Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Ysbyty Treforys

 

 

 

Menyw ar y ffôn yn dderbynfa yn gwenu ar y camera gyda dwy fenyw yn y cefndir

Ewch yma i gael map o Ysbyty Treforys 

Yn dod ar drafnidiaeth gyhoeddus? - Cynlluniwch eich taith yma

Prif switsfwrdd: 01792 702222

Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Gwirio cleifion

Mae teuluoedd yn aml yn cael diweddariadau ar gynnydd cleifion pan fyddant yn ymweld, neu maent yn ffonio'r ward i ddarganfod.

Bellach mae gennym gyfeiriadau e-bost pwrpasol ar waith i gynorthwyo gyda hyn. Gofynnwn mai dim ond un aelod o deulu neu un gofalwr yw'r person dirprwyedig i fod yn bwynt cyswllt, a'u bod wedyn yn gwneud trefniadau i ddweud wrth weddill y teulu.

Sicrhewch pan anfonwch e-bost atom eich bod yn darparu enw, cyfeiriad, dyddiad geni a manylion y ward (os yw'n hysbys) i'n helpu i'w hadnabod.

SBU.MorristonPALS@wales.nhs.uk

SBU.SingletonPatientContact@wales.nhs.uk

SBU.NeathPatientContact@wales.nhs.uk

Os nad oes gennych fynediad i e-bost, gallwch ffonio 01792 583700 i adael neges a bydd hwn yn cael ei drosglwyddo i'r ward unwaith y dydd.

Rhifau Cyswllt Ward

 • Uned Asesu Meddygol Acíwt y Dwyrain / Ward D - (01792) 532416 Rhestrir hefyd o dan D.
 • Uned Asesu Meddygol Acíwt y Gorllewin nawr wedi ei enwi Uned Asesu Cyflym - (01792) 703824
 • A (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703402 neu 703403
 • Ynys Môn (Resbiradol) - (01792) 703831 neu 703832
 • B (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703405 neu 703406
 • C (Cardioleg) - (01792) 703630 neu 703650
 • Uned Arhosiad Byr Cardiaidd - (01792) 704099
 • Aberteifi (Arennol) - (01792) 703227 neu 703229
 • Clydach (Plastigau) - (01792) 532418
 • Cardioleg Uned Gofal Coronaidd - (01792) 703634 neu 703635532418
 • Cyril Evans (Cardioleg) - (01792) 704132 neu 704133
 • Cyril Evans HDU (Cardioleg) - (01792) 703731 neu 618895
 • Dan Danino (Cardioleg) - (01792) 704130 neu 704130
 • D (Meddygol) - (01792) 532416
 • Dyfed (Llosgiadau a phlastigau) - (01792) 703622 neu 703623
 • E (SDMU) - (01792) 703457 neu 703458
 • F (Meddygol) - (01792) 703599 neu 703490
 • Clinig Torri esgyrn (Trawma ac orthopaedeg) - (01792) 703306
 • Gwyr (Meddygol) - (01792) 703646 neu 703647
 • G (Llawfeddygol) - (01792) 703655 neu (01792) 703654
 • H (Llawfeddygol) - (01792) 703487 neu 703488
 • ITU Deep South - Dim llinell uniongyrchol
 • De ITU - (01792) 618874 neu 618873
 • Gogledd ITU - (01792) 703774 neu 703007
 • Dwyrain ITU - (01792) 703480 neu 703481
 • Gorllewin ITU - (01792) 703471 neu 703472
 • Derbyniad ITU - (01792) 703447 neu 703479
 • J (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703461 neu 703462
 • M (Llawfeddygaeth plant) - (01792) 618891
 • Oakwood (Meddygaeth plant) - (01792) 703585 neu 703611
 • Penfro (Llawfeddygaeth blastig) - (01792) 703966 neu 703967
 • Uned Monitro Llawfeddygaeth Blastig (PSMU) - (01792) 703942
 • Powys - (01792) 703624 neu 703625
 • R (Fasgwlaidd) - (01792) 703442 neu 703443
 • Uned Asesu Cyflym fel arfer yr Uned Asesu Meddygol Acíwt y Gorllewin- (01792) 703824
 • Uned Gwneud Penderfyniadau Llawfeddygol (SDMU) * - (01792) 703457, 703458, 703459
 • S (Meddygol) - (01792) 703638 neu 703662
 • Tempest (Llosgiadau a phlastigau) - (01792) 703801 neu 703802
 • T (Llawfeddygol) - (01792) 703445 neu 703446
 • Tŷ Olwen (Gofal Lliniarol) - (01792) 703412
 • V (Llawfeddygol) - (01792) 703743 neu 703752
 • W (Cyhyrysgerbydol) - (01792) 703247 neu 703245

Sylwch: O 1 Mawrth 2021 mae ysmygu ar dir yr ysbyty yn erbyn y gyfraith

Llun o ymgyrch ysbytai ddi-fwg