Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Castell Nedd Port Talbot

Awyrlun o Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Cyhoeddiad pwysig ynglŷn â MIU:

Oherwydd pwysau staffio parhaus rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gwtogi dros dro oriau agor yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot.

Mae bellach ar gael rhwng 8yb a 9yp, saith diwrnod yr wythnos, am gyfnod o naw mis, yn hytrach na'r amseroedd blaenorol, sef 7.30yb-11yp.

Bydd gennym staff ar gael ar safle’r ysbyty a all ailgyfeirio unrhyw un sy’n dod i’r ysbyty rhwng 9yp ac 11yp.

Dylai unrhyw un sydd angen sylw brys na all aros tan y diwrnod canlynol ddefnyddio 111 neu, os yw'n ddigon difrifol, yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys.

Mae'r Uned Mân Anafiadau yn rhan bwysig o wasanaethau brys a gofal brys Bae Abertawe. Nid oes gennym unrhyw fwriad i wneud hyn yn newid parhaol ac rydym yn recriwtio staff ychwanegol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda Llais, y sefydliad annibynnol sy’n cynrychioli barn defnyddwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a chleifion ledled Cymru.

Yn flaenorol, rydym wedi gorfod cau’r UMA yn gynnar ar fyr rybudd ar sawl achlysur. Achosodd hyn anawsterau i gleifion a ddaeth yn disgwyl cael eu gweld dim ond yn gorfod mynd i Ysbyty Treforys yn lle hynny.

Ar gyfartaledd, roedd pum claf y dydd yn mynychu’r UMA rhwng 9yp ac 11yp. Mae cau dros dro am 9yp yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy, gyda’r effaith leiaf ar gleifion.

Gobeithiwn y byddwch yn deall y rhesymau dros y newid. Byddwch yn sicr ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddatrys y sefyllfa cyn gynted â phosibl.

Sylwch fod yr UMA ar gyfer mân anafiadau yn unig ac ni all drin salwch difrifol neu anafiadau difrifol. Ni allaf ddelio â chleifion â salwch, trawiad ar y galon a amheuir, poenau yn y frest neu strôc.

Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gellir ac na ellir ei drin yn yr Uned Mân Anafiadau.

 

 

Menyw ar y ffôn yn dderbynfa yn gwenu ar y camera gyda dwy fenyw yn y cefndir

Prif switsfwrdd: 01639 862000

I gael y canllawiau diweddaraf ar ein hamseroedd ymweld a’n rheoliadau, ewch i’r dudalen hon.

Rhifau Cyswllt Ysbyty Castell Nedd Port Talbot

 • Uned Ddydd Afan Nedd - 01639 862603 neu 862604
 • Awdioleg - 01639 862667
 • Canolfan Geni a Ward Esgor - 01639 862103 neu 862117 ( Mae'r ganolfan eni ar gau ar hyn o bryd. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon i'r dudalen we ar famolaeth. )
 • Clinig B1 - 01639 862164
 • Colposgopi - 01639 862115
 • Uned Llawdriniaeth Ddydd - 01639 862186
 • Uned Dermatoleg - 01639 862660
 • Clinig Torri Esgyrn - 01639 507331
 • Uned Mân Anafiadau - 01639 862160
 • Uned Niwro-adsefydlu - 01639 862403
 • Adran Cleifion Allanol - 01639 862705 neu 862106 neu 862237
 • Adran Cleifion Allanol 2 - 01639 862000 est 49052 neu est 49054
 • Adran Ffisiotherapi - 01639 862043
 • Radioleg - 01639 862133
 • Uned Rhiwmatoleg - 01639 862000 est 48974
 • Sefydliad Ffrwythlondeb Cymru - 01639 862698
 • Ward A - 01639 862173
 • Ward B - 01639 862042 neu 862588
 • Ward C - 01639 862547 neu 862071
 • Ward D - 01639 862633 neu 862199
 • Ward E - 01639 862652 neu 862654
 • Ward F - 01639 862556
 • Ward G - 01639 862520 neu 862521
 • Y Rhosyn (Gofal lliniarol) - 01639 862586

Sylwch: O 1 Mawrth 2021 mae ysmygu ar dir ysbytai yn erbyn y gyfraith

Llun o bobl o flaen ysbyty i hybu beidio ysmygu ar tir ysbyty

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.