Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Diweddariad ymweld 25 Medi 2020

Mae newidiadau i drefniadau ymweld yn ysbytai Bae Abertawe yn cael eu gwneud mewn ymateb i achosion cynyddol o Covid-19 a gadarnhawyd yn Abertawe a'r mesurau cloi lleol sydd ar ddod.

Diogelwch cleifion a staff yw ein prif flaenoriaeth, sy'n golygu y byddwn yn cyfyngu ar ymweld o ddydd Sadwrn, 26 Medi, cyn y cyfyngiadau cloi a gynlluniwyd ar gyfer dydd Sul 27ain.

Yn ogystal ag amddiffyn cleifion a staff, bydd lleihau nifer yr ymwelwyr ar ein safleoedd fel hyn hefyd yn helpu i atal y firws rhag lledaenu ymhellach yn fwy cyffredinol.

O'r 26ain Medi, hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, bydd ymweliadau'n gyfyngedig i:

  • Cleifion sy'n derbyn gofal diwedd oes
  • Cleifion sydd â phroblemau iechyd meddwl fel dementia, neu anabledd dysgu neu gyflwr fel awtistiaeth lle na fyddai cael ymwelydd yn achosi i'r claf fod mewn trallod
  • Un rhiant neu ofalwr i fynd gyda phlentyn yn yr ysbyty

Trefniadau mamolaeth

  • Gall menywod ddod gyda’u partneriaid ar gyfer y sgan beichiogrwydd cynnar (tua 12 wythnos) a sgan anghysondeb y ffetws (tua 20 wythnos).
  • Gall partner dod gyda menywod sy'n mynychu clinigau meddygaeth y ffetws (pan ddarganfuwyd problem gyda'r babi sy'n datblygu).
  • Rhaid i'r holl bartneriaid sy'n mynychu'r apwyntiadau fod o'r un cartref.
  • Bydd yr holl gysylltiadau cleifion allanol cynenedigol ysbyty eraill ar eu pen eu hunain.
  • Gall menywod ddod gydag un partner geni o ddechrau esgor gweithredol ac aros yn yr ysbyty tan ar ôl genedigaeth y babi.
  • Ar yr adeg hon nid oes unrhyw ymweliad ar y ward cynenedigol neu ôl-enedigol

Ond os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19 rhaid i chi BEIDIO ag ymweld ag unrhyw un o'n lleoliadau, hyd yn oed os yw'r claf rydych chi am ymweld yn dod o fewn un o'r categorïau hyn. Arhoswch gartref a threfnwch brawf.

Byddwn yn cefnogi ymweld rhithwir cymaint â phosibl, gan ddefnyddio ipads a thabledi, a hefyd ymweld â ffôn.

Bydd trefniadau'n cael eu hailgyflwyno ar gyfer gollwng a chasglu dillad cleifion a deunyddiau ymolchi lle bo hynny'n bosibl, a byddwn hefyd yn defnyddio eitemau sydd gennym mewn stoc yn dilyn ymateb hael i apêl gyhoeddus yn gynharach eleni.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi, ond gobeithiwn y bydd teuluoedd a ffrindiau'n deall bod hyn i gyd er mwyn cadw eu hanwyliaid yn ddiogel.

Bydd y trefniadau ymweld hyn yn cael eu hadolygu, a gobeithiwn fod mewn sefyllfa i ganiatáu mwy o ymweld yn y dyfodol pan fydd bygythiad y firws yn cilio. Gall pawb wneud eu rhan i sicrhau bod hyn yn digwydd cyn gynted â phosibl trwy ddilyn y rheolau - cadw pellter diogel, golchi dwylo'n rheolaidd / defnyddio rhwbiau alcohol a gwisgo gorchudd wyneb pan fo angen.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu:

Mewn ymateb i achosion Coronavirus yn codi yng Nghymru, rydym yn gwneud newidiadau i drefniadau ymweld ar gyfer cleifion mewnol yn ein gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.

Pwrpas y newidiadau hyn, ar unwaith, yw amddiffyn ein cleifion, y mwyafrif ohonynt yn agored i niwed oherwydd eu hoedran neu eu cyflyrau meddygol.

Bydd ymweld â'r awyr agored trwy apwyntiad (ac yn amodol ar argaeledd staff ac amodau tywydd) yn parhau.

Fodd bynnag, ni allwn drefnu ymweld dan do mwyach, oherwydd y risg uwch i gleifion.

Dywedodd Stephen Jones, Cyfarwyddwr Nyrsio Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu:

“Rydyn ni'n ymwybodol o'r cynnydd mewn heintiau Covid-19 mewn rhannau o Gymru sy'n arwain at gloeon lleol ac rydyn ni am weithredu'n gynnar i ddiogelu ein cleifion bregus gymaint â phosib.

“Ni fydd yn bosibl ymweld dan do mwyach, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol neu esgusodol lle bernir ei fod er budd gorau claf unigol.

“Byddwn yn parhau i gefnogi ymweld yn yr awyr agored lle bo hynny'n bosibl, a hefyd yn cefnogi dulliau digidol o ymweld â rhithwir - er enghraifft defnyddio ipads ac apiau - a hefyd annog galwadau ffôn.

“Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond gobeithio bod teuluoedd a ffrindiau yn deall y rhesymau pam mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu ein cleifion.”

Ymweld â'n wardiau?

Cofiwch fod ymweld â wardiau yn drefniant ymlaen llaw yn unig a dim ond mewn amgylchiadau eithriadol. Ni chaniateir ymweld â galw heibio.

Cliciwch yma i gael arweiniad ar bellhau corfforol (cymdeithasol) a beth i'w ddisgwyl pan ymwelwch.

Lluniaeth

Peidiwch â defnyddio ein ffreuturau ar hyn o bryd. Mae peiriannau gwerthu ar gael ar ein gwefannau os oes angen lluniaeth arnoch chi.

Sylwch fod BIPBA yn cefnogi safiad dim goddefgarwch ar gyfer unrhyw ymddygiad ymosodol tuag at staff oherwydd amrywiannau mewn canllawiau ymweld ar gyfer gwahanol grwpiau cleifion.