Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Awyrlun o Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

 

 

Prif switsfwrdd: 01639 862000

Yn dod i Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ar drafnidiaeth gyhoeddus? - Cynlluniwch eich taith yma

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Mae gennym WiFi am ddim ar ein holl wefannau, felly os gallwch chi, os gwelwch yn dda 'ymweld yn digidol' â'ch perthynas neu ffrind ar eu ffôn clyfar neu lechen ar What'sApp, FaceTime, Messenger ac ati.

Er mwyn ein helpu i reoli ymchwydd galwadau ffôn posibl y gall ein wardiau eu derbyn nawr gan berthnasau sy'n gwirio cleifion, rydym yn gofyn i gleifion enwebu un aelod o'u teulu (neu ofalwr) i fod yr unigolyn dynodedig i gysylltu â ni.

Os nad yw'ch anwylyn yn ddigon da neu'n gallu dynodi rhywun, byddwn yn trafod hyn gydag aelod o'r teulu.

Bydd cael person dynodedig yn osgoi sawl aelod o'r un teulu rhag ffonio'r ward.

Diolch am eich cydweithrediad.

Gwirio ar gleifion

Mae teuluoedd yn aml yn cael diweddariadau ar gynnydd cleifion ’pan fyddant yn ymweld, neu maent yn ffonio’r ward i ddarganfod.

Bellach mae gennym gyfeiriadau e-bost pwrpasol ar waith i gynorthwyo gyda hyn. Gofynnwn mai dim ond un aelod o deulu neu un gofalwr yw'r person dirprwyedig i fod yn bwynt cyswllt, a'u bod wedyn yn gwneud trefniadau i ddweud wrth weddill y teulu.

Sicrhewch pan anfonwch e-bost atom eich bod yn darparu enw, cyfeiriad, dyddiad geni a manylion y ward (os yw'n hysbys) i'n helpu i'w hadnabod.

SBU.MorristonPALS@wales.nhs.uk 

SBU.SingletonPatientContact@wales.nhs.uk

SBU.patientexperiencenpt@wales.nhs.uk

Rhifau Cyswllt Ward

  • Canolfan Geni a Ward Llafur - 01639 862103 neu 862117
  • Ward A (Llawfeddygol) - 01639 862042 neu 862031
  • Ward B2 (Cyhyrysgerbydol) - 01639 862340
  • Ward C - 01639 862547 neu 862071
  • Ward D - 01639 862055 neu 862633 neu 862199 
  • Ward E - 01639 862340 neu 862400
  • Ward F - 01639 862516
  • Ward G - 01639 862520 neu 862521
  • Adsefydlu-niwro - 01639 862403 
  • Y Rhosyn (Gofal lliniarol) - 01639 862481

Sylwch:

O 1 Mawrth 2021 mae ysmygu ar dir yr ysbyty yn erbyn y gyfraith

Llun o ymgyrch ysbytai ddi-fwg