Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 31ain Mawrth 2021

Brechlyn Covid wedi'i labelu â ffiol yn agos rhwng dau fys ar law gloyw.

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 31ain Mawrth 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r haul allan ac mae achos o optimistiaeth wrth i ni anelu tuag at ddiwedd cam cyntaf cyflwyno'r brechlyn - hynny yw 50 oed ac i fyny, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen a'r rhai sydd â risg glinigol uwch.

Mae brechiadau yn gynt na'r disgwyl ym Mae Abertawe, sy'n golygu y gallwn ddechrau ar yr ail gam yn fuan - dyna bawb arall rhwng 49 ac 16 oed. Rydym yn parhau i fod ar y trywydd iawn i gyrraedd carreg filltir Gorffennaf 31ain o gynnig pob oedolyn 16 ac i fyny a dos cyntaf y brechlyn.

Mae gennym ddigon o ddosau am y tro ac rydym yn parhau i gadw llygad barcud ar y sefyllfa gyflenwi sy'n newid yn barhaus.

Mae cyfradd achosion Covid gyffredinol yng Nghymru a nifer y marwolaethau hefyd yn gostwng.

Yn anffodus, mae yna wastad 'ond' bob amser. Y tro hwn mae OND rhaid i ni beidio â'i chwythu nawr trwy dybio bod llacio'r cyfyngiadau yn golygu ein bod ni'n hollol glir. Nid ydym yn. Mae coronafirws yn dal i fodoli a dim ond os ydym yn parhau i bellter cymdeithasol, gwisgo ein masgiau mewn mannau cyhoeddus caeedig a golchi ein dwylo yn rheolaidd y gallwn ei gadw yn y bae, hyd yn oed os ydym wedi cael un neu'r ddau ddos o'r brechlyn. Rhaid i ni hefyd wneud pob ymdrech i fynychu i gael brechiad pan gawn ein gwahodd. Os na allwch ei wneud, rhowch wybod i ni (manylion isod).

Y dystiolaeth yw bod y brechlyn yn gweithio'n dda iawn i'ch atal rhag mynd yn sâl gyda Covid, gan ei fod yn arbennig o effeithiol wrth atal salwch difrifol a all arwain at fynd i'r ysbyty neu farwolaeth. Ond cofiwch fod risg y gallech chi drosglwyddo'r afiechyd heb wybod hynny.

Dyna drosolwg gwych o ble'r ydym ni. Ond mae yna lawer mwy i'w ddweud wrthych chi felly gadewch i ni gracio.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 2yp Ddydd Mercher, Mawrth 31ain, 2021. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1af176,569

2il ddos: 54,844

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf ac ail): 65,993

Cyfanswm Rhedeg (1 af ac 2il ddos): 231,413

Y newyddion diweddaraf

Amddiffyn eich hun, amddiffyn y gymuned Rydym am i fwyafrif ohonoch gael eich brechiadau wedi'u hamserlennu â phosibl - i helpu i amddiffyn eich hun, ac felly gallwn i gyd fynd yn ôl i normal. Rydyn ni'n gwneud ein rhan i sicrhau nad ydyn ni'n gadael unrhyw un ar ôl. Gallwch chi helpu hefyd, trwy ystyried y canlynol:

• Os ydych chi'n 55+ oed; NEU mae gennych gyflwr iechyd sylfaenol ac dal heb dderbyn eich gwahoddiad cyntaf; NEU gwnaethoch wrthod yn y lle cyntaf ond bellach wedi newid eich meddwl - rydym yn cynnal rhai slotiau brechu ychwanegol ar ôl y Pasg i chi. E-bostiwch: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk.

• Gofalwyr di-dâl - Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais ond heb glywed eto, peidiwch â phoeni, fe ddown yn ôl atoch yn fuan.

