Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 18 Awst 2021

Ers ein cylchlythyr diwethaf, rydym wedi cymryd sawl cam ymlaen wrth ddarparu brechiadau Covid-19 i rai dan 18 oed.

Yr wythnos hon rydym yn dechrau brechu pobl ifanc 12 i 15 oed sy'n cael eu hystyried yn glinigol hynod fregus - mae mwy o wybodaeth am hyn isod.

Yn ogystal ag apwyntiadau wedi'u harchebu ar gyfer pobl ifanc 16 a 17 oed, rydym wedi agor ein sesiynau galw heibio Canolfan Brechu Torfol i'r grŵp oedran hwn.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth am frechiadau Covid ar gyfer pobl ifanc 16 a 17 oed.

Ac, oherwydd cyflenwad cynyddol, mae ein sesiynau galw heibio Canolfan Brechu Torfol bellach ar agor i bob oedolyn dros 16 oed sydd angen dos cyntaf neu ail. Rydym wedi cynnwys y manylion llawn yn y cylchlythyr hwn.

 

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 7.50pm Ddydd Mawrth, Awst 17eg. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1 af : 281,668

2ail ddos: 256,795

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf ac ail): 123,531

Cyfanswm hyd yn hyn (1 af ac 2ail ddos): 538,463

 

Y newyddion diweddaraf

Brechiadau Covid-19 ar gyfer pobl ifanc 12-15 oed sy'n hynod fregus yn glinigol

Yr wythnos hon rydym wedi dechrau cynnig apwyntiadau brechu Covid-19 i bobl ifanc 12-15 oed sy'n cael eu hystyried yn glinigol hynod fregus.

Rydym yn cysylltu â rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr yn uniongyrchol i archebu pawb i mewn.

Er mwyn sicrhau bod pawb yn y grŵp hwn sy'n dod i Ganolfan Brechu Torfol yn teimlo'n ddiogel ac yn gyffyrddus yn ystod eu hymweliad, mae'r apwyntiadau hyn yn cael eu bwcio fel rhan o sesiynau arbennig gyda niferoedd cyfyngedig o bobl yn mynychu ar yr un pryd.

 

Sesiynau galw i mewn dos cyntaf bellach ar agor i bob 16+

Mae ein sesiynau galw heibio dos cyntaf bellach ar agor i bawb dros 16 oed yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Yn flaenorol, roedd y sesiynau hyn wedi'u cyfyngu i'r rhai rhwng 18 a 39 oed a ddylai gael brechlyn Pfizer. Ond oherwydd cynnydd yn y cyflenwad, mae'r bwrdd iechyd bellach yn gallu cynnig dos cyntaf o'r brechlyn Pfizer i bawb sy'n ymweld â sesiwn galw heibio Canolfan Brechu Torfol, cyhyd â'u bod dros 16 oed.

Bydd sesiynau galw heibio dos cyntaf yn cael eu cynnal yn Ysbyty Maes y Bae a'r Orendy, Canolfannau Brechu Torfol Parc Margam ar y dyddiadau a'r amseroedd canlynol yr wythnos hon:

Ysbyty Maes y Bae -

 • Dydd Iau, Awst 19eg - Amser: 4pm - 7.30pm
 • Dydd Sadwrn, Awst 21ain - Amser: 9am - 7.00pm
 • Dydd Sul, Awst 22ain - Amser: 10am - 6.00pm

Yr Orendy, Parc Margam -

 • Dydd Iau, Awst 19eg - Amser: 9am - 7.45pm
 • Dydd Gwener, Awst 20fed - Amser: 9am - 7.45pm
 • Dydd Sadwrn, Awst 21ain - Amser: 9am - 7.45pm

Ddim yn siŵr a ydych chi'n gymwys i ddod i sesiwn galw heibio? Darllenwch hwn:

 • Nid oes rhaid i chi fod wedi'ch cofrestru gyda meddyg teulu i gael eich brechu - ond rydym yn argymell cofrestru gydag un heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod ar ôl y brechiad. Nid oes angen cyfeiriad sefydlog nac adnabod arnoch i gofrestru.
 • Nid oes ots a oes gennych statws mewnfudo ansicr. Mae gennych hawl i gael y brechiad AM DDIM. Yma yng Nghymru, nid ydym yn rhannu unrhyw ddata iechyd gyda'r Swyddfa Gartref.
 • Dim ID? Dim pryderon. Er bod yn well gennym adnabod a phrawf cyfeiriad, rydym yn sylweddoli efallai nad oes gan y rhai yn ein cymunedau digartref neu ymfudol nhw. Ni ddylai hyn fod yn rhwystr i chi gael eich brechu.

Nid oes angen apwyntiadau i fynychu unrhyw un o sesiynau galw heibio BIPBae Abertawe, gall pobl droi i fyny ar un o'r dyddiadau a hysbysebir.

Nid oes angen mynd i'r Ganolfan Brechu Torfol sydd agosaf at adref chwaith - gall pobl fynd i'r un sydd fwyaf cyfleus iddyn nhw. Petai nhw ar y ffordd adref o'r gwaith, wrth grwydro, neu cyn dal i fyny gyda ffrindiau a theulu.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael yr holl sesiynau brechu galw heibio dos cyntaf o'r wythnos hon ymlaen. Ychwanegir dyddiadau newydd at y calendr hwn wrth iddynt gael eu cadarnhau.

 

Sesiynau galw heibio ail ddos ar gael nawr

Yn ogystal â'n sesiynau galw heibio dos cyntaf, rydym hefyd yn cynnal sesiynau agored i unrhyw un sydd angen ail ddos o'r brechlyn Pfizer.

Mae'r sesiynau hyn hefyd yn cael eu cynnal yn ein Canolfannau Brechu Torfol.

Sylwch, os ydych chi'n bwriadu dod draw, mae'n rhaid bod o leiaf wyth wythnos wedi mynd heibio ers i chi gael eich dos cyntaf. Ni fyddwn yn gallu eich brechu os yw wedi bod yn llai nag wyth wythnos ers i chi gael eich dos cyntaf.

Bydd sesiynau galw heibio ail ddos yn cael eu cynnal yn Ysbyty Maes y Bae a'r Orendy, Canolfannau Brechu Torfol Parc Margam ar y dyddiadau a'r amseroedd canlynol yr wythnos hon:

Ysbyty Maes y Bae -

 • Dydd Sadwrn, Awst 21ain - Amser: 9am - 7.00pm
 • Dydd Sul, Awst 22ain - Amser: 10am - 6.00pm

Yr Orendy, Parc Margam -

 • Dydd Iau, Awst 19eg - Amser: 9am - 7.45pm
 • Dydd Gwener, Awst 20fed - Amser: 9am - 7.45pm
 • Dydd Sadwrn, Awst 21ain - Amser: 9am - 7.45pm

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael yr holl sesiynau brechu galw heibio ail ddos o'r wythnos hon ymlaen. Ychwanegir dyddiadau newydd at y calendr hwn wrth iddynt gael eu cadarnhau.

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.