Neidio i'r prif gynnwy

Gwiriwr ffeithiau brechu Covid-19

Weithiau gall adroddiadau newyddion a negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn beri inni gwestiynu a phoeni am gyflwyno'r brechiadau Covid. Ar y dudalen hon, ein nod yw darparu'r ffeithiau a'r rhesymau sy'n chwarae ar feddwl a phenderfyniadau cyfredol y cyhoedd o ran y brechlynnau.

Gwiriad ffeithiau mewn ymateb i adroddiadau am geuladau gwaed - Brechlyn Rhydychen-AstraZeneca. 

Wedi'i lunio gan ddefnyddio gwybodaeth gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

DIWEDDARIAD 08/04/21- Mae gennym neges arbennig gan ein Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Dr Richard Evans, yn dilyn newidiadau i'r defnydd o'r brechlyn Astra-Zeneca Rhydychen yn y DU. Darllenwch ef ar ein gwefan yma:

“Mae Asiantaeth Gofal Iechyd a Chynhyrchion Rheoleiddio Meddygaeth y DU (MHRA) wedi cyflwyno cyngor newydd yn dilyn y posibilrwydd y bydd ceulad gwaed prin iawn yn cael ei gysylltu â brechlyn Rhydychen-AstraZeneca.

“Yn ôl yr MHRA, mae’r risg o’r sgil-effaith hon yn fach iawn - tua phedwar mewn miliwn - i’r rhai sy’n derbyn y brechlyn.

“Mae mwy nag 20 miliwn dos o’r brechlyn hwn wedi’u rhoi yn y DU hyd yn hyn, gyda 79 o achosion wedi’u nodi o’r ceuladau gwaed anarferol hyn - sy’n ddigwyddiad o 0.000395%.

“Er y gallech fod yn ymwneud â’r hyn yr ydych yn ei glywed yn y newyddion, mae’r MHRA wedi nodi’n glir bod buddion brechu yn gorbwyso’r risgiau yn fawr, ac mae’r math hwn o “gywiro cwrs ”yn gyffredin mewn cynlluniau brechu.

“Ond bydd gwybodaeth am gleifion a chynhyrchion yn cael ei diweddaru i sicrhau bod pawb yn ymwybodol o’r sgîl-effaith brin iawn hon ynghyd â sgîl-effeithiau posibl arall.

“Yn y cyfamser, dywedodd y Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) fod y datblygiadau allan o‘ rybudd mwyaf ’ac mae wedi cynghori:

  • Dylid cynnig dewis arall i unrhyw un 18-29 oed yn lle'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca.
  • Dylai menywod beichiog drafod cael y brechlyn hwn gyda'u gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.
  • Dylai unrhyw un sydd eisoes wedi derbyn dos cyntaf o Rydychen-AstraZeneca gael ei ail ddos ​​fel y cynlluniwyd.

“Mae’r Pwyllgor Meddyginiaethau Dynol hefyd wedi dweud y dylai pobl sydd â hanes o anhwylderau gwaed sy’n cynyddu’r risg o geulo gwaed gael pigiad Rhydychen-AstraZeneca yn unig lle mae buddion yn gorbwyso risgiau posibl.

“Mae brechu Covid-19 wedi profi i fod yn hynod effeithiol wrth atal clefydau difrifol ac yn yr ysbyty. Mae'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca eisoes wedi arbed miloedd o fywydau.

“Mae Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru yn gweithio gydag asiantaethau eraill i fonitro diogelwch brechlyn yn barhaus, ac maent yn cadw golwg fanwl ar y mater hwn. Yng Nghymru, diogelwch pobl fydd yn dod gyntaf bob amser a dim ond lle mae'n ddiogel gwneud hynny y byddwn yn defnyddio brechlynnau ac mae'r buddion yn parhau i orbwyso'r risgiau.

