Neidio i'r prif gynnwy

Brechiadau ysgol

Rhagymadrodd

Mae'r Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion yn ymweld ag ysgolion i roi brechlynnau arferol a'r brechlyn ffliw tymhorol fel rhan o'u gwaith hybu iechyd. Mae'r brechiadau hyn yn hynod effeithiol, yn ddiogel ac yn rhad ac am ddim.

Er mwyn darparu'r amddiffyniad mwyaf posibl, mae'n bwysig bod plant a phobl ifanc yn cael eu brechiadau mewn pryd ac yn cwblhau'r cwrs pan fydd angen mwy nag un dos.

Bydd rhieni a gofalwyr yn cael ffurflenni caniatâd cyn i blentyn gael ei frechu. Gwnewch yn siŵr bod y rhain yn cael eu cwblhau a'u dychwelyd i'r ysgol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am frechiadau ysgol neu os ydych wedi colli eich ffurflen ganiatâd, ffoniwch y Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion ar 01639 862801.

Newydd i Gymru? Os ydych chi a’ch plentyn/plant wedi symud i Gymru o wlad arall, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn/plant yn cael eu brechu yn unol ag amserlen Cymru. Gall amseriadau imiwneiddiadau plentyndod amrywio rhwng gwledydd ac efallai y bydd angen dos ychwanegol o frechiadau penodol ar eich plentyn/plant i’w cadw’n unol â’n hamserlen a sicrhau eu bod yn cael yr amddiffyniad mwyaf posibl. Gwiriwch gyda'r Gwasanaeth Nyrsio Ysgol ar 01639 862801 neu'r Meddyg Teulu.

Gwybodaeth ar gyfer pobl sy'n cyrraedd o Wcráin Ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael taflenni brechu a gwybodaeth i'r rhai sy'n cyrraedd o'r Wcráin.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i weld yr amserlen frechu arferol lawn ar gyfer Cymru. Mae ganddo hefyd restr AY o frechiadau a gwybodaeth am bob un.

 

Plant sy'n cael eu haddysgu gartref

Gall plant sy'n cael eu haddysgu gartref gael yr imiwneiddiadau y byddent wedi'u cael yn yr ysgol gan eu meddygfa.

 

Pa frechiadau a roddir yn yr ysgol?

Ffliw

Mae pob plentyn ysgol yng Nghymru, hyd at a chan gynnwys blwyddyn 11, yn gymwys i gael y brechlyn chwistrell trwyn ffliw yn yr hydref/gaeaf.

Efallai y bydd nifer fach o blant â chyflyrau neu amgylchiadau iechyd penodol yn cael cynnig brechlyn chwistrelladwy gan eu meddyg teulu fel dewis arall.

Gelwir y brechlyn chwistrell trwyn yn frechlyn ffliw gwanedig byw neu LAIV (live attenuated influenza vaccine) ac fe'i gelwir yn enw brand Fluenz Tetra.

Fe'i rhoddir fel chwistrell gyflym i fyny pob ffroen.

Mae'n cael ei argymell gan y dangoswyd ei fod yn fwy effeithiol mewn plant o'i gymharu â'r brechlynnau ffliw anweithredol chwistrelladwy.

Mae'n darparu amddiffyniad cyffredinol da yn erbyn y ffliw a disgwylir iddo ddarparu rhywfaint o amddiffyniad croes yn erbyn straeniau nad ydynt yn cyfateb.

Mae'r brechlyn yn cynnwys fersiynau gwan (wedi'u gwanhau) o firws y ffliw i greu ymateb imiwn, ond ni all roi'r ffliw i'ch plentyn.

Bydd disgyblion yn dod â ffurflenni caniatâd adref y mae'n rhaid eu harwyddo a'u dychwelyd i'r ysgol.

 

Blynyddoedd 8 a 9 (12-14 oed)

Rhoddir dau ddos o'r brechlyn HPV gyda bwlch rhwng merched a bechgyn. Mae'r brechlyn hwn yn amddiffyn rhag canser ceg y groth a rhai mathau eraill o ganser, fel canserau'r pen a'r gwddf.

Dilynwch y ddolen hon i ddogfen Word gyda dyddiadau rhaglen ysgol HPV ar gyfer 2024.

 

Blwyddyn 9 (13 a 14 oed)

Rhoddir y brechlyn tetanws, difftheria a polio, a elwir yn atgyfnerthydd tri-yn-un yn yr arddegau, a'r brechlyn yn erbyn grwpiau meningococol A, C, W ac Y (MenACWY), a all achosi llid yr ymennydd a septisemia (gwenwyn gwaed).

 

Dechrau yn y brifysgol?

Dylid rhoi’r brechlyn MenACWY hefyd i bob unigolyn o dan 25 oed sy’n bwriadu mynychu’r brifysgol am y tro cyntaf neu’r rhai sydd yn eu blwyddyn academaidd gyntaf yn y brifysgol os nad ydynt eisoes wedi cael y brechlyn.

Yn ddelfrydol, dylid rhoi'r brechlyn o leiaf bythefnos cyn dechrau yn y brifysgol.

Mae achosion o lid yr ymennydd a septisemia (gwenwyn gwaed) a achosir gan facteria Meningococol W yn cynyddu, oherwydd straen arbennig o farwol.

Mae pobl ifanc yn eu harddegau hŷn a myfyrwyr prifysgol tro cyntaf mewn risg uchel o haint oherwydd eu bod yn tueddu i fyw mewn cysylltiad agos mewn llety a rennir, fel neuaddau preswyl prifysgolion

 

Wedi methu brechiadau

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Nyrsio Ysgol ar 01639 862801 neu'ch meddygfa os ydych chi'n meddwl bod eich plentyn wedi methu brechiad arferol.

 

 

  

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.