Neidio i'r prif gynnwy

Sesiynau galw heibio brechlyn Pfizer Covid-19 ar gyfer oedolion 16+

DIWEDDARIAD 16/11/21

Ar hyn o bryd nid ydym yn gallu cynnig sesiynau galw heibio.

 

Diweddarwyd  29/09/2021

Canllawiau cyffredinol

  • Dim ond os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn y byddwch chi'n mynychu sesiwn galw heibio dos gyntaf.
  • Dewch â llun adnabod fel pasbort neu drwydded yrru os oes gennych chi ef. Neu brawf enw a chyfeiriad fel cyfriflen banc neu fil cyfleustodau.
  • Os ydych chi'n rhan o'n cymunedau digartref neu fudol ac nad oes gennych adnabod na phrawf cyfeiriad, peidiwch â phoeni. Byddwn yn dal i'ch brechu ac yn rhoi mesurau ar waith i chi gael eich ail ddos.
  • MAE preswylwyr dros dro gan gynnwys gweithwyr dros dro, myfyrwyr a'r rhai sy'n aros yn yr ardal i ofalu am rywun annwyl yn gallu mynychu ein sesiynau galw heibio. Ond bydd angen i chi gofrestru gyda meddyg teulu yn ardal Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe cyn pen 14 diwrnod gan y byddai angen i ni eu hysbysu o'ch dos cyntaf a dyna sut y bydd eich apwyntiad ail ddos yn cael ei gynhyrchu.
  • Os ydych chi'n byw o fewn ffin sir Abertawe neu Castell-nedd Port Talbot ond wedi'ch cofrestru gyda meddyg teulu o dan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys NEU Fwrdd Iechyd Hywel Dda rydych chi'n gallu cyrchu ein sesiynau galw heibio - dewch â phrawf o gyfeiriad.
  • Cadwch at ganllawiau pellhau cymdeithasol yn y lleoliad.

Ewch i'r dudalen hon i gael yr atebion i gwestiynau brechu a ofynnir yn aml.


Ewch i'r dudalen hon i gael cyfarwyddiadau i MVC y Bae a gwybodaeth am y gwasanaeth bws am ddim.

Yr Immbulance (uned frechu symudol UHB Bae Abertawe):

Ar hyn o bryd rydym yn aros am gadarnhad o ble y bydd yr Immbulance yn teithio nesaf. Cyn gynted ag y bydd y dyddiadau a'r lleoliadau hyn ar gael, fe'u hychwanegir at yr adran hon.

Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth am yr Immbulance.

Pfizer CYNTAF CYNTAF galw heibio ar gyfer oed 16+:

Ar hyn o bryd rydym yn aros am gadarnhad pryd y bydd y sesiynau galw heibio nesaf yn cael eu cynnal. Cyn gynted ag y bydd y dyddiadau hyn ar gael, fe'u hychwanegir at yr adran hon.

Ddim eisiau aros am y sesiwn galw heibio dos cyntaf nesaf? Gallwch archebu eich brechiad Covid-19 trwy ffonio 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9 am-5pm, dydd Llun - dydd Sadwrn. Neu gallwch anfon e-bost at y tîm archebu ar sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Pfizer AIL DOSE galw heibio ar gyfer oed 18+:

Ar hyn o bryd rydym yn aros am gadarnhad pryd y bydd y sesiynau galw heibio nesaf yn cael eu cynnal. Cyn gynted ag y bydd y dyddiadau hyn ar gael, fe'u hychwanegir at yr adran hon.

Ddim eisiau aros am yr ail sesiwn galw heibio dos nesaf? Gallwch archebu eich brechiad Covid-19 trwy ffonio 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9 am-5pm, dydd Llun - dydd Sadwrn. Neu gallwch anfon e-bost at y tîm archebu ar sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

DIM OND mynychu sesiwn galw heibio ail ddos os ydych chi dros 18 oed , mae wyth wythnos wedi bod ers i chi gael eich dos cyntaf o frechlyn Pfizer Covid-19.

Sylwch, ar yr adeg hon, dim ond un dos o frechlyn COVID-19 sydd bellach yn gymwys i dderbyn pobl ifanc 16 a 17 oed o dan ganllawiau JCVI, ac ail ddos yn ddiweddarach. Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth.

Hoffem sicrhau eich bod yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch pan fyddwch yn mynychu ar gyfer eich brechiad. Os oes gennych unrhyw anghenion ychwanegol, er enghraifft:

  • anabledd,
  • pryder,
  • iaith, neu
  • gofynion cyfathrebu

 

Neu os hoffech siarad â rhywun am y brechiad ac unrhyw bryderon neu amheuaeth a allai fod gennych, rhowch wybod i ni trwy:

E-bost: SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk

Ffôn: 01639 862323

Amseroedd Gweithredu: Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9.00 - 18.00

Byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu chi ar ddiwrnod eich apwyntiad i leihau unrhyw lefelau o bryder sydd gennych chi ynglŷn â mynychu.