Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 2il Mawrth 2021

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 2il o Fawrth 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Y ffigurau diweddaraf

Sylwch: Mae'r ffigurau'n gywir ar 2pm Ddydd Mawrth, Mawrth 2ail , 2021. Mae'r ffigurau hyn ar gyfer ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, nid Cymru gyfan.

Dos 1af: 108,579

2il ddos:14,681

Dosau a roddir mewn meddygfeydd (dosau cyntaf): 34,769

Cyfanswm Rhedeg (1 af a 2il ddos): 123,260

Cofiwch y gallwch chi, rhwng cylchlythyrau, gael y wybodaeth ddiweddaraf am y ffigurau brechu a newyddion am gyflwyno'r brechlyn ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot ar ein prif borthwyr cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter.

Ewch i'n prif dudalen Facebook bwrdd iechyd i gael y ffigurau a'r newyddion diweddaraf ar y rhaglen frechu yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Ewch i'n prif dudalen Twitter i gael y ffigurau brechu diweddaraf a newyddion am y rhaglen frechu yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Y newyddion diweddaraf

Gofalwyr di-dâl. Bellach mae gennym gadarnhad o sut y bydd gofalwyr di-dâl yn cael eu brechiadau fel rhan o grŵp blaenoriaeth 6.

Sut?

Dim ond dwy ffordd sydd i ofalwyr di-dâl gael y brechiad:

 1. Yn awtomatig oherwydd eich bod eisoes ar gofrestr gofalwyr eich meddyg teulu. (Os nad ydych eisoes ar y gofrestr, PEIDIWCH â chysylltu â'ch meddyg teulu nawr. Ewch i bwynt 2.)
 2. Trwy lenwi ffurflen ar-lein a chael eich derbyn. (Nodyn: Bydd y ffurflen hon ar gael ar wefan ein bwrdd iechyd o Ddydd Llun, Mawrth 8 fed . Cyfeiriad ein gwefan yw https://bipabm.gig.cymru/ Dolen uniongyrchol i'n tudalennau gwefan arbennig a chyhoeddir y ffurflen ar ein cyfryngau cymdeithasol y prif fwrdd iechyd ar Facebook a Twitter o Ddydd Llun ac wedi'i gynnwys yng nghylchlythyr Dydd Mawrth nesaf. Rydym hefyd yn gobeithio cael rhif ffôn trwy'r ganolfan gofalwyr.

Pan fyddwch chi'n agor y ffurflen gofynnir i chi ateb cwestiynau am y person rydych chi'n gofalu amdano a'r gofal rydych chi'n ei ddarparu. Gofynnir i chi hefyd roi eich manylion personol. Ar ôl cwblhau'r ffurflen, dywedir wrthych a ydych yn gymwys i gael blaenoriaeth ar gyfer brechu o dan grŵp 6.)

 • Nid yw cymhwysedd i flaenoriaethu fel gofalwr di-dâl yng ngrŵp 6 yn dibynnu ar dderbyn lwfans gofalwr, aelodaeth o sefydliad gofalwyr neu fod yn hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol.
 • Ni fydd gofalwyr ifanc o dan 16 oed yn cael cynnig y brechiad. Nid oes unrhyw blant dan 16 oed yn cael eu brechu, oni bai mewn amgylchiadau eithriadol oherwydd anableddau niwro difrifol.

Angen gwybod a ydych chi'n gymwys?

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y canllawiau llawn y bydd gofalwyr di-dâl yn cael eu blaenoriaethu i'w brechu o dan grŵp 6.

Bydd tudalennau sy'n rhoi manylion am gymhwysedd a rhestr gynhwysfawr o gwestiynau cyffredin hefyd yn mynd yn fyw ar wefan ein bwrdd iechyd yn fuan.

Pryd y byddaf yn cael fy mrechu?

Dylai brechiadau ddechrau Ddydd Llun, Mawrth 8fed a rhedeg tan Ebrill 19eg. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar gyflenwad brechlyn.

Ble bydd gofalwyr di-dâl yn derbyn eu brechiadau?

Bydd y mwyafrif o ofalwyr di-dâl yn cael eu brechu gan eu meddygfa.

Ond os ydych wedi'ch cofrestru gyda Phractis Meddygol Abertawe, Brunswick, Nicholl Street, Prifysgol, Dyfed Road, Uplands & Mwmbwls a meddygfeydd Mount, cewch eich galw i Ganolfan Brechu Torfol (MVC.)

Efallai y bydd rhai cleifion sydd wedi'u cofrestru â meddygfeydd Grŵp Meddygol Fforestfach, Gerddi Victoria a Kingsway hefyd yn cael eu galw i MVC.

Brechu'r rhai ag anableddau dysgu a salwch meddwl difrifol fel rhan o grŵp blaenoriaeth 6. Mae'r Llywodraeth Cymraeg wedi ei gwneud yn glir bod ei dull gweithredu yn gynhwysol, sy'n golygu nad oes unrhyw un sy'n agored i niwed yn y grwpiau hyn yn cael ei golli neu ei adael ar ôl.

