Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 10fed o Fehefin 2021

Erbyn dechrau'r wythnos nesaf bydd pob un o bob 18 oed yng Nghymru wedi cael cynnig eu brechiad Covid cyntaf. Bydd y garreg filltir hon yn cael ei tharo chwe wythnos ryfeddol cyn y targed gwreiddiol, sef diwedd mis Gorffennaf.

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd ei bod yn disgwyl sicrhau dos cyntaf o 75% ar draws yr holl grwpiau blaenoriaeth ac oedran fis yn gynt na'r disgwyl.

Daw hyn â'r hyn a elwir yn gam dau o'r rhaglen frechu i ben.

Bydd cam tri yn gweld ffocws mawr ar egwyddor 'neb ar ôl' y rhaglen frechu. Er bod y cyfraddau derbyn cyffredinol yn uchel, mae yna rai sy'n dal heb eu brechu.

Yma ym Mae Abertawe, mewn byrddau iechyd arall ledled Cymru ac ar lefel genedlaethol mae llawer o waith yn cael ei wneud i ddeall pam mae hyn ac i fynd i'r afael ag anghenion y rhai nad ydynt wedi cael eu dos cyntaf, p'un ai trwy fynediad cynyddol i wybodaeth neu ddulliau mwy hyblyg ac wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer cynnig y brechiad i wahanol gymunedau a grwpiau, megis defnyddio'r uned frechu symudol Immbulance a sesiynau galw heibio.

Byddwn hefyd yn parhau gyda'n hail ddosau a dylai pob oedolyn fod wedi ei dderbyn erbyn diwedd mis Medi.

Bydd un dos atgyfnerthu hefyd i rai pobl ddod yr hydref ac o bosibl brechu arferol plant rhwng 12 a 18 oed.

Yn yr un modd â byrddau iechyd arall rydym wedi dechrau cynllunio ar gyfer hyn, ond mae'r penderfyniad terfynol ar bwy fydd yn cael brechlyn ac ym mha drefn yn gorwedd ar lefel y DU gyda'r Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI).

Disgwyliwn glywed mwy yn fuan a byddwn yn rhannu ein cynlluniau cyflwyno gyda chi cyn gynted ag y gallwn.

Felly fel y gallwch weld, mae digon i'w wneud o hyd a byddwn yn eich diweddaru chi bob cam o'r ffordd.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 11.30am Ddydd Iau, Mehefin 10 fed . Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1 af : 265,448

2ail ddos: 160,842

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf ac ail): 113,400

Cyfanswm hyd yn hyn (1 af ac 2ail ddos): 426,290

 

Y newyddion diweddaraf

Sesiynau galw heibio y penwythnos hwn Mae sesiynau brechlyn Covid Galw Heibio yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Brechu Torfol Ysbyty Maes y Bae y penwythnos hwn:

 • Dydd Sadwrn, Mehefin 12 fed rhwng 1pm a 7.30pm
 • Dydd Sul, Mehefin 13 eg rhwng 2pm a 7.30pm.

Mae'r sesiynau hyn ar gyfer pobl ifanc 18-39 oed sesiwn i bobl sydd heb cael dos cyntaf - byddwn ni'n rhoi Pfizer ar y dyddiau hyn.

Nid yw'r sesiynau hyn ar gyfer ail ddosau.

Cofiwch ddod â llun adnabod fel pasbort neu drwydded yrru os oes gennych un NEU rywbeth sy'n profi'ch oedran ac, os yn bosibl, eich cyfeiriad.

Nid oes angen i chi fod wedi'ch cofrestru gyda meddyg / meddyg teulu lleol. Mae'r sesiynau hyn yn agored i bawb, gan gynnwys preswylwyr dros dro fel myfyrwyr, gweithwyr dros dro, y rhai sy'n aros gyda pherthnasau, ffoaduriaid a'r rhai ar eu taith lloches. (Ond nid ydych chi'n byw dros dro at ddiben y sesiynau brechu galw heibio hyn os ydych chi'n wyliwr.)

