Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i ymchwilwyr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i'r holl staff ymgymryd â chyfleoedd ymchwil a datblygu. Mae'r gefnogaeth i ymchwilwyr yn amrywio o nawdd, adolygu cymheiriaid, trafod contractau, cydymffurfiad rheoliadol a sicrhau ansawdd, rheoli grantiau a darparu astudiaethau.

Mae'r Tîm Cyflenwi Ymchwil yn rhan allweddol o dîm adran Ymchwil a Datblygu'r GIG ac mae ganddynt rôl yn cefnogi cyflwyno prosiectau Ymchwil ar draws y bwrdd iechyd yn ogystal ag mewn gofal sylfaenol. Mae'r tîm yn cefnogi clinigwyr i sicrhau y gellir cynnal prosiectau ymchwil anfasnachol a masnachol gyda'r effaith leiaf bosibl ar y gwasanaeth clinigol. Mae'r tîm yn cynnwys gweinyddwyr ymchwil, nyrsys ymchwil, swyddogion ymchwil dan arweiniad rheolwr Cyflenwi sydd, yn darparu goruchwyliaeth o adnoddau cyflenwi ar lefel leol. Mae'r tîm yn cefnogi cyflwyno ymchwil trwy sefydlu astudiaethau a rheoli safleoedd astudio; adnabod a recriwtio cyfranogwyr; a dilyniant cyfranogwyr.

Mae gan y tîm cyflenwi ymchwil ganolfan yn Ysbytai Treforys a Singleton ac maent yn cynnwys Uned Treialon Oncoleg a Haematoleg bwrpasol wedi'i lleoli yn Ysbyty Singleton Sefydliad Canser De Orllewin Cymru. Yma maent yn cefnogi astudiaethau canser masnachol ac anfasnachol ar raddfa fawr ar draws sbectrwm safleoedd afiechydon.

Mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe mae ein Cyd-gyfleuster Ymchwil Glinigol (JCRF) yn gweithredu dau gyfleuster Ymchwil Glinigol arbenigol wedi'u lleoli yn Ysbyty Treforys a Sefydliad Gwyddorau Bywyd 2, ynghyd â chyfres ddelweddu, sy'n cynnwys sganiwr MRI a CT, sydd wedi'i neilltuo i'w ddefnyddio mewn ymchwil. . Mae gan yr Uned statws Canolfan Ragoriaeth y DU gyda Sanofi ar gyfer ymchwil Diabetes ac mae wedi ffafrio statws safle gyda llawer o gwmnïau masnachol. Mae'r JCRF yn brofiadol iawn mewn sefydlu astudiaethau, cefnogi dyluniad protocolau dan arweiniad ymchwilydd a chostio. Mae'r tîm yn gweithio'n agos gyda'r adran Ymchwil a Datblygu i gynnal astudiaeth effeithlon a sefydlwyd.

Meysydd Ymchwil IP Allweddol

Canser

Cardiofasgwlaidd

Diabetes

Gastroenteroleg

Haematoleg a Lymffoma

Hepatoleg

Haint / Covid 19

Iechyd meddwl

Bydwreigiaeth ac iechyd plant

MND

Niwroleg

Orthopaedeg a thrawma

Arennol

Anadlol

Strôc

Hyfforddiant

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn darparu rhaglen hyfforddi o ansawdd uchel sy'n cael ei gyrru gan anghenion ac a ddarperir ledled Cymru. Mae pob cwrs hyfforddi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn cynnig ardystiad DPP. Dilynwch y ddolen hon i wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i gael mwy o wybodaeth am hyfforddiant a datblygiad.