Angen gofal brys?

Village pharmacy Caerau pharmacist Alex Duckett
Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth ar sut i dderbyn gofal brys os ydych chi neu aelod o'r teulu yn sâl.
 • Am gyngor brys 24/7, ffoniwch 111
 • Ar gyfer Gwasanaeth Allan o Oriau Meddygon Teulu, ffoniwch 111
 • Ar gyfer mân anafiadau, ymwelwch â'n Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth.
 • Gallwch hefyd ymweld â'n gwiriwr symptomau ar-lein GIG Cymru
 • Mewn argyfwng sy'n peryglu bywyd ee: anawsterau anadlu, amheuaeth o drawiad ar y galon, colli gwaed yn drwm, anaf difrifol, llosgiadau difrifol, colli ymwybyddiaeth - ffoniwch 999 neu ewch i'r Adran Achosion Brys.

 

Isod fe welwch gyngor pellach ar sut i dderbyn gofal am fân gyflyrau/gofal deintyddol neu i ddod o hyd i'ch gwasanaeth GIG lleol.

Fferyllfeydd / fferyllwyr

Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael cyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer cyflyrau cyffredin, yn enwedig ar ôl i feddygfeydd Meddygon Teulu gau am y dydd ac ar benwythnosau.

Mae rhai o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu yn cael ei wneud yn awr gan fferyllwyr yn lle hynny. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaeth presgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb fod angen gweld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd yn rhad ac am ddim.

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn eu cymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, bydd yn eich cyfeirio.

Dyma'r anhwylderau cyffredin a gwmpesir gan y cynllun
 • Acne

 • Brech cewynnau

 • Brech yr ieir

 • Camdreuliad 

 • Casewin

 • Clefyd y gwair 

 • Colig

 • Dermatitis

 • Dolur gwddf a thonsilitis

 • Dolur rhydd

 • Doluriau annwyd

 • Ferwcau

 • Llau pen

 • Llid yr amrannau

 • Llindag y geg 

 • Llindag y wain

 • Llygad sych

 • Llyngyr edau

 • Peils (Clwy'r marchogion)

 • Poen Cefn

 • Rhwymedd

 • Sgabies 

 • Tarwden y Traed

 • Torri dannedd

 • Wlserau'r geg

 • Y darwden

Deintyddion

Os bydd poen dannedd neu gwm yn datblygu cysylltwch â'ch deintydd eich hun gan y gallant ddarparu triniaeth frys.

Os nad ydych wedi'ch cofrestru ag ymarfer neu yn datblygu problem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Os ydych chi'n derbyn triniaeth ddeintyddol frys, y tâl fydd £ 14 oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag talu taliadau GIG. Os nad oes rhaid i chi dalu am driniaeth, gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn pan fyddwch chi'n mynychu'r practis.

Dyw ddannoedd ar ei ben ei hun (er enghraifft, ddannodd heb unrhyw symptomau cysylltiedig eraill neu arwyddion) ddim yn argyfwng deintyddol. Ni ddylai cleifion sydd â'r ddannoedd fynd i Adran Achosion Brys.

Optegwyr

Gall eich optegydd lleol ddarparu apwyntiadau brys.

Ffisiotherapi

Os yw poenau yn y cyhyrau a'r cymalau'n effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, gallwch wneud apwyntiad gyda ffisiotherapydd eich hun, neu gerdded i mewn i un o'n clinigau. Ewch i'r dudalen hon.

Iechyd rhywiol

Rydym yn cynnal clinigau rheolaidd o nifer o safleoedd ar draws Castell-nedd Port Talbot, gan ddarparu cyngor a thriniaeth AM DDIM a CHYFRINACHOL gan staff hyfforddedig arbenigol. Ewch i'r dudalen hon.

Mân anafiadau

Mae oedolion a phlant dros un blwydd oed sydd wedi cael damwain yn yr wythnosau diwethaf i'w gweld yn Uned Mân AnafiadauYsbyty Castell-nedd Port Talbot .

Mae ar agor rhwng 7.30am ac 11.00pm, saith diwrnod yr wythnos, yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Ffordd Baglan, Port Talbot, SA12 7BX.

Mae tîm profiadol o ymarferwyr nyrsio brys sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig, nyrsys brysbennu a gweithwyr cymorth gofal iechyd yn trin cleifion am fân gyflyrau gan gynnwys:

 • toriadau a mân losgiadau
 • ysigiadau a straeniau
 • esgyrn wedi torri
 • datgymalu'r ysgwydd, bysedd a bysedd traed
 • pen neu wynebu anafiadau HEB GOLLI YMWYBYDDIAETH yn ystod y 24 awr ddiwethaf.
 • anafiadau i'r gwddf, lle rydych chi'n symudol heb unrhyw binnau na nodwyddau yn eich breichiau
 • anafiadau cefn lle rydych chi'n symudol ac nid yw'r boen wedi digwydd wrth i chi droi'ch cefn neu godi rhywbeth
 • cyrff tramor i lygaid, clustiau a thrwyn
 • anafiadau llygaid a chlust nad ydynt yn treiddio
 • anafiadau i'r asennau lle nad ydych chi'n pesychu gwaed ac nad oes gennych haint ar y frest
 • brathiadau (pryfed, anifail neu ddynol)
 • pigiadau pryfed
 • ymosodiadau.

NI ALL y tîm trin:

 • annwyd, peswch, dolur gwddf, echeara, brechau, tymereddau
 • heintiau wrinol, systitis neu broblemau cathetr
 • problemau deintyddol
 • damwain gydag anaf i abdomen / stumog
 • poen yn y frest
 • problemau anadlu
 • strôc
 • coesau, cymalau neu gefnau poenus
 • cwynion croen gan gynnwys cornwyd a brechau
 • clwyfau na chawsant eu hachosi yn ystod damwain.