Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Ysbyty Singleton

 

 

Prif switsfwrdd: 01792 205666

Yn dod i Ysbyty Singleton ar drafnidiaeth gyhoeddus? - Cynlluniwch eich taith yma

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Mae gennym WiFi am ddim ar ein holl wefannau, felly os gallwch chi, os gwelwch yn dda 'ymwelwch yn rhithwir' â'ch perthynas neu ffrind ar eu ffôn clyfar neu lechen ar What'sApp, FaceTime, Messenger ac ati.

Er mwyn ein helpu i reoli ymchwydd galwadau ffôn posibl y gall ein wardiau eu derbyn nawr gan berthnasau sy'n gwirio cleifion, rydym yn gofyn i gleifion enwebu un aelod o'u teulu (neu ofalwr) i fod yr unigolyn dynodedig i gysylltu â ni.

Os nad yw'ch anwylyn yn ddigon da neu'n gallu dynodi rhywun, byddwn yn trafod hyn gydag aelod o'r teulu.

Bydd cael person dynodedig yn osgoi sawl aelod o'r un teulu rhag ffonio'r ward.

Diolch am eich cydweithrediad.

Gwirio ar gleifion

Mae teuluoedd yn aml yn cael diweddariadau ar gynnydd cleifion ’pan fyddant yn ymweld, neu maent yn ffonio’r ward i ddarganfod.

Bellach mae gennym gyfeiriadau e-bost pwrpasol ar waith i gynorthwyo gyda hyn. Gofynnwn mai dim ond un aelod o deulu neu un gofalwr yw'r person dirprwyedig i fod yn bwynt cyswllt, a'u bod wedyn yn gwneud trefniadau i ddweud wrth weddill y teulu.

Sicrhewch pan anfonwch e-bost atom eich bod yn darparu enw, cyfeiriad, dyddiad geni a manylion y ward (os yw'n hysbys) i'n helpu i'w hadnabod.

SBU.MorristonPALS@wales.nhs.uk 

SBU.SingletonPatientContact@wales.nhs.uk

SBU.NeathPatientContact@wales.nhs.uk

Os nad oes gennych fynediad i e-bost, gallwch ffonio 01792 583700 i adael neges a bydd hwn yn cael ei drosglwyddo i'r ward unwaith y dydd.

Rhifau Cyswllt Ward

 • Uned Dibyniaeth Uchel (HDU) - 01792 285339
 • Ward 2 (Llawfeddygol) - 01792 285206
 • Ward 3 - 01792 285343
 • Ward 4 - 01792 530805
 • Ward 5 - 01792 285408
 • Ward 6 - 01792 285316
 • Ward 7 (Strôc) - 01792 285353
 • Ward 8 (Meddygol) - 01792 285321
 • Ward 9 - 01792 285358
 • Ward 11 (Clinig Dydd Hematoleg) - 01792 285363
 • Ward 12 (Oncoleg) - 01792 285332
 • Ward 16 - 01792 517010
 • Ward 18 - 01792 285046
 • Ward 19 - 01792 285404
 • Endosgopi - 01792 285286
 • Uned Diwrnod Llawfeddygol - 01792 285065
 • Uned Diwrnod Meddygol - 01792 285805
 • Mamolaeth/Uned Genedigaeth - 01792 530862
 • Uned Gofal Dwys i’r newydd-anedig - 01792 285403 - Bydd y tudalennau yma yn dweud mwy wrthych chi am ein gwasanaethau newydd-anedig.

Yn dod i Ysbyty Singleton ar drafnidiaeth gyhoeddus? - Cynlluniwch eich taith yma

Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Singleton

Byddwch yn ymwybodol bod yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Singleton ar gau dros dro, hyd nes y bydd y bwrdd iechyd a'r Cyngor Iechyd Cymunedol yn ei ystyried ar y ffordd ymlaen.

Sylwch: O 1 Mawrth 2021 mae ysmygu ar dir yr ysbyty yn erbyn y gyfraith

Llun o ymgyrch ysbytai ddi-fwg