Neidio i'r prif gynnwy

Deintyddiaeth Adferol

Amdanom ni

Mae deintyddiaeth adferol yn astudio, archwilio a thrin afiechydon ceudod y geg, y dannedd a'u strwythurau ategol.

Mae'n cynnwys diddordebau deintyddol endodonteg, cyfnodolion a prosthodonteg (gan gynnwys mewnblanoleg), ac mae ei sylfaen yn seiliedig ar sut mae'r rhain yn rhyngweithio wrth reoli achosion sydd angen gofal amlochrog.

Mae'r adran ddeintyddiaeth adferol yn rhan o'r Uned Enol-wynebol ac oherwydd ei phrif rôl yw darparu cefnogaeth a thriniaeth i gleifion y mae angen iechyd deintyddol a geneuol ar eu cyfer yn yr ysbyty. Mae Grwpiau Priotity Cleifion o'r fath yn cynnwys y grwpiau canlynol:

1. Cleifion oncoleg: e.e. echdoriadau canser mewnwythiennol sy'n gofyn am adsefydlu prosthetig, obturators a rheoli ôl-radiotherapi.

2. Diffygion datblygiadol: ee gwefus a thaflod hollt, hypodontia, achosion orthognathig a / neu orthodontig ar y cyd ac achosion amelogenesis a dentinogenesis imperfecta.

3. Trawma: ee fel y gwelir mewn cleifion yn dilyn damweiniau ac ymosodiadau traffig ffordd.

4. Mewn perygl difrifol feddygol. ee ar gyfer y rhannau hynny o'r driniaeth lle mae eu hanes meddygol yn ymyrryd â'u hanghenion deintyddol adferol. ee cleifion ag anhwylderau gwaedu, systemau imiwnedd dan fygythiad a thrawsblannu ôl-organ.

5. Achosion adferol cymhleth.

Gwybodaeth atgyfeirio i ymarferwyr

Isod mae canllawiau ar atgyfeirio i'r adran deintyddiaeth adferol ac adsefydlu trwy'r geg a hefyd y meini prawf derbyn ar gyfer cleifion yn yr adran.

Nid yw'n rhestr gynhwysfawr ond mae'n nodi'r hyn y gallwch chi ddisgwyl i'r adran ei gynnig o ran cynllunio triniaeth a thriniaeth. Mae hefyd yn egluro'r hyn yr ydym yn disgwyl ichi fod wedi'i ddarparu i'ch cleifion a'r wybodaeth sydd ei hangen arnom er mwyn derbyn eich atgyfeiriad.

Nid ydym yn cynnig gofal parhaus cynhwysfawr i gleifion. Bydd pob claf yn parhau i fod o dan ofal gweithredol eu hymarferydd atgyfeirio. Disgwyliwn i ymarferwyr atgyfeirio barhau i gynnig gofal i'r cleifion y maent yn eu cyfeirio ar y cyd â chyngor a chynlluniau triniaeth a ddarperir gan yr adran. Efallai y byddwn mewn cleifion dethol yn cynnig eitemau triniaeth arbenigol cyfyngedig. Fodd bynnag, cyfrifoldeb yr ymarferydd atgyfeirio yw iechyd deintyddol cyffredinol y cleifion hyd yn oed os yw'r claf yn derbyn triniaeth yn yr adran. Ar ôl cwblhau'r driniaeth, bydd y claf, yn y mwyafrif o achosion, yn cael ei ryddhau.

Disgwyliwn i bob atgyfeiriad fod ar proforma e-atgyfeirio FDS ar-lein.

Bydd y mwyafrif o atgyfeiriadau ar restr gyfun ac yn cael eu gweld gan un o'r tri ymgynghorydd yn yr adran gan fod hyn yn sicrhau'r broses benodi fwyaf effeithlon ac amserol. . Fodd bynnag, pan ofynnir am ymgynghorydd penodol, byddwn yn ceisio paru'r claf â'r ymgynghorydd lle bynnag y bo modd.

Gellir gweld y meini prawf derbyn ar gyfer atgyfeirio ymarferwyr yma.