Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 26 Ionawr 2021

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 26 Ionawr 2021, sy'n rhoi yr wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Rhaglen frechu Covid-19 Bae Abertawe: llinell amser ac esboniwr

Mae rhaglen frechu Covid-19 Bae Abertawe bellach ar y gweill, gyda'r nifer ddiweddaraf o frechiadau a gyflwynwyd yn:

Cyfanswm rhedeg: 37, 236

Brechiadau a gofnodwyd ddoe: 2,953

(Sylwch fod y data hwn yn gywir ar 7pm 25/01/21)

Ein targed yw brechu'r holl staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen, preswylwyr a staff cartrefi gofal, y rhai 70+ oed, a phobl sy'n cael eu categoreiddio fel rhai hynod fregus yn glinigol (tarwyr) erbyn canol mis Chwefror. Y rhain fydd dosau cyntaf y cwrs brechu dau ddos.

Mae'r grwpiau bregus hyn o bobl yn gyfanswm tua 88,000 yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Felly'r newyddion da yw ein bod ni bellach dros draean o'r ffordd yno.

A chyda chyflenwadau mwy o frechlynnau bellach yn cyrraedd, rydyn ni'n cyflymu.

Dyma linell amser gyflym o'r hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn:

 • 7 fed Rhagfyr: Frechiadau staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen yn dechrau gyda'r llwythi cyntaf o'r brechiad Pfizer / Biontech. Mae hwn yn ein prif ysbytai a Chanolfan Brechu Torfol (MVC) Ysbyty Maes y Bae 
 • 5 ed Ionawr: Y brechlyn Oxford / AstraZeneca haws-i-reoli yn cyrraedd a Chlystyrau Gofal Sylfaenol (grwpiau o Feddygon Teulu meddygfeydd gweithio gyda'i gilydd) yn dechrau brechu mewn cartrefi gofal
 • 9 fed Ionawr: Mae meddygon teulu yn dechrau brechu pobl dros 80 oed yn y gymuned
 • 11eg a 21ain  Ionawr: Agorodd dwy Canolfan Brechu Torfol (MVCs) arall yn Orendy Margam a Chanolfan Gorseinon Centre
 • 20 fed Ionawr: Dechrau brechu pobl yn eu 70au (gan ddechrau yn 79 oed ac yn gweithio i lawr) yn ein tri MVC 
 • Nesaf: Bydd pobl fregus iawn yn glinigol yn dechrau cael eu dosau cyntaf yn fuan, gyda'r mwyafrif helaeth o'r dosau yn cael eu danfon yn y gymuned

I fynd trwy'r 88,000 o frechiadau cyn gynted â phosibl, rydym yn rhedeg nifer o ffrydiau brechu o fewn y rhaglen gyffredinol.

Rydym yn rhannu'r gwaith, gan ddefnyddio ein holl adnoddau GIG lleol. Mae'r bwrdd iechyd yn gweithio mewn partneriaeth agos â meddygon teulu. (Yn nes ymlaen, mae darparwyr gofal sylfaenol eraill fel fferyllwyr yn debygol o gymryd rhan.)

Fodd bynnag, nid oes gan feddygon teulu yr adnoddau i frechu pob un o'r 88,000 o bobl, ac nid yw'r canolfannau brechu torfol sy'n cael eu rhedeg gan y bwrdd iechyd yn addas i bawb, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, a allai yn aml fod yn well cael eu dosau yn eu meddygfa leol neu yn ystod ymweliad cartref.

Felly mae'r meddygon teulu wedi cael y cyfrifoldeb o frechu mewn cartrefi gofal, a chleifion ar eu rhestrau sy'n 80 oed neu'n hŷn. Byddant hefyd yn gyfrifol am frechu'r rhan fwyaf o'r unigolion bregus iawn yn glinigol. (Lle mae meddygon teulu wedi nodi, mewn nifer fach o achosion, na allant wneud y gwaith hwn, mae trefniadau amgen yn cael eu rhoi ar waith.)

Mae'r bwrdd iechyd, gan ddefnyddio ein MVCs a'n hysbytai, yn brechu'r grwpiau arall o bobl - staff rheng flaen ac unigolion iau.

Byddai aros i grŵp sengl fel pobl dros 80 oed neu staff rheng flaen, gael ei orffen yn gyntaf cyn symud ymlaen i'r grŵp blaenoriaeth nesaf, yn golygu bod rhai o'n hadnoddau brechu yn sefyll heb eu defnyddio. Rhaid i ni gael brechlynnau i freichiau, a dyna pam rydyn ni'n rhaglenni olrhain ar yr un pryd.