• Wedi cael apwyntiad ond methu ei wneud? Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n dweud wrthym ar unwaith fel y gallwn eich aildrefnu, a chynnig eich slot i rywun arall. Ffoniwch ni ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9yb a 5yp o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn. Pum munud yw'r aros ar gyfartaledd. Gallwch hefyd anfon e-bost i ni ar: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

• Wedi cael apwyntiad ond heb arddangos? - Os gwnaethoch fethu'ch apwyntiad cyntaf ond heb roi gwybod i ni nad oeddech yn dod, byddwn nawr yn anfon un apwyntiad arall atoch. Rydyn ni wir eisiau eich gweld chi, felly gwnewch bob ymdrech i ddod y tro hwn. ** Sylwch, os na fyddwch chi'n dod i fyny eto heb ddweud wrthym, ni fyddwn yn cysylltu â chi y trydydd tro. **

• Peidiwch â ffonio neu anfon e-bost i ni i gofyn am fynd ar restr wrth gefn. Mae gennym restrau wrth gefn, ond nid yw'n bosibl gwneud cais i ymuno â nhw. Rydym yn rheoli rhestrau cronfeydd wrth gefn yn fewnol, gan eu cynnig i'r llinell nesaf a all ddod ar fyr rybudd.

• A dim ond am sicrwydd - nid yw'r clinigau brechu ychwanegol a'r rhestrau wrth gefn yn ymyrryd ag unrhyw apwyntiadau a drefnwyd. Mae'r rhain yn wasanaethau ychwanegol ac ni fyddant yn achosi oedi neu newid unrhyw frechiadau a gynlluniwyd.

Parcio ym Margam Mae'r tywydd da wedi gweld nifer yr ymwelwyr yn esgyn ym Mharc Margam sydd wedi arwain at gyflwyno archebu ar-lein ymlaen llaw ar gyfer ymweliadau â pharciau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn effeithio ar y Ganolfan Brechu Torfol yn Yr Orendy. Nid oes angen i chi archebu lle parcio os oes gennych apwyntiad brechu. Byddwch yn dal i allu parcio pan gyrhaeddwch. Ond rydym yn argymell rhoi ychydig mwy o amser i'ch hun ar gyfer eich taith oherwydd gall traffig fod yn brysur yn yr ardal.

Apwyntiadau a gollwyd yn ein Canolfannau Brechu Torfol Efallai eich bod wedi gweld ar y newyddion ein bod wedi cael cynnydd mawr yn nifer y bobl nad oeddent yn mynychu ar gyfer eu hapwyntiadau a pheidio â rhoi gwybod i ni ymlaen llaw. Rydym yn galw'r DNA apwyntiadau hyn a gollwyd, sy'n sefyll am Ddim yn Mynychu.

Diolch byth bod y gyfradd honno'n gostwng. Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarllen datganiad manwl ar apwyntiadau a gollwyd.

Ond dyma'r penawdau:

  • Syrthiodd y gyfradd DNA Ddydd Mawrth, ond mae'n parhau i fod yn uwch na'r cyfartaledd.
  • Nid yw brechlynnau yn cael eu taflu, er gwaethaf y pwysau a grëir gan DNA.
  • Mae slotiau gwag yn aml yn cael eu llenwi ar fyr rybudd trwy ein proses cronfeydd wrth gefn. (Mae'r tîm archebu yn ffonio'r rhai 'nesaf yn unol'. NID OES rhestr i'r cyhoedd ymuno â nhw.)
  • Trefnir clinigau ychwanegol i ddefnyddio brechlyn.
  • Rydym yn gwneud popeth posibl i dynnu sylw pobl at eu hapwyntiadau, gan gynnwys anfon nodiadau atgoffa testun 24 awr cyn eu hapwyntiad.
  • Mae canslo neu aildrefnu apwyntiadau yn hawdd dros y ffôn, gydag amseroedd aros ar gyfartaledd yn ddim ond pum munud. (01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9yb a 5yp o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn.)

Gallwch hefyd e-bostio: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Mae tri fferyllfa yn cynnig brechiad o dan gynllun peilot Mae dau fferyllfa yn Abertawe wedi dechrau rhoi brechiadau Covid heddiw o dan gynllun peilot.

Bydd trydydd yn cychwyn y penwythnos hwn.

