Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n atglafychu?

Os oes gennych symptomau newydd o sglerosis ymledol neu'n teimlo eich bod yn atglewychu, ffoniwch ni ar y llinell gymorth (01792 703234) a gadewch neges. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Mae'n bwysig dweud wrthym a oes gennych symptomau coronafeirws neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sy'n sâl.