Os ydych chi neu rywun annwyl eisoes wedi cofrestru gyda'ch meddygfa fel un ag anabledd dysgu neu salwch meddwl difrifol, fe'ch gelwir chi neu nhw yn awtomatig am frechu o dan grŵp 6.

Gofynnir hefyd i'n timau iechyd meddwl ac anabledd dysgu cymunedol, partneriaid mewn cynghorau ac elusennau lleol a, lle bo hynny'n briodol, gwasanaethau arbenigol fel gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a theuluoedd a gofalwyr nodi pwy ag anableddau dysgu a salwch meddwl y dylid eu blaenoriaethu ar gyfer brechu o dan grŵp 6.

Os ydych chi neu rywun annwyl yn byw mewn llety â chymorth, cysylltir â chi neu hwy i gael eich brechu.

Dylai brechiadau ddechrau Ddydd Llun, Mawrth 8fed a rhedeg tan Ebrill 19eg. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar gyflenwad brechlyn.

Gwneir y rhan fwyaf o'r brechiadau mewn meddygfeydd. Ond os ydych wedi'ch cofrestru gyda Phractis Meddygol Abertawe, Brunswick, Nicholl Street, Prifysgol, Dyfed Road, Uplands & Mwmbwls a meddygfeydd Mount, cewch eich galw i Ganolfan Brechu Torfol (MVC.)

Efallai y bydd rhai cleifion sydd wedi'u cofrestru â meddygfeydd Grŵp Meddygol Fforestfach, Gerddi Victoria a Kingsway hefyd yn cael eu galw i MVC.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y canllaw llawn ar frechiadau i unigolion ag anabledd dysgu neu salwch meddwl difrifol.

Cleifion sy'n gaeth i'w cartrefi yn aros am frechiad. Rydym yn gwybod bod rhai cleifion sy'n gaeth i'w cartrefi yn aros am eu brechiad cyntaf. Mae meddygfeydd yn ymwybodol a byddant yn trefnu apwyntiadau cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau nad oes gwastraff brechlyn rhaid i'r practis aros nes bod ganddynt rownd o 9 neu 11 brechlyn i'w wneud, yn dibynnu ar faint y ffiol. Mae ffiolau brechlyn covid yn cynnwys naill ai 9 neu 11 dos.

Merched beichiog. Mae'r llwybr i ferched beichiog dderbyn y brechiad Covid bron yn barod. Gobeithiwn ddod â'r manylion atoch yng nghylchlythyr yr wythnos nesaf.

Amserlen brechu covid - dosau cyntaf. Dyma amserlen wedi'i diweddaru ar gyfer brechiadau dos cyntaf yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. (Sylwch fod yr holl ddyddiadau yn cael eu hamcangyfrif yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol am gyflenwad brechlyn ac yn destun newid os bydd meintiau cyflenwi neu ddyddiadau dosbarthu yn newid.)

 • Grŵp 5, 69 i 65 oed - Cewch eich galw i Ganolfan Brechu Torfol rhwng Chwefror 15 fed a Mawrth 10fed.
 • Grŵp 6, pobl â chyflyrau iechyd sylfaenol, gofalwyr di-dâl, pobl ag anableddau dysgu a salwch meddwl difrifol - Bydd y rhan fwyaf o bobl yng ngrŵp 6 yn cael eu brechu gan eu practis meddyg teulu. Ond os ydych wedi'ch cofrestru gyda Phractis Meddygol Abertawe, Brunswick, Nicholl Street, Prifysgol, Dyfed Road, Uplands & Mwmbwls a meddygfeydd Mount, cewch eich galw i Ganolfan Brechu Torfol (MVC.)

Efallai y bydd rhai cleifion sydd wedi'u cofrestru â meddygfeydd Grŵp Meddygol Fforestfach, Gerddi Victoria a Kingsway hefyd yn cael eu galw i MVC. Bydd brechiadau yn digwydd rhwng Mawrth 8 fed ac Ebrill 19 eg .

 • Grŵp 7, 64 i 60 oed - Fe'ch gelwir i MVC rhwng Mawrth 22 ain a Mawrth 29 ain .
 • Grŵp 8, 59 i 55 oed - Fe'ch gelwir i MVC rhwng Mawrth 29 ain ac Ebrill 8 fed .
 • Grŵp 9, 54 i 50 oed - Fe'ch gelwir i MVC rhwng Ebrill 9 fed ac Ebrill 19 eg .

Amserlen brechu covid - ail ddosau. Dyma amserlen wedi'i diweddaru ar gyfer brechiadau ail ddos yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. (Sylwch fod yr holl ddyddiadau yn cael eu hamcangyfrif yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol am gyflenwad brechlyn ac yn destun newid os bydd meintiau cyflenwi neu ddyddiadau dosbarthu yn newid.)

