Neidio i'r prif gynnwy

Heintiau llwybr wrinol

Atal a Rheoli Haint y Llwybr Troethol (UTI)

 

Atal

 • Strategaeth syml i atal haint yw cynyddu eich cymeriant hylif (anelwch at 2.5 i 3 litr)
 • Gwagiwch eich pledren ar ôl cyfathrach rywiol.
 • Defnyddiwch ddulliau atal cenhedlu amgen. Ceisiwch osgoi diaffram neu gondomau os yn bosibl.
 • Sychwch o'r blaen i'r cefn wrth ddefnyddio'r toiled.
 • Ceisiwch osgoi defnyddio cynhyrchion bath cosmetig neu douches hylendid benywaidd.
 • Efallai y bydd merched nad ydynt yn feichiog am roi cynnig ar dabledi manose-D. (Heb ei ragnodi, ar gael o siopau bwyd iechyd - tabledi dos nodweddiadol 500mg)
 • Efallai y bydd merched nad ydynt yn feichiog am roi cynnig ar gynhyrchion llugaeron (pris tystiolaeth yn ansicr). Dylid osgoi llugaeron os ydych ar warfarin.
 • Mae rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu po fwyaf alcalïaidd (PH uwch) yw eich wrin, efallai y bydd yn lleihau’r tebygolrwydd y bydd bacteria’n lluosi (Sheilds-Cutler et al, 2015). Efallai y bydd menywod nad ydynt yn feichiog am roi cynnig ar dabledi magnesiwm sitrad 300mg (ar gael o siopau bwyd iach) i wneud eich wrin yn fwy alcalïaidd. Gellir defnyddio citrad potasiwm (ar gael o fferyllfa) a sodiwm bicarbonad (1/2 llwy de mewn 100ml o ddŵr 3 gwaith y dydd) hefyd i wneud eich wrin yn fwy alcalïaidd.
 • Os ydych chi'n fenyw, dros 45 oed a'r menopos, gall hufen estrogen y fagina dos isel eich amddiffyn rhag haint - gofynnwch i'ch meddyg teulu am hyn.
 • Gellir defnyddio Lady Balance (tabledi prebiotig wain) i gynnal y bacteria da yn y fagina. Mae ymchwil yn dangos bod rhyng-gysylltiad rhwng y bledren a microbiom y fagina (cymuned o ficro-organebau) - gofynnwch i'ch Gynaecolegydd am hyn.
 • Gallai probiotegau a/neu Kefir (iogwrt/diod diwylliedig) fod yn fuddiol hefyd.

Gwiriwch gyda'ch meddyg teulu cyn cymryd unrhyw un o'r atchwanegiadau a grybwyllir uchod

 

Rheolaeth

 • Pan fyddwch yn meddwl bod gennych haint wrin dylech yn gyntaf gasglu sampl canol ffrwd gan ddefnyddio'r botel coch (gallwch gael hwn gan eich gweithiwr iechyd proffesiynol yn Swît 17 neu'ch meddyg teulu). Glanhewch yr ardal cenhedlol yn ofalus gyda dŵr a golchwch eich dwylo cyn casglu'r sampl. Ar ôl ei gasglu, newidiwch y caead coch ar unwaith a storiwch y sampl yn yr oergell nes i chi fynd ag ef i'ch meddygfa. Sicrhewch eich bod wedi labelu'r botel sampl yn gywir.
 • Wrth aros am y canlyniadau, dechreuwch y gwrthfiotigau yr oedd eich haint diwethaf yn sensitif iddynt. Cwblhewch y cwrs llawn nes bydd eich meddyg yn dweud wrthych am roi'r gorau iddi.
 • Ar ôl 3-4 diwrnod ffoniwch eich meddyg teulu i gael canlyniadau eich meithriniad wrin. Bydd y Meddyg Teulu yn eich cynghori a ydych yn cael y driniaeth wrthfiotig gywir. Efallai y bydd angen iddynt ysgrifennu presgripsiwn newydd i chi, yn dibynnu ar yr hyn y mae eich canlyniadau wedi'i ddangos.
 • Gofynnwch i'ch meddyg teulu am bresgripsiwn gwrthfiotig fel y gallwch 'hunan-gychwyn' y gwrthfiotigau ar arwyddion a symptomau cyntaf haint wrin yn y dyfodol.
 • Gofynnwch i'ch meddyg teulu am feddyginiaeth poen os oes angen.
 • Mae rhai merched yn gweld bod defnyddio pecyn iâ (wedi'i lapio mewn tywel llaith) wedi'i osod oddi tano yn gallu helpu gyda symptomau llosgi UTI.
 • Os na fydd eich symptomau'n gwella, ewch yn ôl i weld eich meddyg teulu.

 

Rhifau Cyswllt ar gyfer Cyngor:

Gwasanaeth Ymataliaeth Swît 17 Ysbyty Singleton

01792 285384/285458

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.