Rhoddir y brechlynnau yn llym trwy apwyntiad yn unig i drigolion lleol gwahoddedig sydd yn y grŵp blaenoriaeth cywir ac sy'n ddyledus am eu dos cyntaf.

Mae'r cyfan yn rhan o'r ymdrechion i wneud cael brechlyn yn haws.

Mae cynllunio manwl wedi sicrhau bod digon o frechlyn Rhydychen-AstraZeneca i bob fferyllfa drefnu 100 apwyntiad yr wythnos i ddechrau.

Yn wahanol i'r ffliw, ni fydd brechiadau cerdded i mewn ar gael.

Bydd y brechiadau Covid yn cael eu cynnal gan fferyllydd mewn ystafell breifat.

Bydd y tri fferyllfa beilot yn brechu rhai pobl yng ngrŵp 6 - grŵp mawr iawn sy'n cynnwys y rhai â chyflyrau iechyd sylfaenol a gofalwyr di-dâl.

Mae llawer yn y grŵp hwn hefyd yn cael eu brechu yn y Canolfannau Brechu Torfol, yn eu meddygfa ac ar y clinig brechu symudol, yr Immbulance.

Bydd y fferyllfeydd hefyd yn brechu'r rhai sy'n 49 oed ac iau wrth i'r rhaglen symud i gam dau yn ystod yr wythnos nesaf i 10 diwrnod.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarllen y stori lawn am ein cynllun peilot brechu Covid mewn fferyllfeydd.

Adroddiadau brechlyn a cheulad gwaed Rhydychen-AstraZeneca Yn dilyn adroddiadau bod y defnydd o'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca wedi'i atal yn yr Almaen ar gyfer plant dan 60 oed a Chanada i rai dan 55 oed, rydym am sicrhau pawb unwaith eto bod awdurdodau'r DU yn parhau i argymell y brechiad i oedolion o bob oed. Daw'r argymhelliad hwn yn dilyn adolygiad o ddata diogelwch ar gyfer dros 12 miliwn dos a weinyddir yn y DU.

Mae'r Almaen wedi rhoi bron i 2.7 miliwn dos ac mae rheoleiddiwr meddyginiaethau'r Almaen wedi dod o hyd i 31 achos o bobl yn datblygu math prin o geulad gwaed.

Ataliodd Canada y defnydd o'r brechlyn hwn yn dilyn adroddiadau o geuladau gwaed yn Ewrop. Fodd bynnag, ni adroddwyd am unrhyw geuladau gwaed sy'n gysylltiedig â'r brechlyn ar ôl rhoi 300,000 dos.

Ar ôl adolygiad helaeth o ddata diogelwch brechlyn, canfu rheoleiddwyr meddyginiaethau’r DU ac Ewrop a Sefydliad Iechyd y Byd nad oes tystiolaeth i gysylltu’r brechlyn hwn â cheuladau gwaed.

Mae ein cyngor ym Mae Abertawe yn aros yr un fath: mae'r brechlyn hwn yn effeithiol wrth atal achosion difrifol o COVID-19 ac yn yr ysbyty.

Mae buddion cael brechlyn COVID-19 yn gorbwyso unrhyw risgiau yn sylweddol felly pan ddaw'r amser i gael eich dos cyntaf ac ail, cymerwch y cynnig apwyntiad.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael ein gwiriwr ffeithiau Rhydychen-AstraZeneca.

Ac yn olaf ... Gobeithio y cewch chi benwythnos gŵyl banc y Pasg hapus ac ymlaciol. Ond os oes angen gofal iechyd arnoch, cofiwch y gall fferyllfeydd ddelio â llawer o fân gwynion ac mae'r Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn ddewis arall gwych i adrannau damweiniau ac achosion brys ar gyfer mân anafiadau, gan gynnwys toriadau a thoriadau sydd angen pwythau. Mae hi ar agor bob dydd rhwng 7.30yb ac 11yn ac yn trin oedolion a phlant dros un oed.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan ar gyfer rotas fferyllfa gwyliau banc y Pasg.

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.