Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Ffeithlen Dod i'r Ysbyty

Cyn i chi gyrraedd

Byddwch wedi derbyn llythyr yn rhoi'r dyddiad a'r amser y bydd angen i chi fod gyda ni, sut i gyrraedd atom ni a pha ward y byddwch chi'n cael eich trin arni.

Byddwn yn cynnwys taflen wybodaeth gyda'r llythyr sy'n rhoi cyngor ar y driniaeth / gweithdrefn a chanllawiau megis a oes angen i chi gyflymu cyn ymuno â ni neu i ddod ag unrhyw feddyginiaeth barhaus gyda chi.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dod â dillad addas gyda chi, gan gynnwys gŵn llofft a sliperi / esgidiau. Bydd angen i chi ddod â'ch pethau ymolchi eich hun fel past dannedd, sebon a thywel yn ogystal â bag gwag ar gyfer unrhyw olchfa. Ond peidiwch â phecynnu gormod fel y gwelwch efallai nad oes gennych ddigon o le storio.

Ar ôl cyrraedd

Pan fyddwch chi'n cyrraedd y ward bydd aelod o'r tîm yn gwirio eich manylion personol ac yna'n rhoi breichled adnabod unigryw i chi. Mae'n rhaid i chi wisgo hwn ar gyfer eich arhosiad cyfan neu gallai eich triniaeth gael ei ohirio.

Byddwn yn dangos i chi o gwmpas y ward ac yn tynnu sylw at doiledau, cawodydd a chyfleusterau eraill. Yn eich gwely chi bydd botwm argyfwng a loceri ar gyfer eich eitemau personol fel sbectol, dannedd gosod ac unrhyw feddyginiaethau parhaus. Peidiwch â dod ag unrhywbeth werthfawr gyda chi gan na allwn fod yn gyfrifol os caiff ei golli neu ei ddifrodi.

Cadwch eich ardal yn lân ac yn daclus fel y gall staff barhau i weithio'n ddiogel ac yn effeithiol.

Gallwch adael y ward ar yr amod eich bod wedi dweud wrth aelod o staff.

Mae gan ein hysbytai gapel / ystafell dawel ar agor 24 awr y dydd ac mae staff yn gweithredu gwasanaeth brys ar alwad. Os ydych chi eisiau cefnogaeth ysbrydol gallwn gysylltu â'ch gweinidog neu offeiriad eich hun neu gynrychiolydd o'ch ffydd.

Mae angen eich caniatâd arnom cyn y gallwn gyflawni unrhyw driniaeth / gweithdrefn. Er mwyn i chi allu gwneud dewis gwybodus byddwn yn dweud wrthych pwy sy'n eich trin chi, yr hyn y bwriadwn ei wneud, lle bydd y gweithdrefn neu'r driniaeth yn digwydd, yn fras pa mor hir y mae'n ei gymryd ac yn egluro'n llawn unrhyw sgîl-effeithiau disgwyliedig.

Bydd staff yn gallu dweud wrthych pwy fydd yn gofalu amdanoch ar ôl y driniaeth / weithdrefn a pha mor hir y maent yn disgwyl i chi aros yn yr ysbyty. Os oes angen mwy o driniaeth arnoch neu apwyntiad dilynol, byddant yn rhoi gwybod i chi pan gewch eich rhyddhau.

Yn ystod eich arhosiad

Gellir defnyddio ffonau symudol ar y ward, ond gofynnwn i chi barchu cleifion eraill wrth ffonio rhywun neu ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Mae WiFi am ddim yn ein hysbytai fel y gallwch gael mynediad i'r rhyngrwyd ar eich ffonau neu dabledi. Yn anffodus, ni chewch eu codi ar eich gwely oni bai fod y gwefrydd wedi cael prawf diogelwch. Er mwyn diogelu cyfrinachedd cleifion, peidiwch â defnyddio'ch dyfeisiau ar gyfer tynnu lluniau neu wneud fideos.

Gellir clywed radio yn y rhan fwyaf o ardaloedd cleifion mewnol, gyda chlustffonau ar gael os oes angen, ac mae gan y rhan fwyaf o wardiau setiau teledu. Ond rydym yn gofyn i chi fod yn ofalus i beidio ag aflonyddu ar gleifion eraill.

Mae bwyd mor bwysig yn adferiad claf, a dyna pam mae popeth, ar wahân i ofal brys, yn stopio yn ystod brecwast, cinio a swper. Rydym yn annog anwyliaid i ymweld ag amserau bwyd os bydd angen help ar y claf i fwyta neu yfed, ond mae ein staff bob amser ar gael i roi cymorth ychwanegol. Felly rydym yn gwybod pwy sydd angen mwy o help, mae'r cleifion hyn yn cael bwyd ar hambwrdd coch. Os oes gennych unrhyw ofynion dietegol arbennig, rhowch wybod i ni.

Dim ond rhai bwydydd sydd wedi'u pacio'n ddiogel mewn cynhwysydd aerglos gyda'r dyddiad ymlaen y gellir eu dwyn i mewn ond ni fyddwn yn gallu ail-gynhesu unrhyw beth i'r claf.

Mae brecwast yn cael ei weini rhwng 8.00am-9.00am, cinio o 12.00pm-1pm a swper rhwng 5.00pm a 6.00pm.

Cefnogaeth

Gall cleifion a'u hanwyliaid gael cymorth gan y Gwasanaethau Cyswllt Cyngor Cleifion (PALS) a'r Gwasanaeth Profiad a Chyngor Cleifion (PEAS).

Gan weithio o ysbytai Treforys, Singleton a Chastell-nedd Port Talbot, mae'r timau'n gweithio gyda staff meddygol i sicrhau bod cleifion a'u hanwyliaid yn cael y wybodaeth, y cyngor a'r cymorth pan fyddant ei angen.

Mae gwybodaeth am bob tîm ar gael ar ein tudalennau ysbyty unigol:

Ysbyty Treforys

Ysbyty Singleton

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Mae gennych hawl i wneud cais i weld eich cofnod iechyd o dan y Ddeddf Diogelu Data i'r Rheolwr Cofnodion Meddygol yn yr ysbyty (byddwch yn ymwybodol y gall tâl gweinyddol fod yn berthnasol).