“Brechlynnau yw’r ffordd orau allan o’r pandemig hwn ac maent yn darparu amddiffyniad cryf yn erbyn COVID-19 - mae’n bwysig pan fydd pobl yn cael eu galw ymlaen, y dylent gael eu pigiad.

“Byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw newidiadau wrth i ni ddiweddaru ein cynlluniau ym Mae Abertawe i adlewyrchu'r cyngor newydd hwn - ond ar hyn o bryd nid ydym yn gweld unrhyw oedi cyn cyflwyno ein rhaglen frechlyn."

- Dr Richard Evans, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

DIWEDDARIAD 31/03/21 - Yn dilyn adroddiadau newydd bod y defnydd o'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca wedi'i atal yn yr Almaen ar gyfer pobl o ddan 60 oed a Chanada ar gyfer pobl o ddan 55 oed, rydym am sicrhau pawb unwaith eto bod awdurdodau'r DU yn parhau i argymell y brechiad i oedolion o bob oed. Daw'r argymhelliad hwn yn dilyn adolygiad o ddata diogelwch ar gyfer dros 12 miliwn dos a weinyddir yn y DU.

Mae'r Almaen wedi rhoi bron 2.7 miliwn dos ac mae rheoleiddiwr meddyginiaethau'r Almaen wedi dod o hyd i 31 achos o bobl yn datblygu math prin o geulad gwaed.

Ataliodd Canada y defnydd o'r brechlyn hwn yn dilyn adroddiadau o geuladau gwaed yn Ewrop. Fodd bynnag, ni adroddwyd am unrhyw geuladau gwaed sy'n gysylltiedig â'r brechlyn ar ôl rhoi 300,000 dos.

Ar ôl adolygiad helaeth o ddata diogelwch brechlyn, canfu rheoleiddwyr meddyginiaethau’r DU ac Ewrop a Sefydliad Iechyd y Byd nad oes tystiolaeth i gysylltu’r brechlyn hwn â cheuladau gwaed.

Mae ein cyngor ym Mae Abertawe yn aros yr un fath: mae'r brechlyn hwn yn effeithiol wrth atal achosion difrifol o COVID-19 ac yn yr ysbyty.

Mae buddion cael brechlyn COVID-19 yn gorbwyso unrhyw risgiau yn sylweddol felly pan ddaw'r amser i gael eich dos cyntaf ac ail, cymerwch y cynnig apwyntiad.


DIWEDDARIAD 19/03/21 - Mae sawl gwlad Ewropeaidd, gan gynnwys yr Almaen, Ffrainc a'r Eidal, wedi ailddechrau defnyddio'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca - ar ôl i reoleiddwyr ddod o hyd i unrhyw dystiolaeth ei fod yn achosi ceuladau gwaed.


DIWEDDARIAD 18/03/21 - Brechlyn heb ei gysylltu â cheuladau gwaed: Mae rheoleiddiwr y DU, yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) wedi cadarnhau, yn dilyn adolygiad gwyddonol trwyadl o'r holl ddata sydd ar gael, nad yw'r dystiolaeth sydd ar gael yn awgrymu bod ceuladau gwaed mewn gwythiennau (thromboemboledd gwythiennol) yn cael eu hachosi gan AstraZeneca Brechlyn COVID-19.

 

 

Gwiriad ffeithiau mewn ymateb i adroddiadau newyddion - brechlyn Rhydychen-AstraZeneca- pobl hŷn

(Atebwyd yr ateb 08/02/21 gan ddefnyddio gwybodaeth o gymeradwyaeth reoleiddiol swyddogol y DU ar gyfer y brechlyn hwn gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd. Dilynwch y ddolen hon i gael y ddogfen lawn.

Mae'r ateb hefyd yn adlewyrchu barn uwch wyddonwyr y DU, sef ei bod yn ymddangos bod y brechlyn hwn yn atal afiechyd difrifol.

Mae'r ateb wedi'i wirio a'i gymeradwyo gan ein Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus.)