Pfzer-BioNTech

 • Os cawsoch eich dos gyntaf yr wythnos yn dechrau Ionawr 18 fed , dylai eich ail ddos ddigwydd wythnos yn dechrau Mawrth 1 af neu Fawrth 8 fed .
 • Dos gyntaf yr wythnos yn dechrau Ionawr 25 ain , dylai eich ail ddos ddigwydd wythnos yn dechrau Mawrth 8 fed neu 15 fed .
 • Dos gyntaf yr wythnos yn dechrau Chwefror 1 af , dylai eich ail ddos ddigwydd wythnos yn dechrau Mawrth 15 fed neu Fawrth 22 ain .
 • Dos gyntaf yr wythnos yn dechrau Chwefror 8 fed , dylai eich ail ddos ddigwydd wythnos yn dechrau Mawrth 22 ain .

Rhydychen-AstraZeneca

 • Roedd disgwyl i'r ail ddosau ar gyfer y rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal ddechrau'r wythnos hon.
 • Yr ail ddos i bawb arall fydd 11 wythnos o'r dos cyntaf, gan ddechrau ar Fawrth 22 ain .

Immbulance. Daeth Linda Sanders, chwe deg chwech oed, y person cyntaf i dderbyn pigiad yn ein clinig brechu newydd ar olwynion Ddydd Iau, Chwefror 25 ain .

Aeth y gweithiwr Primark o Clase yn Abertawe ar fwrdd yr Immbulance, a gynhaliwyd treial dau ddiwrnod yn Neuadd y Ddinas.

Mae'r Immbulance bellach yn weithredol ac mae'n brechu pobl yn y lleoliadau hyn ac o'u cwmpas yr wythnos hon:

 • Dydd Mercher, Mawrth 3 ydd - Cwrt Herbert yng Nghastell-nedd.
 • Dydd Iau, 4ydd  Mawrth- Maes Parcio Canolfan Menter Gymunedol Croeserw.
 • Dydd Gwener, Mawrth 5 ed - Y llyfrgell yn Cwmafan.

Mae brechiadau ar yr Immbulance trwy apwyntiad yn unig. Anogir y cyhoedd i beidio â dod i fyny oni bai eu bod wedi cael gwahoddiad.

Mae pobl ar ddialysis yn cael brechlyn Covid yn amser record. Mae pobl ar ddialysis achub bywyd a oedd  yn byw mewn ofn ers dechrau'r pandemig bellach wedi cael eu brechu yn yr amser record.

Mae cleifion â methiant yr arennau yn agored iawn i gael y firws ond ni allant gysgodi oherwydd bod angen dialysis rheolaidd arnynt i aros yn fyw.

Nawr mae cannoedd o gleifion sy'n byw ledled De Orllewin Cymru wedi cael eu dos cyntaf yn dilyn gweithrediad gyflym sy'n cael ei chydlynu gan dîm arbenigol wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys.

Buont yn gweithio gyda staff arennol ledled De Orllewin Cymru i roi'r brechlyn i gleifion a oedd yn mynychu eu sesiynau arferol mewn unedau dialysis yn amrywio o Abertawe i Aberystwyth.

Dosbarthwyd y dosau cyntaf hynny i dua 400 o gleifion o fewn dyddiau, gyda 99 y cant yn manteisio ac nid un dos yn cael ei wastraffu.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i ddarllen y stori lawn am sut y cafodd cleifion ar ddialysis eu brechu o fewn dyddiau.

Gall pobl sy'n byw yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot nawr fynd am brawf Coronavirus am ddim os oes ganddyn nhw ystod ehangach o symptomau.

Yn ogystal â'r tri arwydd clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd:

 • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o: myalgia (poen yn y cyhyrau neu boen); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu hoarseness, prinder anadl neu wichian;
 • Yn gyffredinol yn teimlo'n sâl a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos hysbys COVID-19
 • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol.

Os oes gennych unrhyw un o'r symptomau newydd ac eisiau prawf, ffoniwch 119 neu archebwch ar-lein: Ewch i'r dudalen hon o Lywodraeth Cymru i gael manylion ar sut i archebu prawf ar-lein.

Gan fod y rhain yn gysylltiadau cenedlaethol, efallai y gofynnir i chi yn awtomatig am y tri symptom clasurol.

Fodd bynnag, dewiswch y naill opsiwn neu'r llall: “gofynnodd eich cyngor lleol i chi sefyll prawf” neu “rydych chi'n rhan o brosiect peilot y llywodraeth” i archebu'ch prawf.

Gallwch hefyd ffonio ein rhif lleol: 01639 862757 a siarad â gweithredwr a fydd yn archebu'ch prawf. (Bydd gweithredwyr lleol yn cael eu briffio am y drefn brofi leol newydd.)

Mae'r newid yn digwydd i helpu i ddod o hyd i achosion COVID-19 cudd yn ein cymunedau, a lleihau nifer y trosglwyddiadau ymlaen

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen.

Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.