Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Diweddariad ymweld 24 Gorffennaf 2020

Mae’n bles gennym gyhoeddi ein bod yn awr yn medru symud ymlaen i gam nesaf o ddiweddaru ein polisi ymweld.

Tra nad yw ymweld yn dychwelyd eto i sut oedd hi cyn Covid-19, gallwn yn awr ei weithredu bron i bob un o’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru. Cliciwch yma i'w gweld.

Yr eithriad yw sganiau uwchsain cynenedigol, ble nad ydym eto yn medru gweithredu’r holl argymhellion. Er hynny mae’n bles gennym gyhoeddi ein bod mewn safle i ddechrau cyflwyno ymwelwyr sy’n dod gyda menywod ar gyfer eu sganiau.

Mae’r llinellau amser ar gyfer gweithrediad fel a ganlyn:

  • Yn dechrau o 27 Gorffennaf, bydd partneriaid/person arall wedi eu henwebu yn medru dod i mewn i gynorthwyo menywod sydd yn derbyn sganiau anomaledd cynlluniedig (sgan 20 wythnos)
  • Yn dechrau o 3 Awst, byddwn yn symud ymlaen â’n hymrwymiad i gynorthwyo partneriaid/person arall wedi eu henwebu yn medru dod i mewn i gynorthwyo menywod mewn sganiau dyddiadau cynlluniedig (sganiau 12 wythnos).

Er mwyn sicrhau diogelwch cleifion a’r staff, rydym wedi cymryd camau er mwyn lleihau unrhyw risg posibl i’r staff a’r menywod sy’n mynychu ar gyfer y weithdrefn hon drwy gyflwyno camau sgrinio Covid-19 ychwanegol.

Bydd menywod a’u partneriaid/person arall wedi’u henwebu yn gorfod ateb nifer o gwestiynau sgrinio cyn mynychu, a hefyd bydd gofyn iddynt gymryd camau glendid dwylo a phrawf tymheredd wrth iddynt fynychu ar gyfer eu hapwyntiad. Bydd Cyfarpar Diogelu Personol yn cael ei ddarparu i fenywod a’r ymwelydd cyn dod i mewn i’r ystafell sganio.

Hoffem gymryd y siawns hon i ddiolch i chi am eich dealltwriaeth tra ein bod yn cymryd camau i weithredu’r canllawiau, a hoffem gynghori efallai bydd y camau uchod yn newid, gan ddibynnu ar yr amgylchedd lleo.

Ymweld â’n wardiau?

Cofiwch fod ymweld â’r wardiau drwy drefniant o flaen llaw yn unig. Nid oes modd ymweld heb drefnu o flaen llaw.

Os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19 neu os ydych wedi bod mewn cyswllt agos gyda rhywun sydd wedi profi’n gadarnhaol ar gyfer Covid-19, neu’n anhwylus yn gyffredinol, yna ni fydd hawl i chi ymweld.

Rydym hefyd yn parhau i gefnogi ymweld rhithwir, drwy ddyfeisiau symudol megis tabledi a ffonau symudol.

Gweler tudalen we Llywodraeth Cymru yma i gael manylion llawn y canllawiau ymweld cyfredol, cyn i chi drefnu ymweld.

Yn ogystal, gwiriwch yma i weld manylion llawn y canllawiau ym ar dudalennau gwe ysbytai unigol , oherwydd efallai y bydd cyngor lleol ychwanegol i'w ddilyn.

Lluniaeth

Peidiwch â defnyddio ein ffreuturau ar hyn o bryd. Mae peiriannau gwerthu ar gael ar ein gwefannau os oes angen lluniaeth arnoch chi.

Sylwch fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cefnogi safiad dim goddefgarwch ar gyfer unrhyw ymddygiad ymosodol tuag at staff oherwydd amrywiannau mewn canllawiau ymweld ar gyfer grwpiau gwahanol o gleifion.