Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 16 Awst 2022

Helo a chroeso i'r cylchlythyr brechu cyntaf ers mis Mawrth.

Ers y rhifyn diwethaf, rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau bod brechiadau Covid yn parhau, heb nebei adael ar ôl.

Mae sesiynau galw heibio ac apwyntiadau wedi’u darparu ar draws yr ardal drwy’r uned brechu symudol Imbulance, gwahanol leoliadau ac yn ein clinig newydd yng Nghanolfan Siopa Aberafan.

Mae manylion y sesiynau galw heibio presennol i'w gweld ar ein gwefan.

Ewch i'r dudalen hon am y sesiynau diweddaraf.

Rydym hefyd wedi bod yn cynllunio i gyflwyno brechlynnau atgyfnerthol a ffliw Covid yr hydref a dyna yw prif ffocws y cylchlythyr hwn.

Gallwch ddarganfod mwy am yr ymgyrch, sy'n dechrau ym mis Medi, isod.

Byddwn yn cyhoeddi cylchlythyr arall pan fydd gennym fwy o wybodaeth i'w rhoi i chi.

Tan hynny, hwyl fawr a chadwch yn ddiogel.

 

Beth sy'n digwydd yr hydref hwn?

 

Mae ymgyrch atgyfnerthu Covid a brechu rhag y ffliw yn yr hydref yn dechrau ym mis Medi.

Y nod yw rhoi hwb i imiwnedd y rhai sy'n wynebu risg uwch a'r rhai sy'n gofalu am y rhai sy'n agored i niwed.

Bydd hyn yn gwella amddiffyniad rhag y salwch difrifol a all gael ei achosi gan y firysau anadlol cas hyn.

Bydd un dos o’r brechlyn Covid a dos ar wahân o’r brechlyn ffliw yn cael ei gynnig i’r rhai sy’n gymwys.

Bydd rhai pobl yn cael apwyntiadau cyn bo hir. Bydd rhai yn cael eu hanfon yn ddiweddarach.

Ond dylai pawb sy'n gymwys gael cynnig pigiad atgyfnerthu Covid erbyn diwedd mis Tachwedd a brechiad ffliw erbyn diwedd mis Rhagfyr.

Bydd llawer o bobl yn gallu cael y ddau frechlyn, gyda'r dosau'n cael eu cynnig yn yr un apwyntiad lle bo modd.

Cafodd rhai gweithwyr gofal iechyd y brechiadau hyn ar yr un pryd yr hydref diwethaf. Mae cael un pigiad ym mhob braich yn ddiogel ac nid yw'n effeithio ar sut mae'r brechlynnau'n gweithio.

Gyda mwy na 30 o leoedd ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cynnig brechiadau, mae'n fwy tebygol, os ydych yn gymwys, y byddwch yn cael eich brechiad yn nes adref.

Bydd y lleoliadau’n cynnwys rhai practisau meddygon teulu, tua 20 o fferyllfeydd, ein dwy Ganolfan Frechu Leol a’r clinig brechu symudol imiwnyddion.

Bydd brechwyr yn ymweld â phreswylwyr mewn cartrefi gofal a'r rhai sy'n gaeth i'r tŷ.

Bydd plant ysgol yn cael eu chwistrelliad trwyn ffliw yn yr ysgol.

Ar gyfer y pigiad atgyfnerthu Covid, yn unol â chyngor JCVI, bydd oedolion cymwys 18+ oed yn cael cynnig y brechlyn Moderna i ddechrau sy'n amddiffyn rhag y firws Covid gwreiddiol a'r amrywiad Omicron.

Bydd y rhai sy'n gymwys o dan 18 oed yn cael cynnig y brechlyn Pfizer. Bydd y ddau yn cael eu cynnig o leiaf dri mis ar ôl dos blaenorol.

Byddwn yn rhoi mwy o fanylion pan fydd gennym ni.

Rydym wedi rhestru'r grwpiau cymwys isod.

Atgyfnerthiad hydref Covid:

 • Preswylwyr a staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn
 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
 • Pob oedolyn 50 oed a throsodd
 • Pobl rhwng pump a 49 oed mewn grŵp risg clinigol, gan gynnwys menywod beichiog
 • Pobl rhwng pump a 49 oed sy'n gysylltiadau cartref pobl â gwrthimiwnedd
 • Pobl 16-49 oed sy’n ofalwyr.

 

Ffliw:

 • Pob oedolyn 50 oed a throsodd
 • Staff mewn cartrefi nyrsio a chartrefi gofal gyda chyswllt rheolaidd â chleientiaid
 • Staff sy'n darparu gwasanaethau rheng flaen y GIG/gofal sylfaenol, gweithwyr gofal iechyd â chyswllt uniongyrchol â chleifion
 • Staff sy'n darparu gofal cartref
 • Pobl rhwng chwe mis a 49 oed mewn grŵp risg clinigol
 • Unigolion sy'n profi digartrefedd
 • Merched beichiog
 • Gofalwyr
 • Pobl ag anabledd dysgu
 • Pobl ag afiechyd meddwl difrifol
 • Plant dwy i dair oed
 • Plant yn yr ysgol o’r dosbarth derbyn i Flwyddyn 11 (cynhwysol)

 

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen y cyhoeddiad am ymgyrch yr hydref gan y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan.

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.