astudiaeth Noddwr a nodwyd yn y DU. Mae'r Noddwr yn sefydliad neu'n sefydliad sy'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb cyfreithiol am gychwyn, rheoli a chynnal yr astudiaeth ymchwil. .

Dilynwch y ddolen hon i Fframwaith Polisi'r DU ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2017) ar wefan Ymchwil Awdurdod Iechyd y GIG.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gweithredu model Cyd-Nawdd gydag Uned Treialon Prifysgol Abertawe ar gyfer yr holl astudiaethau ymyrraeth glinigol.

I gael mwy o wybodaeth am ofyn am Nawdd Astudiaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, cysylltwch â'r swyddfa Ymchwil a Datblygu.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer Ffurflen Cais am Ymchwil SBUHB. (Mae'n ddrwg gennym ond dim ond yn Saesneg y mae'r ddogfen hon ar gael)

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer y broses sefydlu astudiaethau a noddir gan SBUHB ar gyfer ymchwilwyr. (Mae'n ddrwg gennym ond dim ond yn Saesneg y mae'r ddogfen hon ar gael)

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer dyddiadau a therfynau amser cyfarfod y Cyd-Bwyllgor Adolygu Astudiaeth 2021. (Mae'n ddrwg gennym ond dim ond yn Saesneg y mae'r ddogfen hon ar gael)

Datblygu protocol

Mae'r protocol ymchwil yn darparu disgrifiad manwl o amcanion, dyluniad, methodoleg, ystyriaeth ystadegol a rheolaeth astudiaeth ymchwil. Rhaid i bob protocol gael ei adolygu gan gymheiriaid am ansawdd a pherthnasedd gwyddonol fel rhan o ofynion llywodraethu ymchwil.

Fel arfer fel rhan o'r broses ariannu, byddai cyllidwyr wedi cynnal adolygiad cadarn gan y cymheiriaid o'r protocol, yn yr un modd mae Noddwyr allanol yn gyfrifol am adolygiad cymheiriaid cyn cyflwyno protocolau i Ymchwil a Datblygu i'w cymeradwyo.

Ar gyfer yr holl astudiaethau a Noddir yn fewnol, mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithredu Cyd-bwyllgor Adolygu Astudiaethau gyda Phrifysgol Abertawe.

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod yn fisol ac yn benodol gall gynnig cyngor ystadegol ac ar hap manwl i ymchwilwyr 'trwy gefnogaeth a chydweithrediad Uned Treialon Clinigol cofrestredig UKCRC STU, a leolir yn y Brifysgol.

O dan y model cyd-noddi, fel rheol bydd holl astudiaethau ymyrraeth glinigol clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael eu datblygu mewn cydweithrediad ag Uned Treialon Abertawe.

Yswiriant ac Indemniad

Mae yswiriant ac indemniad yn rhagofyniad ar gyfer yr holl ymchwil glinigol a chyfrifoldeb y Noddwr ydyw. Datganiad clir o bwy sy'n darparu yswiriant ac o dan ba amgylchiadau ddylai ymddangos ym mhotocol yr astudiaeth, y daflen wybodaeth cyfranogwyr a'r ffurflen gais moeseg.

Bydd Noddwyr ymchwil masnachol neu anfasnachol eraill yn gyfrifol am ddarparu indemniad ac ymestyn yr indemniad hwn i'r Bwrdd Iechyd.

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPS)

Mae Llywodraethu Ymchwil ac Arfer Clinigol Da (GCP) yn gosod cyfrifoldeb ar Noddwyr a safleoedd y GIG i weithredu Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) ar gyfer pob agwedd ar reoli treialon clinigol. Ar hyn o bryd mae UHB Bae Abertawe yn defnyddio Gweithdrefnau Gweithredu Safonol a gyhoeddwyd gan Uned Treialon Abertawe sydd ar gael yma ochr yn ochr â SOPs lleol sydd ar gael yma.

I gael mwy o wybodaeth am weithdrefnau gweithredu safonol gallwch gysylltu â'r swyddfa Ymchwil a Datblygu .

Fel arall, gallwch ymweld â gwefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gael mwy o wybodaeth am weithdrefnau gweithredu safonol.