Dyma ychydig o bethau arall mae rhaid i chi eu gwybod am y sesiynau:

 • Os ydych chi'n dal yn ansicr ynghylch cael y brechiad, bydd ein tîm ar gael yn y sesiynau hyn i drafod eich pryderon. Nid oes unrhyw ddyfarniad na rhwymedigaeth os gofynnwch am gyngor. Ond os penderfynwch gael eich brechu byddwn naill ai'n eich ffitio i mewn ar y diwrnod neu'n trefnu apwyntiad ar ddyddiad ac amser sy'n gyfleus i chi.
 • Mae'n mynd i fod yn gynnes ac yn heulog y penwythnos hwn felly os ydych chi'n dod i un o'n sesiynau, gwisgwch ddillad cŵl / llac a dewch â diod oer. Gadewch blant ac anifeiliaid anwes gartref.
 • Os yw'r galw am frechiadau yn uchel, gall diogelwch ofyn i chi aros yn eich car ger mynedfa'r safle nes bod lleoedd ar gael yn y ganolfan frechu. Fodd bynnag, bydd gennych hefyd yr opsiwn i drefnu apwyntiad brechu am ddiwrnod ac amser arall sy'n gyfleus i chi.
 • Peidiwch â dod â charafanau neu ôl-gerbydau teithiol i'r safle.
 • Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth am y sesiynau brechu galw heibio y penwythnos hwn.

Beth am y rhai 40 oed a hŷn sydd heb gael eu dos cyntaf? Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan a chofrestrwch i'n rhestr wrth gefn cyn gynted â phosibl.

Gallwch hefyd gysylltu â'n tîm archebu yn uniongyrchol ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am a 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn neu e-bostio: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Ail ddos Mae'r rhain yn cael eu rhoi tua 12 wythnos ar ôl y dos cyntaf, pa bynnag frand o'r brechlyn rydych chi wedi'i gael. Anfonir apwyntiad ail ddos i chi yn awtomatig. Dylai pob oedolyn fod wedi ei dderbyn erbyn diwedd mis Medi.

Gydag ymddangosiad newydd o bryderon fel yr amrywiad Delta, a welwyd gyntaf yn India, mae'n hynod bwysig bod gan bawb ddau ddos o'r brechlyn i sicrhau eu bod yn cael yr amddiffyniad mwyaf posibl.

Pwnc poeth Rydyn ni'n gwybod mae llawer ohonoch yn parhau i fod cwestiynau am ddiogelwch brechlynnau Covid. Felly heddiw rydyn ni'n mynd i'r afael â dau o'r cwestiynau mwyaf cyffredin, gan roi atebion ar ffurf pwynt bwled syml a rhoi dolenni i ffynonellau credadwy o wybodaeth bellach.

Cwestiwn 1: Mae'r brechlynnau Covid yn dal i fod mewn treialon clinigol am ddwy i dair blynedd arall felly sut allan nhw fod yn ddiogel?

 • Mae hyn yn anwir gan ei fod yn cymysgu dyddiadau cwblhau amcangyfrifedig yr astudiaeth â dyddiadau gorffen treialon clinigol. Mae rhai swyddi ar y rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio'r dyddiadau gorffen astudio hyn (2023 ar gyfer Pfizer) ond yn methu â rhoi'r cyd-destun cywir.
 • Mae'n arfer safonol i fonitro diogelwch brechlyn (yr astudiaethau parhaus) barhau ar ôl cymeradwyo brechlyn a dyma beth sy'n digwydd.
 • Cwblhaodd pob brechlyn dreialon clinigol a barnwyd eu bod yn ddiogel cyn eu cyflwyno i'r cyhoedd. Cafodd canfyddiadau treialon cam III eu hadolygu gan gymheiriaid a'u cyhoeddi mewn cyfnodolion meddygol.
 • Mae rhai pobl yn credu bod y brechlynnau wedi'u cyflwyno'n rhy gyflym oherwydd bod grisiau wedi'u hepgor, ond nid oedd hyn yn wir. Gwnaeth y Llywodraeth yn siŵr bod yr holl arian yn ei le, cyflymodd y rheolydd gwblhau gwaith papur a llwyddodd y cwmnïau cyffuriau i gynnal rhai rhannau o'r treialon hyn ochr yn ochr â'i gilydd, a arbedodd amser.
 • Ewch i'r dudalen hon ar y wefan sy'n cael ei rhedeg gan yr elusen gwirio ffeithiau Full Fact i gael gwybodaeth fanylach. (Mae flin gennym yn Saesneg yn unig mae hwn)

Cwestiwn 2: A all y brechlynnau Covid effeithio ar ffrwythlondeb merch?

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.