Ond mae'n anochel y bydd gweithio fel hyn yn taflu rhai anghysonderau, fel cyplau sy'n 80 a 79 oed yn cael eu brechiadau mewn gwahanol leoedd. Neu rai pobl yn eu 70au yn cael eu dos cyntaf cyn rhywun yn eu 90au.

Rydym yn sylweddoli nad yw hyn mor canolbwyntio ar y claf ag yr hoffem, ond gweithio fel hyn yw'r ffordd gyflymaf o gyflenwi pob un o'r 88,000 o frechiadau ar gyflymder, felly byddem yn gofyn i bobl ddwyn gyda ni. Mae meddygon teulu yn gweithio trwy eu rhestrau ac yn gwahodd pobl dros 80 oed i gael brechiadau cyn gynted ag y gallant. Nawr bod ganddyn nhw gyflenwadau mwy hael o'r brechlynnau Rhydychen yn cyrraedd, maen nhw'n gallu cynnig llawer mwy o apwyntiadau. Rydym yn amcangyfrif bod meddygon teulu eisoes wedi cwblhau tua hanner y rhai dros 80 oed gan gynnwys mwyafrif y preswylwyr cartrefi gofal.

Sicrhewch nad oes slot rhywun dros 80 oed gael ei roi i rywun yn ei 70au. Mae'r brechiadau'n rhedeg ochr yn ochr â'i gilydd mewn gwahanol leoedd.

Mae yna hefyd gyfran lawer uwch o bobl 70+ oed nag 80+ yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Felly er ein bod ni'n brechu'r ddau grŵp gyda'n gilydd, mae'n debygol y bydd y rhaglen dros 80 oed wedi'i chwblhau'n fuan iawn.

Ychydig yn fwy o gefndir am y ddau frechlyn sy'n cael eu defnyddio. Mae'r brechlyn Pfizer yn heriol i'w drin. Rhaid ei storio ar -70C, mae'n dod mewn pecynnau o 975 dos na ellir eu rhannu'n hawdd, ac nid yw'n teithio'n dda. Dim ond mewn sesiynau mawr mewn ysbytai neu ganolfannau brechu torfol y mae'r brechlyn hwn yn ymarferol i'w ddefnyddio, gan fod rhaid danfon pob 975 dos dros gyfnod o 4 diwrnod neu daflu rhai nas defnyddiwyd i ffwrdd. Felly felly nid ydyn nhw'n addas ar gyfer mynd i gartrefi gofal, na chlinigau meddygon teulu llai.

Fodd bynnag, mae brechlynnau Rhydychen yn llawer haws i'w rheoli yn logistaidd ac yn fwy addas i'w defnyddio mewn lleoliadau cymunedol llai. Yn gynnar, roedd cyflenwadau brechlynnau Rhydychen yn llai na'r disgwyl, ond mae'r rhain bellach yn codi, a dyna pam mae meddygon teulu bellach yn gallu cynyddu nifer y bobl y gallant eu brechu.

Gyda'i gilydd, mae'r tair canolfan frechu torfol a'n meddygon teulu yn gweithio mor gyflym ag y gallant i frechu'r grwpiau blaenoriaeth hyn erbyn canol mis Chwefror.

Ar ôl hynny, byddwn yn symud ymlaen i'r camau nesaf, a byddwn yn eich diweddaru gyda mwy o fanylion pan fydd gennym ni nhw:

* Erbyn y gwanwyn - pobl â chyflwr iechyd sylfaenol. Pob person 50-69 oed.

* Erbyn yr hydref - yr oedolion sy'n weddill

Gobeithiwn y bydd y llinell amser a'r wybodaeth gefndir hon yn ddefnyddiol i chi, a'i bod yn ateb rhai o'r cwestiynau a allai fod gennych.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • Yr wythnos hon bydd ein Canolfan Brechu Torfol yn Ysbyty Maes y Bae yn agor ddydd Sul, Ionawr 31 ain . Mae hyn yn nodi cynnydd pellach yn argaeledd brechlynnau ar y penwythnos. Yr wythnos nesaf, bydd Margam yn gweithredu o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn. Rydym hefyd yn gobeithio agor Gorseinon am bum niwrnod o Chwefror 8 fed , ond bydd hyn yn dibynnu ar gael digon o frechlyn.
 • Rydym hefyd wedi gwrando ar adborth am yr anawsterau i bobl hŷn sy'n mentro allan yn y gaeaf, felly rydym wedi cyflwyno ein hamser apwyntiad olaf i gleifion i 6.15pm ac yn lle hynny rydym yn cadw slotiau diwedd dydd ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol.
 • Erbyn diwedd yr wythnos hon bydd brechwyr wedi ymweld â phob cartref gofal yn ardal y bwrdd iechyd hwn, ac eithrio'r rhai lle bu achos sylweddol o Covid. Ailedrych arnynt unwaith y bydd yr achos drosodd.
 • Rydym yn disgwyl bydd llawer mwy o frechlynnau Rhydychen / AstraZeneca yn cael ei ddanfon i feddygon teulu wythnos nesaf, a fydd yn eu helpu i frechu mwy o bobl yn y grwpiau blaenoriaeth sy'n derbyn gofal gan feddygfeydd lleol: pobl dros 80 oed a'r rheini â salwch difrifol sy'n peryglu bywyd ac sydd â salwch wedi bod yn cysgodi, y grŵp Clinigol Eithaf Bregus.
 • Rydym yn gwella rhai agweddau ar Ysbyty Maes y Bae yn dilyn adborth gan gleifion gan gynnwys gwell arwyddion, gwell goleuadau o amgylch y safle a chreu man aros dan do ynghyd â sicrhau bod gennym ddigon o gadeiriau olwyn ar gael.
 • Os ydych chi'n ofalwr i rywun, yna ar yr amod eich bod yn derbyn lwfans presenoldeb, rydych chi'n gymwys i gael y brechlyn.
 • Bydd enwau pobl â phroblemau symudedd sydd wedi methu â chymryd y cynnig o frechu mewn MVC yn cael eu trosglwyddo i feddygfeydd a fydd yn trefnu brechiad mwy cyfleus.
Sut alla i helpu?
 • Er mwyn helpu ein MVCs a'n meddygfeydd i gadw cyn lleied â phosibl o giwiau, dewch ar y dyddiad cywir ar gyfer eich brechiad a dim mwy na 10 munud cyn eich apwyntiad. Arhoswch yn y car os gofynnir i chi gan y bydd hyn yn eich atal rhag gorfod dewr yr elfennau. Er bod ein systemau fel arfer yn rhedeg i amser, gallai digwyddiad disgwyliedig olygu oedi bach i'ch apwyntiad.
 • Os rhoddir apwyntiad i chi mewn MVC, dewch â rhestr o'r feddyginiaeth / tabledi rydych chi'n eu cymryd trwy'r amser gyda chi. Os ydych chi ar wrthgeulyddion (meddyginiaeth sy'n helpu i atal ceuladau gwaed) dewch â'ch llyfr melyn neu'r canlyniad INR olaf.
 • Os ydych chi wedi cael adwaith alergaidd difrifol o'r blaen (sy'n cael ei adnabod fel adwaith anaffylactig) i gyffur neu bigiad, ffoniwch y rhif ar eich llythyr a chynghorwch y tîm archebu. Os na allwch dderbyn y brechlyn Pfizer, byddwn yn gwneud trefniadau amgen i chi dderbyn y brechlyn Rhydychen. Sylwch nad yw hyn yn golygu y gall pobl ddewis pa frechlyn i'w gael, dim ond os ydych chi'n credu eu bod wedi cael ymateb difrifol o'r blaen y dylech chi gysylltu â ni.
 • Os ydych chi'n byw gyda rhywun arall yn eich cartref a'ch bod wedi derbyn apwyntiadau ar wahân ar ddiwrnodau gwahanol neu ar wahanol adegau, cysylltwch â'r ganolfan archebu. Er na allwn warantu y byddwn yn gallu addasu eich apwyntiad (oherwydd ein bod yn archebu tua phythefnos ymlaen llaw), os gallwn ddarparu ar gyfer cais i gael ein brechu gyda'n gilydd yna byddwn yn ceisio ein gorau
 • Gwyliwch allan! Mae troseddwyr di-galon yn cynnig brechlynnau Covid ffug mewn ymgais i wneud arian o'r pandemig. Maent yn anfon negeseuon testun, yn gwneud galwadau ffôn, yn sefydlu gwefannau ffug, yn anfon e-byst dilys sy'n edrych a hyd yn oed yn curo drysau ffrynt. Ymhob achos maent yn gofyn am arian, manylion banc a phersonol yn gyfnewid am frechlyn. Cofiwch fod y brechlyn AM DDIM ac ni fydd y GIG byth yn gofyn am fanylion banc, dogfennau personol, rhifau PIN na chyfrineiriau.  Ni fyddwn BYTH yn dod i eich tŷ heb adael i chi wybod ein bod yn dod gyntaf.

Dyna gyd am yr wythnos hon. Byddwn yn dal i fyny fel arfer yr wythnos nesaf.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.